A A A

Oddelenie organizačné, vnútornej správy a sociálnych vecí

DomovObčanMestský úradOddelenia úraduOddelenie organizačné, vnútornej správy a sociálnych vecí

ČINNOSŤ ODDELENIA

Oddelenie realizuje materiálne, technické a personálne zabezpečenie činnosti orgánov samosprávy mesta, vedie evidenčné agendy samosprávy, organizuje verejnoprospešné služby, buduje a spravuje informačný sytém samosprávy.

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Oddelenie organizačné, vnútornej správy a sociálnych vecí

Radnica, Radničné námestie 1, Banská Štiavnica

Mgr. Jozef Siska – informatik, zabezpečuje prevádzku a budovanie informačných systémov mestského úradu.

PhDr. Katarína Harvanová– personalistka, práca a mzdy. Vykonáva a zabezpečuje práce na úseku personálnej politiky (tvorba vnútorných predpisov: pracovného poriadku, organizačného poriadku, poriadku pre odmeňovanie zamestnancov), personálnej práce (vyhotovuje pracovné zmluvy, platové dekréty, dohody o vykonaní prác) a miezd (platy, náhrady príjmu pri PN, odmeny poslancom MsZ a členom komisií pri MsZ, zrážky zo mzdy, výplata na osobný účet) podľa platnej legislatívy.

Viera Lauková – sekretariát primátor mesta. Vedie agendu primátora mesta, vyhotovuje zápisy z rokovaní a porád primátora, vedie požiadavky na služobné cesty a evidenciu propagačných a reprezentačných materiálov mesta.

Natália Martykánová – sekretariát prednostu MsÚ a zástupcu primátora mesta, podateľňa. Organizačne zabezpečuje činnosť sekretariátu prednostu a zástupcu primátora, vedie správu registratúry MsÚ, evidenciu služobných motorových vozidiel (čerpanie PHM, výdaj kariet PHM a zúčtovanie o prevádzke motorových vozidiel) a agendu ochrany osobných údajov.

Eva Turányová – komplexne zabezpečuje spracovanie agendy mestského zastupiteľstva a komisií pri mestskom zastupiteľstve (v spolupráci s orgánmi mesta a zodpovednými zamestnancami zabezpečuje prípravu materiálov na rokovanie MsR a MsZ, vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí MsR a MsZ) a zabezpečuje zúčtovanie materiálového skladu.

Roman Kartík – organizovanie aktivačnej činnosti a verejnoprospešných prác v spolupráci s ÚPSVaR a podľa zákona o obecnom zriadení.

Ján Petrík – civilná ochrana, BOZP, vodič. Zabezpečuje a vykonáva práce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (úvodné školenie nových zamestnancov, pravidelné preškolenie, špeciálne školenia pre určené profesie zamestnancov, spisuje protokoly o pracovných i nepracovných úrazoch), spracúva a spresňuje dokumentáciu civilnej ochrany na úrovni obce.

Jozef Borský – požiarna ochrana. Zabezpečuje výkon technika požiarnej ochrany a preventivára požiarnej ochrany mesta v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. O požiarnej ochrane.

Mgr. Jozef Siska
IT manažér
PhDr. Katarína Harvanová
Personalistika
Viera Lauková
Sekretariát primátora
Natália Martykánová
Sekretariát prednostu MsÚ a zástupcu primátora mesta
Eva Turányová
Dokumentácia činnosti MsZ, MsR
Roman Kartík
Organizátor menších obecných služieb
Ján Petrík
BOZP, CO, vodič
Jozef Borský
Požiarna ochrana

Klientske centrum

Rubigall, Nám. sv. Trojice 3, Banská Štiavnica

Mgr. Jana Beňová – evidencia obyvateľov, voľby, referendum. Vedie a dopĺňa evidenciu obyvateľov, prideľovanie súpisných a orientačných čísel a číslovanie stavieb. Zabezpečuje volebnú agendu, referendum, plní úlohy vyplývajúce pre mesto pri sčítaní ľudu, domov a bytov. Vyúčtováva prevádzkové náklady za poskytované služby v budove MsÚ nájomníkom, vypracováva posudky na občanov mesta pre orgány prokuratúry, súdov a polície.

Miriam Sláviková – zabezpečuje pokladničnú agendu mesta (vedie pokladničnú knihu, vyhotovuje príjmové a výdavkové doklady vrátane dokladov spojených s výplatou v hotovosti), vyhotovuje platobné príkazy na úhradu faktúr, spolupôsobí pri agende evidencia obyvateľstva.

