Všeobecné záväzné nariadenia mesta

1997 – 1
Formát pdf
Stiahnuť

Štatút MPR mesta Banská Štiavnica

2006 – 2
Formát pdf
Stiahnuť

o záväzných častiach územného plánu

2007 – 2
Formát pdf
Stiahnuť

o predaji bytov a nebytových priestorov

2008 – 1
Formát pdf
Stiahnuť

o zriaďovaní školských obvodov na území mesta Banská Štiavnica

2008 – 12
Formát pdf
Stiahnuť

ÚPN mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica

2009 – 2
Formát pdf
Stiahnuť

Štatút mesta Banská Štiavnica

2009 – 6
Formát pdf
Stiahnuť

ÚPN mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica

2011 – 3
Formát pdf
Stiahnuť

o niektorých podmienkach držania psov

2011 – 4
Formát pdf
Stiahnuť

o čistote mesta a verejnom poriadku

2012 – 1
Formát pdf
Stiahnuť

Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Banská Štiavnica

2012 – 6
Formát pdf
Stiahnuť

ÚPN mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 5, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica

2013 – 5
Formát pdf
Stiahnuť

o prideľovaní a hospodárení s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta

2013 – 7
Formát pdf
Stiahnuť

ÚPN mesta Banská Štiavnica – Zmeny a doplnky č. 3 – Počúvadlianske jazero, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica

2013 – 9
Formát pdf
Stiahnuť

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v meste Banská Štiavnica podľa miestnych podmienok

2014 – 2
Formát pdf
Stiahnuť

ktorým sa zakazuje požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Banská Štiavnica

2015 – 2
Formát pdf
Stiahnuť

o určení názvov ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v meste Banská Štiavnica, v katastrálnom území Banská Štiavnica a Banky prílohy

2015 – 3
Formát pdf
Stiahnuť

ÚPN mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica.

2016 – 2
Formát pdf
Stiahnuť

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách

2016 – 4
Formát pdf
Stiahnuť

ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Štiavnica

2016 – 5
Formát pdf
Stiahnuť

Trhový poriadok trhovisko Križovatka

2016 – 6
Formát pdf
Stiahnuť

Trhový poriadok príležitostných trhov organizovaných Mestom Banská Štiavnica: Nezabudnuté remeslá, Salamandrové trhy, Štiavnický živý šach, Artivia Market

2016 – 7
Formát pdf
Stiahnuť

o sociálnych službách

2017 – 2
Formát pdf
Stiahnuť

ÚPN mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 6, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica

2017 – 3
Formát pdf
Stiahnuť

ÚPN mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 7, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica

2017 – 4
Formát pdf
Stiahnuť

o evidencii pamätihodností

2017 – 5
Formát pdf
Stiahnuť

o vyhradených miestach na umiestňovanie volebných plagátov

2018 – 1
Formát pdf
Stiahnuť

ÚPN mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 8, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica

2019 – 4
Formát pdf
Stiahnuť

o miestnych daniach

2020 – 1
Formát pdf
Stiahnuť

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií  na území mesta Banská Štiavnica

 


Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 1/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Banská Štiavnica – PDF


Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 1/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Banská Štiavnica – PDF


Tlačivá súvisiace s parkovaním >>>

2020 – 2
Formát pdf
Stiahnuť

o zavedení komplementárnej (doplnkovej) meny v obehu spoločne s národnou menou

2021 – 3
Formát pdf
Stiahnuť

ÚPN mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 9 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica

2021 – 4
Formát pdf
Stiahnuť

o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica

2021 – 5
Formát pdf
Stiahnuť

o určení spádovej materskej školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica  pre deti s trvalým pobytom v meste Banská Štiavnica v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie.

2022 – 1
Formát pdf
Stiahnuť

o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica.

2022 – 3
Formát pdf
Stiahnuť

o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

2022 – 4
Formát pdf
Stiahnuť

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2023 – 1
Formát pdf
Stiahnuť

o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mesta Banská Štiavnica

2023 – 2
Formát pdf
Stiahnuť

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica

2023 – 3
Formát pdf
Stiahnuť

o miestnom poplatku za rozvoj

2023 – 4
Formát pdf
Stiahnuť

o zrušení VZN č. 10/2013 o výkone taxislužby na území mesta Banská Štiavnica

2023 – 5
Formát pdf
Stiahnuť

Trhový poriadok príležitostných trhov organizovaných Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici: Jarné trhovisko, Kumštárium, Víkendové trhovisko, Jesenné trhovisko, Štjavnycký vjanočný jarmok

2024 – 1
Formát pdf
Stiahnuť

o zrušení VZN č. 7/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania