Ihrisko Drieňová

Ulica Ludvika Svobodu (pri Terno)

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny:

Január – jún

PO – PI 14:00 – 18:00
SO – NE 10:00 – 18:00

Júl – august

PO – PI 10:00 – 18:00
SO – NE 10:00 – 18:00

September – december

PO – PI 14:00 – 18:00
SO – NE 10:00 – 18:00

Čas po 18.00 je vyhradený pre rezerváciu ihriska.

Prevádzkový poriadok

 

 1. Prevádzkovateľom ihriska je Mestský úrad, Radničné nám. 1, Banská Štiavnica, IČO: 320 501
 2. Vstup na ihrisko mimo otváracích hodín pre verejnosť je povolený so súhlasom správcu a užívateľa ihriska. Spôsobilosť ihriska na prenájom z titulu nepriaznivého počasia alebo technického stavu povrchu posudzuje správca. Záujemcovia o využitie ihriska si so správcom vopred dohodnú termín a čas a po ukončení športovej činnosti odovzdajú objekt správcovi.
 3. Otváracie hodiny pre verejnosť a kolektívy, vstupné, ako aj kontaktné údaje pre rezerváciu ihriska a na správcu sú zverejnené na informačnej tabuli pri vstupe do ihriska a na www.banskastiavnica.sk a podliehajú schváleniu primátora / primátorky mesta.
 4. Používatelia športového ihriska sú povinní správať sa šetrne k zariadeniu a náradiu, nesmú ho úmyselne poškodzovať. Používatelia sú povinní po použití ihriska zanechať jeho povrch čistý a nepoškodený.
 5. Deti do 15 rokov môžu navštíviť ihrisko len v sprievode dospelej osoby.
 6. Na ihrisko možno vstupovať výhradne cez vstupnú bránku a len v športovej obuvi, ktorá je vhodná na pohyb po povrchu ihriska.
 7. Vstupovať na ihrisko je zakázané:
  1. v kopačkách s kovovými štupľami
  2. v zablatenej a inak znečistenej obuvi
  3. na kolieskových korčuliach, na bicykloch a pod.
 8. Zakazuje sa:
  1. fajčiť v priestore športového zariadenia a zakladať oheň
  2. konzumovať jedlá a alkoholické nápoje v priestoroch športového zariadenia
  3. vodenie psov a iných zvierat, používanie nedovoleného náradia
  4. znečisťovať povrch ihriska a jeho okolie
  5. umiestňovať na plochu cudzie zariadenia
  6. strkať prsty do medzier medzi plastovými doskami mantinelov
  7. šplhať sa po konštrukcii na ochranné siete
  8. využívať vrchnú časť oplotenia s madlami na sedenie okolo hracej plochy
  9. naskakovať na oplotenie, preskakovať ho a tak vstupovať na viacúčelové ihrisko
  10. vešať sa na bránkovú konštrukciu alebo inak ju bezdôvodne preťažovať
  11. využívať ihrisko na iné účely, ako je určené
  12. prudko otvárať a zatvárať dvierka a narážať nimi na oplotenie
  13. poškodzovať ostrými predmetmi hliníkové madlá a plastovú výplň mantinelov
  14. manipulovať s konštrukciou jednotlivých častí ihriska
  15. udierať tvrdými predmetmi o mantinelovú konštrukciu
  16. narezávať alebo ináč poškodzovať ostrými predmetmi ochranné siete a šnúry
  17. akýmkoľvek iným spôsobom úmyselne poškodzovať časti ihriska
 9. Športový areál nie je určený na pikniky!
 10. Povrch ihriska sa musí udržiavať čistý bez cudzích predmetov, ktoré môžu byť zdrojom úrazov alebo poškodenia ihriska.
 11. Ohraničenie hracej plochy (mantinelmi a sieťami) je dimenzované na udržanie lopty/loptičky na hracej ploche a tým zvýšeniu komfortu a pôžitku z hry. Siete a mantinely však nedokážu odolávať priamym – nekontrolovaným až úmyselným nárazom hráčov a lopty, šplhaniu, násilnému vracaniu lopty do hry, ťahaniu, či nadmernému zaťaženiu za nepriaznivých poveternostných podmienok a pod. Najmä siete neprepínajte, skracujete tým ich životnosť.
 12. V zimnom období platí osobitný režim.
 13. Zaľadnenie ihriska možno realizovať na základe pokynov a doporučení dodávateľa športového povrchu.
 14. V prípade nevhodného správania sa na ihrisku (vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná hlučnosť, slovné a fyzické napádanie iných používanie nevhodného športového náradia, poškodzovania majetku obce a pod.) je správca ihriska oprávnený okamžite takéhoto užívateľa vykázať z priestorov ihriska.
 15. Každý užívateľ ihriska je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok a individuálne ústne pokyny správcu ihriska a dohodnutý časový harmonogram.
 16. Užívateľ ihriska naň vstupuje na vlastné nebezpečenstvo a je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku mesta. Zistené závady je povinný bezodkladne oznámiť správcovi. Správca nenesie zodpovednosť za škody, poranenia a úrazy, ktoré si zapríčinil užívateľ sám vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním pokynov.
 17. Za škody vzniknuté nedodržiavaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel plne zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca.
 18. Správca areálu má právo kontrolovať obuv, dodržiavanie pokynov pre prevádzku a následne stav hracej plochy a celého areálu. Robí záznamy o vykonaných obhliadkach, každej údržbe, nevhodnom využívaní, prípadnom poškodení a vyvodí hneď dôsledky.
 19. Za porušenie Prevádzkového poriadku a nerešpektovanie pokynov správcu ihriska bude uložená pokuta do výšky 33,16 €. Pri poškodení majetku obce bude voči užívateľovi ihriska uplatnená náhrada v plnej výške.

 

Rezervácie
Správca ihriska
rezervácie