Bc. Eva Gregáňová – zamestnankyňa na úseku sociálnych vecí a opatrovateľskej služby – vybavuje agendu na úseku sociálnej starostlivosti o občanov v zmysle platnej legislatívy, je osobitným príjemcom prídavkov na deti a dávok v hmotnej núdzi, zabezpečuje sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu, spravuje Denné centrá (kluby dôchodcov), navrhuje pôžičky a príspevky na pohreby sociálne odkázaným občanom.

Viktória Nováková – podávanie informácií, prijímanie podaní, zamestnankyňa na úseku sociálnych vecí a opatrovateľskej služby – je osobitným príjemcom prídavkov na deti a dávok v hmotnej núdzi

Štefan Lacko – vodič MsÚ, odosielanie poštových zásielok.

Mgr. Jana Beňová
Evidencia obyvateľov, domov a bytov, rybárske lístky
Miriam Sláviková
Pokladňa
Bc. Eva Gregáňová
Sociálny pracovník
Viktória Nováková
Sociálne veci

Na úseku evidencie obyvateľov a evidencie budov vybavíte

1. Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalým pobytom je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území SR. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého je spôsobilosť na právne úkony obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Kde vybavíte:

Ohlasovňa pobytu, Námestie sv. Trojice č. 3 – prízemie, Banská Štiavnica

Mgr. Jana Beňová
Evidencia obyvateľov, domov a bytov, rybárske lístky
Miriam Sláviková
Pokladňa

 

Stránkové hodiny

Pondelok

8.00 – 11.30

12.00 – 15.00

Utorok

8.00 – 11.30

12.00 – 15.00

Streda

8.00 – 11.30

12.00 – 16.30

Piatok

8.00 – 11.30

12.00 – 13.30

Čo potrebujete k vybaveniu:

 • Platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze v prípade jeho straty, krádeže, neplatnosti
 • Platný cestovný doklad SR alebo platné osvedčenie o štátnom občianstve
  (nie staršie ako 3 mesiace ) v prípade prihlásenia sa na pobyt po návrate zo zahraničia alebo po udelení štátneho občianstva
 • Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo spoluvlastníka, ak nie ste vlastníkom alebo spoluvlastníkom budovy alebo jej časti určenej na bývanie

Písomné potvrdenie sa nevyžaduje v prípade, že:
a) ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,

b) ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,

b) ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo spoluvlastníka ak,

c) vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.


Prihlásenie na trvalý pobyt možno vykonať:

 • Osobne
 • Jeden z členov rodiny, ktorý predkladá vyššie uvedené doklady za každého člena rodiny
 • Splnomocnený zástupca, ktorý predkladá svoj platný občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a za občana, ktorého pobyt hlási uvedie údaje potrebné k overeniu vlastníctva nehnuteľnosti.

Lehota na vybavenie:

Na počkanie po splnení zákonom stanovených podmienok.


Poplatok:

Bez poplatku. V prípade vyžiadania si potvrdenia o trvalom pobyte je správny poplatok 5,-€ v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.


Legislatíva:

 § 3 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.


Formuláre na stiahnutie:


Upozornenie:

 • List vlastníctva preukazujúci vlastnícky vzťah občana k nehnuteľnosti
 • Rodný list pre deti do 18 rokov vydaný orgánmi SR
 • Potvrdenie o návšteve školy pre nezaopatrené dieťa do 25 rokov, ktoré sa pripravuje na budúce povolanie na území SR

netreba predložiť v papierovej forme.

Pracovníčka ohlasovne pobytu, evidencie budov, si ich preverí na používateľskom portáli Over Si. Uvedené doklady sa môžu vyžadovať v prípade, že portál z technických príčin nefunguje.

2. Prihlásenie na prechodný pobyt na území SR

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní, z čoho vyplýva, že občan nemôže hlásiť prechodný pobyt na tú istú adresu, na ktorej má evidovaný trvalý pobyt. Prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území SR trvať viac ako 90 dní.

Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť 5 a viac rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova.

