A A A

Všeobecné záväzné nariadenia mesta

DomovObčanSamosprávaVšeobecné záväzné nariadenia mesta
1997 – 1

Štatút MPR mesta Banská Štiavnica

pdf
2006 – 2

o záväzných častiach územného plánu

pdf
2007 – 2

o predaji bytov a nebytových priestorov

pdf
2008 – 1

o zriaďovaní školských obvodov na území mesta Banská Štiavnica

pdf
2008 – 12

ÚPN mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica

pdf
2009 – 2

Štatút mesta Banská Štiavnica

pdf
2009 – 6

ÚPN mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica

pdf
2011 – 3

o niektorých podmienkach držania psov

pdf
2011 – 4

o čistote mesta a verejnom poriadku

pdf
2012 – 1

Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Banská Štiavnica

pdf
2012 – 6

ÚPN mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 5, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica

pdf
2013 – 5

o prideľovaní a hospodárení s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta

pdf
2013 – 7

ÚPN mesta Banská Štiavnica – Zmeny a doplnky č. 3 – Počúvadlianske jazero, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica

pdf
2013 – 9

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v meste Banská Štiavnica podľa miestnych podmienok

pdf
2013 – 10

o výkone taxislužby na území mesta Banská Štiavnica

pdf
2014 – 2

ktorým sa zakazuje požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Banská Štiavnica

pdf
2015 – 2

o určení názvov ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v meste Banská Štiavnica, v katastrálnom území Banská Štiavnica a Banky prílohy

pdf
2015 – 3

ÚPN mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica.

pdf
2016 – 2

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách

pdf
2016 – 4

ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Štiavnica

pdf
2016 – 5

Trhový poriadok trhovisko Križovatka

pdf
2016 – 6

Trhový poriadok príležitostných trhov organizovaných Mestom Banská Štiavnica: Nezabudnuté remeslá, Salamandrové trhy, Štiavnický živý šach

pdf
2016 – 7

o sociálnych službách

pdf
2016 – 8

Trhový poriadok príležitostných trhov organizovaných SBM v Banskej Štiavnici: Veľkonočný jarmok, Festival kumštu remesla a zábavy, Štjavnycký vjanočný jarmok

pdf
2017 – 2

ÚPN mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 6, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica

pdf
2017 – 3

ÚPN mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 7, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica

pdf
2017 – 4

o evidencii pamätihodností

pdf
2017 – 5

o vyhradených miestach na umiestňovanie volebných plagátov

pdf
2017 – 7

o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

pdf
2018 – 1

ÚPN mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 8, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica

pdf
2018 – 2

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica

 

Prílohy:

pdf
2019 – 4

o miestnych daniach

pdf
2020 – 1

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií  na území mesta Banská Štiavnica

 


Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 1/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Banská Štiavnica – PDF

 


 

TLAČIVÁ K PARKOVACÍM MIESTAM (platné od 1. 7. 2020)

  • Žiadosť o vydanie rezidentnej parkovacej karty (*.rtf*.pdf)
  • Žiadosť o vydanie permanentnej parkovacej karty (*.rtf*.pdf). Potvrdenie zamestnávateľa pre zamestnanca za účelom vydania permanentnej parkovacej karty (*.rtf*.pdf)
  • Žiadosť o poskytnutie vyhradeného parkovacieho stojiska (*.rtf*.pdf)
pdf
2020 – 2

o zavedení komplementárnej (doplnkovej) meny v obehu spoločne s národnou menou

pdf
2021 – 3

ÚPN mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 9 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica

pdf
2021 – 4

o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica

pdf
2021 – 5

o určení spádovej materskej školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica  pre deti s trvalým pobytom v meste Banská Štiavnica v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie.

pdf
2022 – 1

o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica.

pdf
2022 – 3

o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

pdf
2022 – 4

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

pdf
2023 – 1

o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mesta Banská Štiavnica

pdf
2023 – 2

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica

pdf