Rozpočet mesta pre rok 2024 a výhľadovo pre roky 2025 a 2026 bol mestským zastupiteľstvom schválený


Na ostatnom MsZ, konanom dňa 7. 12. 2023 poslanci MsZ okrem iných dôležitých bodov prerokovali a schválili aj rozpočet mesta.

Príprava rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre rozpočtové obdobie 2024– 2026 prebiehala v zmysle rozpočtového harmonogramu už od augusta 2023.

Celkové príjmy mesta boli schválené vo výške 14 987 957,- €. Celkové výdavky mesta boli schválené vo výške 14 986 786,- €. Finančné operácie, príjmy 3 755 810,- € a výdavky 204 896,- €. Pre rok 2024 mesto rozpočtuje cez finančné operácie: splátky sociálnych pôžičiek, použitie dotácií z roku 2023: na rekonštrukciu radnice, rekonštrukciu Szitnyayovského domu po ničivom požiari, vybudovanie zázemia na štadióne, opravu vojnových pamätníkov.

Bežný a kapitálový rozpočet mesta pre rok 2024 je navrhnutý ako prebytkový, do rozpočtu sa zaraďuje aj zostatok dotácií z roka 2023.

Najdôležitejšími príjmami mesta sú najmä:

Výnos dane pre územnú samosprávu, tzv. podielové dane, sú predpokladané v rovnakej výške ako v roku 2023, v rozpočtovanej sume 5 266 000,-  €. Uvedené dane sú hlavným zdrojom financovania originálnych kompetencií v školstve, to znamená materské školy, školské kluby detí, školské jedálne, centrá voľného času a základná umelecká škola, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská Štiavnica ako i neštátnych školských zariadení, taktiež sociálna oblasť a opatrovateľská služba.

Daňovým príjmom mesta sú tiež miestne dane, napr.: z pozemkov, bytov, domov, stavieb, je tu tiež napríklad daň za psa a nový poplatok za rozvoj. Miestne dane sú rozpočtované v celkovej výške 871 600,- €.

Nedaňové príjmy, kde sú najmä príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, administratívne poplatky a iné – tieto sú rozpočtované vo výške 469 328,- €.

Granty a transfery – ide najmä o decentralizačné dotácie na prenesené kompetencie napr. školy, matrika, ŠFRB, stavebný úrad a iné. Ale tiež dotácie z ÚPSVaR na projekty podporujúce zamestnanosť. V bežných príjmoch sa rozpočtuje decentralizačná dotácia na prenesené kompetencie – školy, matrika a ostatné kompetencie (stavebný úrad, ŠFRB, školský úrad). Rozpočtuje sa dotácia na projekt „Podpora sociálnych služieb na komunitnej úrovni“. Ďalej sa rozpočtujú dotácie na projekt Pomáhajúce profesie v materských a základných školách.

Výdavková časť rozpočtu je nastavená tak, aby mesto zabezpečilo základné povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Sú tu rozpočtované výdavky na zimnú údržbu vo výške 198 000,- €, čistenie miestnych komunikácií vo výške 115 000,-  € a pod.

V roku 2023 mesto dostalo zo štátneho rozpočtu dotáciu na komplexnú rekonštrukciu historickej budovy radnice vo výške  800 000,- €. Rekonštrukcia pokračuje aj v roku 2024. Úrad vlády SR poskytol v roku 2023 finančné prostriedky na rekonštrukciu Szitnyayovského domu, ktorý 18. 3. 2023 poškodil ničivý požiar. Rekonštrukcia tohto objektu bude pokračovať aj v roku 2024. Ministerstvo kultúry SR poskytlo mestu Banská Štiavnica dotáciu vo výške  56 000,- € na obnovu troch vojnových pamätníkov. Dotácia sa musí vyčerpať do 31. 3. 2024.