Kde vybavíte:

Ohlasovňa pobytu, Námestie sv. Trojice č. 3 – prízemie, Banská Štiavnica

Mgr. Jana Beňová
Evidencia obyvateľov, domov a bytov, rybárske lístky
Miriam Sláviková
Pokladňa

 

Stránkové hodiny

Pondelok

8.00 – 11.30

12.00 – 15.00

Utorok

8.00 – 11.30

12.00 – 15.00

Streda

8.00 – 11.30

12.00 – 16.30

Piatok

8.00 – 11.30

12.00 – 13.30

Čo potrebujete k vybaveniu:

 • Platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze ; občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá platný cestovný doklad SR
 • Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo spoluvlastníka, ak nie ste vlastníkom alebo spoluvlastníkom budovy alebo jej časti určenej na bývanie

Písomné potvrdenie sa nevyžaduje v prípade, že:
a) ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,

b) ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,

b) ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo spoluvlastníka ak,

c) vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt pred zamestnancom ohlasovne.


Prihlásenie na prechodný pobyt možno vykonať:

 • Osobne
 • Splnomocneným zástupcom, ktorý predkladá svoj platný občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a za občana, ktorého pobyt hlási podať informáciu o čísle Listu vlastníctva, prípadne adresu, na ktorú sa chce splnomocniteľ prihlásiť.

Lehota na vybavenie:

Na počkanie po splnení zákonom stanovených podmienok.


Poplatok:

Za potvrdenie o prechodnom pobyte je správny poplatok 5,- € v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.


Legislatíva:

 § 8 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.


Formuláre na stiahnutie:


Upozornenie:

 • List vlastníctva preukazujúci vlastnícky vzťah občana k nehnuteľnosti
 • Rodný list pre deti do 18 rokov vydaný orgánmi SR
 • Potvrdenie o návšteve školy pre nezaopatrené dieťa do 25 rokov, ktoré sa pripravuje na budúce povolanie na území SR

netreba predložiť v papierovej forme.

Pracovníčka ohlasovne pobytu, evidencie budov, si ich preverí na používateľskom portáli Over Si. Uvedené doklady sa môžu vyžadovať v prípade, že portál z technických príčin nefunguje.

3. Ohlásenie prechodného pobytu v zahraničí

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území SR a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, má právo túto skutočnosť ohlásiť ohlasovni v mieste trvalého alebo prechodného pobytu. V ohlasovni uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

Kde vybavíte:

Ohlasovňa pobytu, Námestie sv. Trojice č. 3 – prízemie, Banská Štiavnica

Mgr. Jana Beňová
Evidencia obyvateľov, domov a bytov, rybárske lístky
Miriam Sláviková
Pokladňa

 

Stránkové hodiny

Pondelok

8.00 – 11.30

12.00 – 15.00

Utorok

8.00 – 11.30

12.00 – 15.00

Streda

8.00 – 11.30

12.00 – 16.30

Piatok

8.00 – 11.30

12.00 – 13.30

Čo potrebujete k vybaveniu:

 • Platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • Písomný súhlas druhého zákonného zástupcu s jeho  osvedčeným podpisom v prípade, že súhlas nepodpíše pred zamestnancom ohlasovne.

Lehota na vybavenie:

Na počkanie po splnení zákonom stanovených podmienok.


Poplatok:

Bez poplatku


Legislatíva:

 § 9 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov


Upozornenie:

 • List vlastníctva preukazujúci vlastnícky vzťah občana k nehnuteľnosti
 • Rodný list pre deti do 18 rokov vydaný orgánmi SR
 • Potvrdenie o návšteve školy pre nezaopatrené dieťa do 25 rokov, ktoré sa pripravuje na budúce povolanie na území SR

netreba predložiť v papierovej forme.

Pracovníčka ohlasovne pobytu, evidencie budov, si ich preverí na používateľskom portáli Over Si. Uvedené doklady sa môžu vyžadovať v prípade, že portál z technických príčin nefunguje.

4. Ohlásenie skončenia trvalého pobytu z dôvodu vycestovania do zahraničia

Ak sa občan chystá trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni. V ohlasovni uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať. Deň začiatku pobytu v zahraničí je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu na území SR.

