Manažment plánu lokality UNESCO.


Manažment plánu lokality UNESCO.

Manažment plánu lokality UNESCO – váš názor na ochranu pamiatok a turistický ruch je dôležitý.

Mesto Banská Štiavnica získalo pre rok 2022 finančnú dotáciu od Ministerstva kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom, podprogram 1.3  na projekt: Aktualizácia Manažment plánu lokality UNESCO „Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky v jeho okolí“ – 1. etapa.

Cieľom projektu je vypracovanie aktualizácie Manažment plánu lokality UNESCO „Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky v jeho okolí“. Manažment plán bol vypracovaný v rokoch 2009 – 2010. Vzhľadom na uplynutie času a rôznych zmien vo vnímaní svetového dedičstva a jeho ochrany je potrebné manažment plán aktualizovať a prispôsobiť súčasným potrebám a trendom so zreteľom na rozvoj udržateľného cestovného ruchu, ako aj zachovania jedinečnej hodnoty lokality svetového dedičstva.

Obyvatelia mesta – dospelí aj mládež a návštevníci mesta budú mať v najbližšom období  možnosť zapojiť sa do prieskumu, ktorého cieľom  zistiť objektívne  informácie a postoje k ochrane kultúrneho dedičstva a rozvíjajúceho sa turistického ruchu.

Samospráva na základe výsledkov prieskumov, ktorých výsledky budú zverejnené, bude plánovať a realizovať  opatrenia pre zvýšenie spokojnosti obyvateľov a návštevníkov mesta.

Podrobnosti o zahájení prieskumov budú zverejnené na webovej a FB stránke mesta. 

Podobné články

11. júla 2024
Zmena úradných hodín na matričnom úrade

V dňoch 15.7.2024 až 26.7.2024 budú úradné hodiny na matričnom úrade zmenené nasledovne: Pondelok   ...

11. júla 2024
DOPRAVNÉ OBMEDZENIA V CENTRE MESTA UŽ ODDNES

Významné športové podujatie XTERRA, ktoré sa koná prvýkrát v Banskej Štiavnici prináša so sebou aj...

8. júla 2024
Podávanie podnetov na udelenie verejných ocenení mesta Banská Štiavnica

Na základe VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009, Štatútu mesta Banská Štiavnica a jeho Dodatku č. 1...

7. júla 2024
Dotazník pre obyvateľov mesta

Vážení obyvatelia, Mesto Banská Štiavnica pripravuje strategický dokument Plán hospodárskeho rozvoja...