Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať dňa 8. júna 2024 od 7:00 hod. do 22:00 hod.

 1. Rozhodnutie predsedu NS SR z 9.2.2024 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
 2. Informácia pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku, Informácia pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený v anglickom jazyku
 3. Volebné okrsky a volebné miestnosti v meste Banská Štiavnica.
 4. Emailové adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
 5. Vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie
 6. Zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách
 7. Ako si vybaviť hlasovací preukaz
 8. E-mailové adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
 9. Podmienky umiestňovania volebných plagátov v meste Banská Štiavnica
 10. Žiadosť občana iného členského štátu EÚ o zapísanie do zoznamu voličov pre voľby do Európskeho parlamentu 2024 / APPLICATION of the citizen of the European Union Member State for entry into the Electoral Register for The European Parliament elections 2024 on the territory of the Slovak Republic Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí predložiť mestskému úradu najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 29. apríla 2024), inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká.
 11. Čestné vyhlásenie občana SR o trvalom pobyte v zahraničí
 12. Oznam k zverejneniu výsledkov hlasovania vo voľbách – Mesto Banská Štiavnica oznamuje, že výsledky hlasovania do Európskeho parlamentu môžu byť zverejnené až po ukončení volieb vo všetkých členských štátoch EÚ. Posledné voľby v rámci EÚ sa konajú 9.6.2024 do 22,00 hod. Výsledky za mesto a okres Banská Štiavnica budú zverejnené na stránke mesta 10.6.2024.
 13. Sken zápisníc OkVK č. 1 až 9
 14. Výsledky volieb za mesto
 15. Výsledky volieb za okres Banská Štiavnica