Civilná ochrana

MIMORIADNA UDALOSŤ – FENOMÉN SÚČASANOSTI

Ničivé povodne, storočná voda, pretrhnuté hrádze, požiare, evakuácia, víchrica, únik chlóru sú v súčasnosti časté slová v našom slovníku. V mnohých z nás evokujú  strach o svoj život a život svojich blízkych, o majetok, o svoju budúcnosť. Táto príručka Vám pomôže pripraviť sa na dopad možných následkov živelných pohrôm a ďalších mimoriadnych udalostí spôsobených ľudskou činnosťou. Neznalosť základného správania sa v hraničných životných situáciách, podľahnutie panike a strachu spôsobuje často viac škôd ako sama mimoriadna udalosť. Myšlienka “Šťastie praje pripraveným”, je v tomto prípade namieste.

Všeobecné zásady správania sa účastníka vzniku mimoriadnej udalosti

Ak ste účastníkom vzniku mimoriadnej udalosti, postúpte informáciu o mimoriadnej udalosti čo najskôr na tieto tiesňové telefónne čísla:

112Integrovaný záchranný systém
150, 691 22 22Hasičská a záchranná služba
155Záchranná zdravotnícka služba
158Polícia
159Mestská polícia mesta Banská Štiavnica

 • snažte sa vždy jednať v pokoji a bez paniky
 • najprv chráňte život a zdravie až potom majetok
 • varujte ostatné ohrozené osoby vo svojom najbližšom okolí
 • pomáhajte susedom, svojmu najbližšiemu okoliu hlavne starým a chorým ľuďom, nevládnym, deťom
 • zbytočne netelefonujte, telefónnu sieť potrebujú záchranári
 • nepodceňujte vzniknutú situáciu
 • poslúchnite pokyny pracovníkov záchranných zložiek, orgánov štátnej správy a samosprávy
 • rešpektujte pokyny z oficiálnych zdrojov – televízia, rozhlas, mestský rozhlas, rádiovozy
 • nerozširujte poplašné a neoverené správy

Všeobecné zásady správania sa pri ohrození mimoriadnou udalosťou

Varovanie a vyrozumenie obyvateľstva

O ohrození mimoriadnou udalosťou je občan varovaný alebo vyrozumený:

 • ampliónmi záchranných zložiek
 • sirénami
Varovný signál Tón sirény  Trvanie
Všeobecné ohrozeniekolísavý2 minúty
Ohrozenie vodoustály6 minút
Koniec ohrozeniestály2 minúty
 • rádiovozmi
 • verejnoprávnymi a miestnymi rozhlasovými a televíznymi stanicami
 • nariadeniami pre obyvateľstvo

Na stiahnutie:

PROJEKT CIVILNEJ OCHRANY OBYVATEĽSTVA

Nositeľ projektu: odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom

Prijímatelia: obyvatelia obcí a miest okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom

Predseda krízového štábu:

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta

Kontakt: Tel.: 045 694 9611, Mobil: 0905 525 941,

E-mail: nadezda.babiakova@banskastiavnica.sk

Podpredseda krízového štábu:

Ing. Marian Zimmermann, zástupca primátorky mesta

Kontakt: Tel.: 045 694 9614, Mobil: 0918 993 471

E-mail: marian.zimmermann@banskastiavnica.sk

Členovia krízového štábu:

Ing. Ivana Nikolajova, prednosta MsÚ

Kontakt: Tel.: 045 694 9612, Mobil: 0917 146 331

E-mail: ivana.nikolajova@banskastiavnica.sk

Ján Petrík, pracovník na úseku civilnej ochrany

Kontakt: Tel.: 045 694 9615, Mobil: 0905 525 946

E-mail: jan.petrik@banskastiavnica.sk

PhDr. Peter Šemoda, náčelník MsPo

Kontakt: Tel.: 045 694 9601, Mobil: 0917 146 330

E-mail: peter.semoda@banskastiavnica.sk

RNDr. Pavel Bačík, konateľ Bytovej správy s.r.o.

Kontakt: Mobil: 0903 696 183

E-mail: konatel@bsbs.sk

Ing. Miroslav Filjač, riaditeľ Technických služieb, m.p.

Kontakt: Tel.: 045 692 2244, Mobil: 0918 627 402

E-mail: ts.riaditel@banskastiavnica.sk