Kde vybavíte:

Ohlasovňa pobytu, Námestie sv. Trojice č. 3 – prízemie, Banská Štiavnica

Mgr. Jana Beňová
Evidencia obyvateľov, domov a bytov, rybárske lístky
Miriam Sláviková
Pokladňa

 

Stránkové hodiny

Pondelok

8.00 – 11.30

12.00 – 15.00

Utorok

8.00 – 11.30

12.00 – 15.00

Streda

8.00 – 11.30

12.00 – 16.30

Piatok

8.00 – 11.30

12.00 – 13.30

Čo potrebujete k vybaveniu:

 • Platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • Písomný súhlas druhého zákonného zástupcu s jeho  osvedčeným podpisom v prípade, že súhlas nepodpíše pred zamestnancom ohlasovne

Ohlásenie skončenia trvalého pobytu možno vykonať:

 • Osobne
 • Prostredníctvom zastupiteľského úradu SR, ktorý následne zašle Odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom občana ohlasovni
 • Prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR, ktorý predkladá svoj platný občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa 

Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia Odhlasovacieho lístku s osvedčeným podpisom občana ohlasovni .


Lehota na vybavenie:

Na počkanie po splnení zákonom stanovených podmienok


Poplatok:

Bez poplatku


Legislatíva:

 § 6 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.


Upozornenie:

 • List vlastníctva preukazujúci vlastnícky vzťah občana k nehnuteľnosti
 • Rodný list pre deti do 18 rokov vydaný orgánmi SR
 • Potvrdenie o návšteve školy pre nezaopatrené dieťa do 25 rokov, ktoré sa pripravuje na budúce povolanie na území SR

netreba predložiť v papierovej forme.

Pracovníčka ohlasovne pobytu, evidencie budov, si ich preverí na používateľskom portáli Over Si. Uvedené doklady sa môžu vyžadovať v prípade, že portál z technických príčin nefunguje.

5. Zrušenie trvalého pobytu

Kde vybavíte

Ohlasovňa pobytu, Námestie sv. Trojice č. 3 – prízemie, Banská Štiavnica

Mgr. Jana Beňová
Evidencia obyvateľov, domov a bytov, rybárske lístky
Miriam Sláviková
Pokladňa

 

Stránkové hodiny

Pondelok

8.00 – 11.30

12.00 – 15.00

Utorok

8.00 – 11.30

12.00 – 15.00

Streda

8.00 – 11.30

12.00 – 16.30

Piatok

8.00 – 11.30

12.00 – 13.30

Komu nemôžete zrušiť trvalý pobyt:

 • Občanovi, ktorý má k budove užívacie právo
 • Vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti
 • Manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy

Čo potrebujete k vybaveniu:

 • Doklad totožnosti
 • Návrh na zrušenie trvalého pobytu občanovi
 • Písomné potvrdenie o súhlase so zrušením trvalého pobytu s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov, ak sa niektorí zo spoluvlastníkov nedostavia na ohlasovňu osobne a svoj súhlas nepotvrdia podpisom na návrhu pred zamestnancom ohlasovne

Doklady, ktoré potvrdzujú , že osoba, ktorej rušia trvalý pobyt nemá k predmetnej budove alebo jej časti žiadne užívacie právo:

 • Právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva
 • Dohodu alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vysporiadaní BSM manželov
 • Rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia
 • Dohodu alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva

Poplatok:

Bez poplatku


Lehota na vybavenie:

V deň podania návrhu


Upozornenie:

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu, je miestom nového trvalého pobytu takéhoto občana mesto Banská Štiavnica. Táto skutočnosť bude občanovi oznámená na úradnej tabuli vyvesením Oznámenia po dobu 15 dní. Občan si z dôvodu zmeny adresy musí vybaviť nový občianska preukaz.


Legislatívna úprava:

§ 7 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov


Formuláre na stiahnutie:


Upozornenie:

 • List vlastníctva preukazujúci vlastnícky vzťah občana k nehnuteľnosti
 • Rodný list pre deti do 18 rokov vydaný orgánmi SR
 • Potvrdenie o návšteve školy pre nezaopatrené dieťa do 25 rokov, ktoré sa pripravuje na budúce povolanie na území SR

netreba predložiť v papierovej forme.

Pracovníčka ohlasovne pobytu, evidencie budov, si ich preverí na používateľskom portáli Over Si. Uvedené doklady sa môžu vyžadovať v prípade, že portál z technických príčin nefunguje.

6. Zrušenie alebo ukončenie prechodného pobytu

Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť v ohlasovni a svojim podpisom na Prihlasovacom lístku pred pracovníčkou ohlasovne vyjadrí súhlas s ukončením pobytu.

Ohlasovňa môže zrušiť záznam o prechodnom pobyte na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti aj pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený.

