Iná komunikácia

Aplikácia

Stiahnite si aplikáciu Banská Štiavnica do svojho mobilu a získate prehľad o všetkých aktualitách a udalostiach v meste.

SMS

Mesto Banská Štiavnica pre adresné informovanie verejnosti prevádzkuje od apríla 2009 informačný kanál s názvom „SMS Info kanál mesta Banská Štiavnica“. Formou SMS správ v súčasnosti informujeme cca 320 koncových užívateľa – občanov nášho mesta o lokálnych obmedzeniach v mieste bydliska týkajúcich napr. dodávky elektrickej energie, vody, plynu, prípadne dopravných obmedzení atď. a ďalej o konaní  kultúrnych, športových podujatí , programe kina a iných spoločenských aktivitách v našom meste.

Počas prevádzkovania SMS Info kanála sa nevyskytli nedostatky s jeho fungovaním, stal sa spoľahlivým a moderným prostriedkom šírenia informácií v meste Banská Štiavnica samosprávou mesta. Touto službou verejnosti chce samospráva mesta šíriť aktuálne informácie cielene a efektívne. Pristúpenie k službe ako aj prijímanie SMS správ je na strane koncového užívateľ – občana bezplatné.

V súčasnej informačne dobe je komunikácia cez SMS správy štandardnou a  širokou verejnosťou používanou formou komunikácie. Jej  nevýhodou je obmedzenie obsahu správy na 160 znakov ale v budúcnosti  je predpoklad, že sa stane prostriedkom šírenia širšieho obsahu informácií cez mobilné zariadenia.

Bolo by vhodné, keby občania mesta pozitívne vnímali možnosti  informačných technológií a pristúpili k SMS Info kanálu mesta Banská Štiavnica ako k vhodnému prostriedku na získanie informácií o dianí v našom meste.


OBSAHOVÁ ŠTRUKTÚRA SMS SPRÁV:

  • všeobecné informácie (k miestu pobytu)
  • kultúra
  • šport
  • reklama (informácie právnických a fyzických osôb mimo samosprávy mesta)

PRISTÚPENIE K SMS Info kanálu:

Ak sa občan rozhodne pristúpiť k SMS Info kanálu, je potrebné aby doručil na MsÚ Banská Štiavnica (na forme nezáleží) žiadosť obsahujúcu:

žiadosť so súhlasom na spracovanie osobných údajov>>>

  • číslo mobilného telefónu,
  • meno a priezvisko,
  • adresu (pre cielené posielanie správ viazaných na miesto pobytu)
  • výber z volieb obsahu správ – všeobecné informácie (obsahuje oznamy samosprávy mesta, oznamy správcov sietí, informácie k inému dianiu v mieste pobytu ), kultúra, šport.

Pre doplňujúce informácie, aktualizáciu obsahu zasielaných sms správ kontaktujte administrátora:

  • spravca@banskastiavnica.sk

RSS

RSS feed aktualít – Aktuality

RSS feed úradnej tabule mesta – Úradná tabuľa