Karanténna stanica

Prevádzkovateľ: OZ Túlavá labka

Adresa: Antolská 2, Banská Štiavnica

Mesto Banská Štiavnica prevádzkovalo Karanténnu stanicu pre túlavé a opustené psy v meste Banská Štiavnica od roku 2013 v priestore areálu Technických služieb m.p. Vzhľadom k potrebe presťahovania karanténnej stanice, skvalitneniu uvedenej služby a zmodernizovaniu priestorov uvažovalo Mesto Banská Štiavnica nad dvomi spôsobmi jej ďalšieho prevádzkovania, a to buď vybudovaním a zrealizovaním vo svojej réžii, alebo zabezpečením služieb karanténnej stanice prostredníctvom tretej osoby.

Po viacerých rokovaniach bolo vypísané verejné obstarávanie, kde predmetom zákazky bolo poskytovanie služby pre zriadenie a prevádzku karanténnej stanice vo vlastných priestoroch (žiadateľa).

V uvedenej súťaži sme od budúceho prevádzkovateľa požadovali zabezpečenie komplexnej služby prevádzkovania karanténnej stanice vrátane jej priestorového, technického, personálneho, legislatívneho, administratívneho plnenia v súlade s platnými zákonmi a predpismi a s platnou legislatívou na území mesta Banská Štiavnica (i v súlade s Prevádzkovým poriadkom karanténnej stanice). Ďalšou požiadavkou bolo, aby budúci prevádzkovateľ karanténnej stanice mal platné aktuálne dokumenty preukazujúce spôsobilosť prevádzkovať karanténnu stanicu v zmysle platnej legislatívy (a to najneskôr v čase začatia plnenia predmetu zmluvy, t.j. 01.03.2022.

Zabezpečenie zriadenia a prevádzky karanténnej stanice pre túlavé zvieratá na území mesta Banská Štiavnica pozostáva zo zabezpečenia vhodných priestorov karanténnej stanice, z poskytovania veterinárnej starostlivosti, vedenia evidencie odchytených a prijatých zvierat, v prípade uhynutia zvieraťa v karanténnej stanici povinnosť zabezpečiť likvidáciu uhynutých zvierat v súlade s zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, z každodenného zabezpečenia stravy a vody v zmysle platných právnych predpisov, denného voľného výbehu zvierat mimo areálu karanténnej stanice, zo zabezpečenia umiestnenia odchytených zvierat u pôvodných alebo nových majiteľov.

Verejné obstarávanie bolo ukončené a s úspešným uchádzačom OZ Túlavá labka bola uzatvorená zmluva o zabezpečení karanténnej stanice pre psov na území mesta na obdobie 01.03.2022 – 28.02.2027.

Zmluvná cena stanovená procesom verejného obstarávania bola určená na celé obdobie zmluvy a to vo výške 35 000 €.