Prepravná služba

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Viac: § 42 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov >>>

Poskytovanie prepravnej služby:

Mesto Banská Štiavnica zabezpečuje  poskytovanie prepravnej služby prostredníctvom neverejného poskytovateľa sociálnej služby S.O.V.I. n.o., ktorý je zaregistrovaný v registri poskytovateľov sociálnych služieb na úrade Banskobystrického samosprávneho kraja. Auto, ktoré je využívané ako sociálny taxík je vybavené nájazdovou rampou a kotevnými úchytmi pre vozík.

Sociálny taxík je možné objednať deň vopred u poskytovateľa prepravnej služby.

Prepravná služba v Meste Banská Štiavnica sa poskytuje v zmysle VZN č. 7/2016 o sociálnych službách.

Informácie:

  • Klientske centrum pre občana, Námestie sv. Trojice č. 3, Bc. Eva Gregáňová, sociálny pracovník tel.: 045 694 96 40, e-mail eva.greganova@banskastiavnica.sk
  • zmluvný poskytovateľ prepravnej služby S.O.V.I. n.o. – p. Maroš Ivanič tel.: 0948 460 700