Oznámenie o uložení zásielky na pošte


Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 5 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje občanovi,

MENO A PRIEZVISKO ADRESÁTA: Slávka Kružlicová, Simona Stračinová

DÁTUM VYVESENIA OZNÁMENIA: 20.05.2024

že si môže prevziať v Klientskom centre, Námestie sv. Trojice 3, 969 24 Banská Štiavnica, počas úradných hodín MsÚ a v odbernej lehote 18 dní, ktorá končí dňa : 08.06.2024

  • Oznámenie o uložení zásielky na pobočke Slovenskej pošty v Banskej Štiavnici.