Rozpočtujú sa výdavky na spracovanie  PD na rekonštrukciu mestských kúpeľov – plavárne, PD na rekonštrukciu budovy Kultúrneho centra a PD na rekonštrukciu Amfiteátra.

Na základe dohody so Slovenskou autobusovou dopravou Zvolen, a.s., mesto uhrádza časť vzniknutej straty, ktorá vzniká pri zabezpečovaní vnútromestskej pravidelnej autobusovej dopravy a to nasledujúcich liniek:

 • linka č. 602401 Banská Štiavnica – Banská Štiavnica, sídl. Drieňová- Banská Štiavnica, žel. stanica,
 • linka č. 602404 Banská Štiavnica – Banská Štiavnica, Štefultov – Ilija,
 • linka č. 602405 Štiavnické Bane, Horná Roveň – Banská Štiavnica, MsÚ – sídl. Drieňová – Akusit.

Vzhľadom k tomu, že niektoré linky nezabezpečujú výlučne len vnútromestskú autobusovú dopravu, ale aj prímestskú autobusovú dopravu, mesto uhrádza len časť vzniknutej straty vo výške 40 000,-  €.

V podprograme  Verejný poriadok a bezpečnosť sú rozpočtované výdavky:

 • na Mestskú políciu (mzdy, odvody do fondov, materiál, energie, prevádzka vozidiel,  stravné a prídel do sociálneho fondu),
 • na prevádzku kamerového systému – mzdy, odvody, služby, údržba,
 • na karanténnu stanicu, ktorú prevádzkuje OZ Túlavá labka,
 • na ochranu pred požiarmi (financovanie DHZ B. Štiavnica, DHZ Štefultov, prevádzka a údržba požiarnych zbrojníc)

Odpadové hospodárstvo sa rozpočtuje vo výške 792 033,-  € v ňom je zahrnuté:

Zvoz a likvidácia komunálneho odpadu

 • transfer Technickým službám, m.p., na zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, príspevok na ďalšiu etapu opravy kontajnerov a príspevok na nákup košov, ktoré sa budú dopĺňať podľa požiadaviek a potrieb mesta a občanov.

Zber a triedenie separovaného odpadu

 • transfer Technickým službám, m.p., na vyseparované zložky odpadu, ktoré nie sú predmetom zmluvy so združením výrobcov.

Manažment odpadového hospodárstva

 • ide o výdavky  na prevádzku zberného dvora (transfer pre Technické služby, m.p., poistné za zberný dvor, poistné za vozidlá, údržba vozidiel),
 • transfer pre Technické služby, m.p., na prevádzku kompostoviska a na rekultiváciu skládky.

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

 • tu sa rozpočtuje PD a realizácia riešenia dopravnej situácie a parkovania na Ul. 1. mája a PD miestnych komunikácií.

V rozpočte je zahrnutá aj údržba miestnych komunikácií a to, na údržbu miestnych komunikácií – hlavne výtlkov po zimnej sezóne, sa predbežne vyčlenilo 175 000 €. Z týchto prostriedkov sa v roku 2024 bude pokračovať v oprave komunikácií podľa harmonogramu, ktorým sa mesto pri opravách ciest riadi, vyčleňujú sa prostriedky na opravu oporných múrov, ďalšie prostriedky sa vyčleňujú na údržbu miestnych komunikácií ako príspevok pre Technické služby, m.p, rozpočtuje sa transfer pre Technické služby, m.p., na opravu autobusových zastávok.

Taktiež sa rozpočtuje položka čistenie miestnych komunikácií

 • ide o výdavky, transfery pre Technické služby, m.p., na obnovu dopravného značenia (hlavne obnova priechodov pre chodcov), na čistenie miestnych komunikácií, na  zimnú údržbu, na údržbu mechanizmov, nákup posypového materiálu, na údržbu kanalizácie, výdavky pre iných dodávateľov na zimnú údržbu, výdavky na  zrážkovú vodu z verejných priestranstiev a komunikácií.

