A A A

Úradná tabuľa

DomovÚradná tabuľa
ikona

Verejná vyhláška

12. augusta 2022

Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len &#...

ikona

Oznam o uložení zásielky

12. augusta 2022

Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuj...

ikona

Oznam a verejná vyhláška

11. augusta 2022

Mesto Banská Štiavnica ako orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a obstarávateľ urbanisticke...

ikona

Oznámenie o uložení zásielky

10. augusta 2022

Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuj...

ikona

Oznámenie o uložení zásielky

8. augusta 2022

Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuj...

ikona

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu.

5. augusta 2022

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý...

ikona

Oznámenie o uložení zásielky

5. augusta 2022

Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuj...

ikona

Oznámenie o uložení zásielky

4. augusta 2022

Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuj...

ikona

Oznámenie o uložení zásielky

3. augusta 2022

Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuj...

ikona

Oznámenie o uložení zásielky

2. augusta 2022

Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuj...

ikona

Verejná vyhláška

2. augusta 2022

Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len &#...

ikona

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub náletových drevín

1. augusta 2022

Mesto Banská Štiavnica, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej s...

ikona

Oznámenie o uložení zásielky

29. júla 2022

Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuj...

ikona

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

28. júla 2022

Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 6  Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zmysle zmien a doplnkov, zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica o miestnom poplatk...

ikona

Návrh dodatku č.3 k VZN č.4/2019 o miestnych daniach

28. júla 2022

Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 6  Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zmysle zmien a doplnkov, zverejňuje návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č....

ikona

Verejná vyhláška

28. júla 2022

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA Gabriela Firgánková, r. Michútová, Nová 159A, 900 31  Stupava (ďalej len “stavebník”) dňa 25.7.2022 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na st...

ikona

Oznámenie o uložení zásielky

26. júla 2022

Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuj...

ikona

Oznámenie o uložení zásielky

25. júla 2022

Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuj...

ikona

Verejná vhláška

22. júla 2022

OZNÁMENIE O SPOJENÍ ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA A O ZAČATÍ SPOJENÉHO KONANIA Mgr. Regína Hlačinová, Na Teplici 3, 976 37  Hrochoť, Allan Hlačina, Radvanská 23, 974 05  Banská Bystrica, ktorých zastu...

ikona

Petícia – oboznámenie sa s výsledkom.

21. júla 2022