Detské ihriská

Verejné detské ihriská spravované Mestom Banská Štiavnica garantujú bezpečnosť detí v dôsledku používania výhradne certifikovaných prvkov, pravidelných obhliadok, údržby a každoročnej kontrole certifikovanou spoločnosťou. Detské ihriská, prevádzkované Mestom Banská Štiavnica sú prioritne určené deťom vo veku od 3 do 8 rokov, niektoré prvky sú dimenzované aj pre deti do 10 rokov. Návštevu so staršími deťmi neodporúčame.

Detské ihrisko na sídlisku Drieňová © Ján Petrík
Prevádzkový poriadok
  1. Za bezpečnosť detí zodpovedá ich dospelý dozor, ktorý je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok. Ihrisko je určené pre deti do 8 rokov.
  2. Na ihrisku je zakázané fajčiť, požívať alkohol a užívať návykové látky.
  3. Na ihrisku je zakázané jazdiť na bicykli, kolobežke, skateboardoch či kolieskových korčuliach.
  4. Deti a dospelé sú povinné správať sa slušne, nevyjadrovať sa nevhodne a vulgárne.
  5. Do areálu detského ihriska je zakázané vodiť psov a mačky.
  6. Je zakázané ihrisko a jeho časti akokoľvek poškodzovať alebo znečisťovať.
  7. Návštevníci ihriska sú povinní pohybovať a chovať sa na ňom ohľaduplne voči sebe navzájom a zároveň tak, aby svojim pohybom nevytvárali ohrozenie pre seba alebo iné osoby, využívajúce prvky detského ihriska.
  8. V prípade poškodenia prvkov ihriska nevhodným využívaním staršími osobami bude škoda vymáhaná od zákonných zástupcov detí.
  9. V prípade zistenia nedostatkov alebo porušovania prevádzkového poriadku kontaktujte Mestskú políciu na č. 159.
  10. Za údržbu zodpovedá Mestský úrad, oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie, 045 694 96 51.

 

Detské ihriská v správe mesta
Detske ihrisko Drienova © JPetrik DSCF2770

Detské ihrisko, ul. Pátrovská (sídl. Drieňová)

BS - Detske ihrisko - ul Dolna © JPetrik DSCF5422

Detské ihrisko, ul. Dolná

Detske ihrisko - Stefultov © Jan Petrik DSCF5504x

Detske ihrisko, Štefultov