Manažment dopravnej infraštruktúry

 • v rámci tohto podprogramu sa rozpočtuje nákup nových dopravných značiek, ktoré bude potrebné osadiť hlavne po rekonštrukcii ulíc,
 • výdavky na parkoviská – provízia pre firmu, ktorá zabezpečuje úhradu parkovného prostredníctvom SMS a ostatné ako napr. nájom za parkovacie senzory, výdavky na bežný spotrebný materiál, nájom za terminály a pod.

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj rozpočty rozpočtových organizácií, teda škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica. Každá škola a zariadenie má spracovaný svoj návrh rozpočtu výdavkov, ktorý je súčasťou programového rozpočtu mesta.

Materské školy

 • rozpočtujú  sa výdavky na prevádzku materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (MŠ Bratská, MŠ 1. mája a MŠ Mierová). V rozpočte majú zaradené aj výdavky spojené s projektom Pomáhajúce profesie v MŠ a ERASMUS.

 Základné školy

 • rozpočtované sú výdavky na prenesené kompetencie štátu – na prevádzku základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (ZŠ Jozefa Horáka a ZŠ Jozefa Kollára). Takisto sú v rozpočte výdavky hradené z iných dotácií ako napr. ERASMUS.

Základná umelecká škola

 • výdavky na prevádzku ZUŠ.

Vzdelávacie aktivity voľnočasové

 • tu sú rozpočtované bežné výdavky Školských klubov detí pri ZŠ J. Horáka a ZŠ J. Kollára a bežné výdavky Centra voľného času – tieto zariadenia patria do originálnych kompetencií mesta.

Školské jedálne

 • výdavky na prevádzku školských jedální pri základných školách – originálne kompetencie mesta.

Neštátne školské zariadenia

 • dotácie pre neštátne školské zariadenia, ktoré sú hradené z rozpočtu mesta. Rozpočet je zatiaľ upravený len podľa počtu žiakov k 15.9.2023 v jednotlivých zariadeniach.

Oddelenie školstva

 • výdavky na oddelenie školstva (1 zamestnanec – mzdy, odvody do fondov, materiál, telefón, stravovanie, prídel do sociálneho fondu).
 • rezerva na údržbu školských budov

Výdavky na vzdelávanie a školstvo predstavujú sumu vo výške 4 990 576,- .

V rozpočte je takisto zahrnutá aj oblasť športu:

 • v roku 2024 v rámci tohto podprogramu sa plánuje podpora športu a športových podujatí ako napr. behy Trate mládeže, a do mnohých športových súťaží budú poskytnuté ceny, či už poháre alebo iné.

Poskytnuté dotácie pre oblasť športu v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta vo výške 25 000,- €.

Rozpočtujú sa dotácie na prevádzku štadióna a plavárne vo výške 163 000,- €, rozpočtuje sa spracovanie PD na komplexnú rekonštrukciu plavárne, dobudovanie zázemia na štadióne

 • športoviská, kde sa rozpočtujú výdavky na ich prevádzku,
 • poskytnuté dotácie pre oblasť kultúry v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta vo výške 5 000,- €.

Mestské kultúrne podujatia

 • výdavky na kultúrne podujatia organizované mestom – Salamander, Zimomravenie, Nezabudnuté remeslá, Akademici v Banskej Štiavnici, Bod K a iné,
 • výdavky na výstavy – Svetové dedičstvo očami detí a iné plánované výstavy,
 • výdavky na prevádzku kina Akademik,
 • výdavky na mestskú knižnicu – mzdy, odvody do fondov, energie, nákup kníh a časopisov, stravné a prídel do sociálneho fondu,
 • Kultúrny dom Banky – výdavky na elektrickú energiu a bežnú údržbu.

Opravy a udržiavanie mestských pamiatok

 • V roku 2024 sa zatiaľ rozpočtuje oprava  pamätihodností. V rozpočte na rok 2024 sa vyčlenilo 15 000,- € na spolu financovanie projektov z programu Obnovme si svoj dom.
 • V roku 2024 sa zrealizuje ďalšia etapa rekonštrukcie radnice, oprava troch vojnových pamätníkov, pričom na tento účel bude použitá dotácia z roku 2023.

