Dobudovanie športovej infraštruktúry


Správna rada Fondu na podporu športu podľa §15 a nasl. zákona č. 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov schválila dňa 23. decembra 2022 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia Športovej infraštruktúry“ č. 2022/002

Výzva bola zameraná na utváranie priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov, širokej verejnosti vrátane zdravotne postihnutých občanov.

Mesto Banská Štiavnica v rámci tejto výzvy podalo žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt: „Dobudovanie športovej infraštruktúry – štadión v Banskej Štiavnici“ a bolo úspešné.

Správna rada Fondu na podporu športu schválila dotáciu vo výške 679 763,- € s povinnou výškou spolufinancovania (30%) 291 327,- €.

V existujúcom areáli pribudne nové workoutové ihrisko so street workoutovými prvkami a s EPDM plochou. Vedľa nového ihriska bude aj nová spevnená plocha zo zatrávňovacích dlažieb. Vedľa existujúcej sociálnej budovy bude osadené nové osvetlenie. Na existujúci kamerový systém sa napojí nová kamera na sociálnu budovu, pre bezpečnosť workoutového ihriska.

Na južnej strane existujúceho atletického oválu bude vybudované nové tréningové futbalové ihrisko s umelým trávnikom a so stožiarovým osvetlením. Okolo ihriska bude záchytné oplotenie. V blízkosti predmetného ihriska budú nové objekty s kontajnerovou konštrukciou – hygienické zázemie pre športovcov, ktoré bude obsahovať rozdelené šatne, sprchy a WC pre mužov a žien; skladový kontajner, v ktorom sa budú uskladňovať športové pomôcky. Objekty kontajnerov budú napojené na elektriku. Kontajner hygienického zázemia bude napojený aj na areálový rozvod vodovodu a bude odkanalizovaný do novej žumpy. Okolie kontajnerov bude zabezpečené aj novým kamerovým systémom. V blízkosti kontajnerov bude aj požiarna nádrž.

V areáli bude aj nová spevnená plocha zo zatrávňovacích dlažieb. Kvôli výškovým rozdielom v areáli sa pridajú gabiónové oporné múry a budú vykonané terénne úpravy. Parkovanie v areáli zostáva existujúce bez zmien.

Existujúce oplotenie a vstupná brána sa z časti zrekonštruuje, a z časti sa vymení aj s novým trasovaním okolo existujúcej tribúny a kontajnerových objektov, vstupná brána bude aj pri nových kontajneroch. Prístup k tréningovému futbalovému ihrisku bude aj cez existujúci vjazd na Pletiarskej ulici. Na existujúcej sociálnej budove bude umiestnený systém fotovoltických panelov.

Dobudovanie športového areálu bude realizovať víťazný uchádzač verejného obstarávania spoločnosť ŠPORTFINAL s.r.o., so sídlom Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava.
Termín realizácie je do 16 mesiacov od začatia prác.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu športu.

Podobné články

19. apríla 2024
Listový festival – uzávierka súťaže

OZNAM Z MESTSKEJ KNIŽNICE Oznamujeme záujemcom literárno-výtvarnej súťaže Listový festival, ktorá sa...

19. apríla 2024
PODKROVIE PLNÉ POÉZIE v MsK- klube Rubigall

Srdečne pozývame milovníkov umenia na 1. z pripravovaných literárnych stretnutí so spoločným názvom...

18. apríla 2024
O pohár primátorky Banskej Štiavnice

Rybárske preteky dospelých „O pohár primátorky Banskej Štiavnice“ , ktoré sa budú konať v sobotu 11. mája 2024 na Počúvadlianskom jazere.

17. apríla 2024
Zápis a deň otvorených dverí MŠ Bratská

.