Kde vybavíte

Ohlasovňa pobytu, Námestie sv. Trojice č. 3 – prízemie, Banská Štiavnica

Mgr. Jana Beňová
Evidencia obyvateľov, domov a bytov, rybárske lístky
Miriam Sláviková
Pokladňa

 

Stránkové hodiny

Pondelok

8.00 – 11.30

12.00 – 15.00

Utorok

8.00 – 11.30

12.00 – 15.00

Streda

8.00 – 11.30

12.00 – 16.30

Piatok

8.00 – 11.30

12.00 – 13.30

Čo potrebujete k vybaveniu:

 • Doklad totožnosti
 • Návrh na zrušenie prechodného pobytu občanovi v prípade iných vlastníkov nehnuteľnosti
 • Písomné potvrdenie o súhlase so zrušením prechodného pobytu s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov, ak sa niektorí zo spoluvlastníkov nedostavia na ohlasovňu osobne a svoj súhlas nepotvrdia podpisom na návrhu pred zamestnancom ohlasovne

Poplatok:

Bez poplatku


Lehota na vybavenie:

Na počkanie


Legislatívna úprava:

§ 8 ods. 6 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.


Formuláre na stiahnutie:


Upozornenie:

 • List vlastníctva preukazujúci vlastnícky vzťah občana k nehnuteľnosti
 • Rodný list pre deti do 18 rokov vydaný orgánmi SR
 • Potvrdenie o návšteve školy pre nezaopatrené dieťa do 25 rokov, ktoré sa pripravuje na budúce povolanie na území SR

netreba predložiť v papierovej forme.

Pracovníčka ohlasovne pobytu, evidencie budov, si ich preverí na používateľskom portáli Over Si. Uvedené doklady sa môžu vyžadovať v prípade, že portál z technických príčin nefunguje.

7. Vydanie potvrdenia o  trvalom  alebo  prechodnom  pobyte;  oznámenie  o mieste  pobytu inej osoby

Kde vybavíte

Ohlasovňa pobytu, Námestie sv. Trojice č. 3 – prízemie, Banská Štiavnica

Mgr. Jana Beňová
Evidencia obyvateľov, domov a bytov, rybárske lístky
Miriam Sláviková
Pokladňa

 

Stránkové hodiny

Pondelok

8.00 – 11.30

12.00 – 15.00

Utorok

8.00 – 11.30

12.00 – 15.00

Streda

8.00 – 11.30

12.00 – 16.30

Piatok

8.00 – 11.30

12.00 – 13.30

Čo potrebujete k vybaveniu:

 • Platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • Žiadosť o poskytnutie údajov o pobyte inej osoby

Poplatok:

Za vydanie potvrdenie o TP a za vydanie oznámenia o mieste pobytu obyvateľa sa vyberá správny poplatok 5,- € podľa položky 8 prílohy zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.


Lehota na vybavenie:

Na počkanie


Legislatívna úprava:

§ 10 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov pre potvrdenie o pobyte a § 23 ods. 1 pre oznámenie o mieste pobytu

V súlade s Nariadením č. 2016/1191 o podporovaní voľného pohybu občanov vydávame potvrdenie o pobyte spolu s viacjazyčným formulárom. Takéto potvrdenie je platné v rámci Európskej únie a občan si už nemusí vybavovať apostil. Pri žiadosti je potrebné uviesť krajinu EÚ, v ktorej bude žiadateľ dané potvrdenie aj s formulárom predkladať.


Formuláre na stiahnutie:


Upozornenie:

 • List vlastníctva preukazujúci vlastnícky vzťah občana k nehnuteľnosti
 • Rodný list pre deti do 18 rokov vydaný orgánmi SR
 • Potvrdenie o návšteve školy pre nezaopatrené dieťa do 25 rokov, ktoré sa pripravuje na budúce povolanie na území SR

netreba predložiť v papierovej forme.

Pracovníčka ohlasovne pobytu, evidencie budov, si ich preverí na používateľskom portáli Over Si. Uvedené doklady sa môžu vyžadovať v prípade, že portál z technických príčin nefunguje.

8. Vyhlásenie o zákaze poskytovania údajov o osobe

Obyvateľ môže na základe písomného vyhlásenia doručeného ohlasovni zakázať poskytovanie údajov o mieste pobytu na dobu 3 rokov.

