Obnova štadióna – dobudovanie zázemia atletických športovísk


Za posledné roky prešiel areál štadióna niekoľkými zmenami a vylepšeniami. Pre širokú verejnosť bola sprístupnená tribúna, bol vybudovaný automatický zavlažovací systém. Atlétov potešila tartanová bežecká dráha, ktorú využívajú aj neorganizovaní atléti. Vybudované boli atletické športoviská, obnovené okolie bežeckej a futbalovej plochy. Osadený bol lodný kontajner spolu s dreveným altánkom, ktorý je využívaný ako oddychová zóna ako aj plocha pre rozhodcov a organizátorov športových podujatí.
Zatiaľ posledným, ale nie konečným krokom k vylepšeniu štadióna bolo osadenie kontajnera s hygienickými zariadeniami a ďalšie práce, ktorých predmetom bolo dobudovanie zázemia atletických športovísk v nasledovnom rozsahu:

  1. Vybudovaná spevnená plocha – betónová zámková dlažba.
  2. Napojenie kontajnerov na inžinierske siete a ich uzemnenie. (voda, kanalizácia, elektrika)
  3. Úprava jestvujúceho kontajnera pre účely zázemia. Zateplenie, doplnenie priečky, inštalácie – vodo, elektro, okno, dvere.
  4. Dodávka a osadenie kovovej bráničky medzi kontajnermi – prístup k športoviskám štadióna.
  5. Odvodnenie spevnenej plochy medzi kontajnermi od dažďovej vody s napojením na drenážny systém ihriska.

Celková cena diela predstavovala necelých 59 000 €. Na dobudovanie atletického zázemia poskytol finančnú podporu Slovenský atletický zväz. Finančné prostriedky pre tento účel vyčlenilo zo svojho rozpočtu aj Mesto Banská Štiavnica.
O ďalších zámeroch a aktivitách na štadióne vás budeme informovať.

Juraj Chrenko,
Odd. výstavby, ÚP a ŽP MsÚ

Podobné články

11. júla 2024
Zmena úradných hodín na matričnom úrade

V dňoch 15.7.2024 až 26.7.2024 budú úradné hodiny na matričnom úrade zmenené nasledovne: Pondelok   ...

11. júla 2024
DOPRAVNÉ OBMEDZENIA V CENTRE MESTA UŽ ODDNES

Významné športové podujatie XTERRA, ktoré sa koná prvýkrát v Banskej Štiavnici prináša so sebou aj...

8. júla 2024
Podávanie podnetov na udelenie verejných ocenení mesta Banská Štiavnica

Na základe VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009, Štatútu mesta Banská Štiavnica a jeho Dodatku č. 1...

7. júla 2024
Dotazník pre obyvateľov mesta

Vážení obyvatelia, Mesto Banská Štiavnica pripravuje strategický dokument Plán hospodárskeho rozvoja...