Návrh komunitného plánu sociálnych služieb a návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb


Vážení občania,

Mesto Banská Štiavnica má spracovaný Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2023 – 2027. Do tvorby komunitného plánu ste sa mali možnosť zapojiť aj Vy, prostredníctvom dotazníkového prieskumu, ktorý prebiehal v čase od 19.01.2023 do 03.02.2023. Vaše podnety, návrhy boli zapracované do samotných cieľov a priorít komunitného plánu, kde sú stanovené reálne ciele, ktoré chceme v priebehu monitorovacieho obdobia v oblasti sociálnych služieb naplniť. V zmysle § 83 ods. 4 Zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, obec a vyšší územný celok sú povinné predložiť návrh komunitného plánu sociálnych služieb a návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb na verejnú diskusiu. Návrh komunitného plánu je v súčasnosti predložený na verejnú diskusiu a pre záujemcov je k dispozícii na internetovej stránke mesta a fyzicky na Mestskom úrade v Klientskom centre pre občana, v čase úradných hodín. Vaše pripomienky môžete poslať písomne na adresu Mestského úradu, elektronickou poštou na e-mail: eva.greganova@banskastiavnica.sk, alebo osobne podať v Klientskom centre MsÚ. Verejná diskusia sa uskutoční dňa 02.06.2023 v zasadacej miestnosti Mestského úradu o 10:00 hod.

Komunitný plán 2023- 2027
Formát Pdf
Stiahnuť

Podobné články

18. júla 2024
Opustil nás Anton Hykisch, čestný občan Banskej Štiavnice

So zármutkom sme prijali správu, že nás dňa 17. júla 2024 navždy opustil bývalý diplomat, spisovat...

17. júla 2024
Obchodná verejná súťaž

Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica v zmysle § 281 – 288 zákona č...

16. júla 2024
Vežové hodiny

Z dôvodu rekonštrukcie radnice momentálne vežové hodiny neukazujú správny čas.

11. júla 2024
Zmena úradných hodín na matričnom úrade

V dňoch 15.7.2024 až 26.7.2024 budú úradné hodiny na matričnom úrade zmenené nasledovne: Pondelok   ...