Prostredie pre život

Výdavky na údržbu verejnej zelene – kosenie verejných priestranstiev aktivačnými pracovníkmi  a  dodávateľom prác, ktorý bol súťažne obstaraný.

 • výdavky na vypiľovanie drevín a samo náletov,
 • vrámci výsadby verejnej zelene sa rozpočtuje len náhradná výsadba drevín, výsadby kvetín do kvetináčov a údržba vysadenej zelene.

Detské ihriská

 • v tomto podprograme bude zabezpečená prevádzka mestských detských ihrísk.

Verejné osvetlenie

 • ide o transfery pre Technické služby, m.p., na úhradu elektrickej energie, údržbu a materiál na verejné osvetlenie.

Veľmi dôležitou položkou rozpočtu sú Sociálne služby.

Sociálna pomoc občanom

 • vrámci tohto podprogramu budú poskytnuté finančné výpomoci jednotlivcom a rodinám s deťmi, či už formou nenávratných výpomocí alebo sociálnych pôžičiek.
 • naďalej budú hradené výdavky na sociálny taxík.
 • výdavky na zariadenie pre bezdomovcov – výdavky na prevádzku, na nákup hygienických a čistiacich potrieb.

Podpora projektov v oblasti sociálnych služieb

 • dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta sa pre rok 2024 nerozpočtujú.

Kluby dôchodcov

 • výdavky na prevádzku Klubov dôchodcov v Banskej  Štiavnici a na Štefultove (úhrada energií, materiálu, bežnej údržby, dopravného a odmien vedúcim klubov).

Opatrovateľská služba

 • výdavky na mzdy, odvody do fondov, stravné a prídel do sociálneho fondu pre opatrovateľky.

 Pochovávanie občanov

 • výdavky na pochovanie občanov, ktorí umreli na území mesta a ktorým nemá kto vybaviť  a uhradiť pohreb.

Osobitný príjemca

 • mesto plní funkciu osobitného príjemcu sociálnych dávok a prídavkov na deti – koľko ÚPSVaR poskytne, toľko mesto po úhrade nájmu uhradí jednotlivým poberateľom dávok.

Sociálna výpomoc žiakom

 • prostredníctvo mesta dostávajú žiaci zo sociálne odkázaných rodín príspevok z ÚPSVaR na školské pomôcky a na podporu stravovacích návykov.

Komunitné centrum

 • výdavky na prevádzku priestoru, ktorý slúži ako komunitné centrum a výdavky na projekt „NP – Spolu pre komunity“ – hradené z dotácie MPSVaR.

Na plnenie úloh v sociálnej oblasti bolo z rozpočtu mesta vyčlenených 568 678,- €.

Celý rozpočet nájdete na internetovej stránke mesta: www.banskastiavnica.sk/obcan/samosprava/rozpocet-mesta/

Podobné články

11. júla 2024
Zmena úradných hodín na matričnom úrade

V dňoch 15.7.2024 až 26.7.2024 budú úradné hodiny na matričnom úrade zmenené nasledovne: Pondelok   ...

11. júla 2024
DOPRAVNÉ OBMEDZENIA V CENTRE MESTA UŽ ODDNES

Významné športové podujatie XTERRA, ktoré sa koná prvýkrát v Banskej Štiavnici prináša so sebou aj...

8. júla 2024
Podávanie podnetov na udelenie verejných ocenení mesta Banská Štiavnica

Na základe VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009, Štatútu mesta Banská Štiavnica a jeho Dodatku č. 1...

7. júla 2024
Dotazník pre obyvateľov mesta

Vážení obyvatelia, Mesto Banská Štiavnica pripravuje strategický dokument Plán hospodárskeho rozvoja...