Kde vybavíte

Ohlasovňa pobytu, Námestie sv. Trojice č. 3 – prízemie, Banská Štiavnica

Mgr. Jana Beňová
Evidencia obyvateľov, domov a bytov, rybárske lístky
Miriam Sláviková
Pokladňa

 

Stránkové hodiny

Pondelok

8.00 – 11.30

12.00 – 15.00

Utorok

8.00 – 11.30

12.00 – 15.00

Streda

8.00 – 11.30

12.00 – 16.30

Piatok

8.00 – 11.30

12.00 – 13.30

Čo potrebujete k vybaveniu:

 • Platný občiansky preukaz

Lehota na vybavenie:

Na počkanie


Legislatívna úprava:

§ 23 ods. 2 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov


Formulár na stiahnutie:


Upozornenie:

 • List vlastníctva preukazujúci vlastnícky vzťah občana k nehnuteľnosti
 • Rodný list pre deti do 18 rokov vydaný orgánmi SR
 • Potvrdenie o návšteve školy pre nezaopatrené dieťa do 25 rokov, ktoré sa pripravuje na budúce povolanie na území SR

netreba predložiť v papierovej forme.

Pracovníčka ohlasovne pobytu, evidencie budov, si ich preverí na používateľskom portáli Over Si. Uvedené doklady sa môžu vyžadovať v prípade, že portál z technických príčin nefunguje.

9. Pridelenie, zrušenie súpisného a orientačného čísla stavbe

V súlade s § 2c  ods. 3 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  je osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí povinná požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla do 30 dní odo dňa právoplatnosti  kolaudačného rozhodnutia. V prípade nesplnenia si povinnosti, môže obec za porušenie vyššie uvedeného paragrafu a v súlade s § 27c ods. 1 a 3 uložiť pokutu do 250,- €.

Predo dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na účel prevodu vlastníctva k budove alebo poistenia budovy mesto môže určiť súpisné číslo a orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia na základe právoplatného stavebného povolenia.

Potrebné prílohy k vydaniu Oznámenia o určení, zrušení čísla obsahuje Žiadosť  o určenie, zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla.

V prípade pridelenia súpisného čísla v minulosti a jeho nezapísania v katastri nehnuteľností, Vám na požiadanie a po preukázaní vlastníctva nehnuteľnosti, vydáme Potvrdenie o pridelení súpisného čísla.

Tabuľku so súpisným číslom obstaráva na vlastné náklady Mesto Banská Štiavnica. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník sám alebo v žiadosti uvedie, aby mu mesto tabuľku objednalo za poplatok. Stavebník zabezpečuje  pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľku s orientačným číslom na budovu – § 2c ods. 4 vyššie uvedeného zákona. Za nesplnenie si tejto povinnosti sa fyzická osoba  – podnikateľ alebo právnická osoba dopustí správneho deliktu a obec môže udeliť pokutu do 6 638 eur –  § 27b ods. 1 písm. e a ods. 2.

Fyzická osoba sa za porušenie tejto  povinnosti dopustí priestupku, za ktorý obec môže udeliť pokutu do 150 eur – § 27c ods. 2 písm. b a ods. 4.

Vlastník budovy je povinný písomne oznámiť mestu zmenu v číslovaní bytov a podlaží s uvedením nového čísla bytu a čísla podlažia, na ktorom sa byt nachádza, a to do piatich pracovných dní odo dňa vykonania zmeny. Podlažie sa označuje od prvého nadzemného podlažia číselným radom od čísla 1 a od prvého podzemného podlažia číselným radom od čísla -1 – § 6 ods. 9 zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Mgr. Jana Beňová
Evidencia obyvateľov, domov a bytov, rybárske lístky

 

Poplatok:

Bez poplatku


Doba vybavenia:

30 dní


Formuláre na stiahnutie:


Upozornenie:

 • List vlastníctva preukazujúci vlastnícky vzťah občana k nehnuteľnosti
 • Rodný list pre deti do 18 rokov vydaný orgánmi SR
 • Potvrdenie o návšteve školy pre nezaopatrené dieťa do 25 rokov, ktoré sa pripravuje na budúce povolanie na území SR

netreba predložiť v papierovej forme.

Pracovníčka ohlasovne pobytu, evidencie budov, si ich preverí na používateľskom portáli Over Si. Uvedené doklady sa môžu vyžadovať v prípade, že portál z technických príčin nefunguje.