Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá

a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona a

b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa  prílohy č. 4 zákona.

Viac: § 41 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov >>>

Opatrovateľská služba v Meste Banská Štiavnica sa poskytuje aj v zmysle VZN č.7/2016 o sociálnych službách.

Tlačívá:

  • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (*.pdf*.rtf)
  • Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (*.pdf*.rtf)
Bc. Eva Gregáňová
sociálny pracovník
20170223-sn-informacia-pre-prispievatelov
Formát Pdf
Stiahnuť