A A A

Úradná tabuľa

DomovÚradná tabuľa
ikona

Verejná vyhláška

30. marca 2023

Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len &#...

ikona

Stredoslovenská distribučná oznamuje

30. marca 2023

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že na stavbe “14098-Banská Štiavnica, lokalita Strieborná: Rozšírenie NNK a NNS” budú začaté prípravné a stavebné práce dňom 3.4.2023. Zhotoviteľ...

ikona

Oznámenie o uložení zásielky na pošte

30. marca 2023

Mesto Banská Štiavnica v  zmysle § 5 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje občanovi, M...

ikona

Verejná vyhláška – daňová exekučná výzva

30. marca 2023

Daňový subjekt: Juraj Blaženiak nar.: 30.10.1973 bytom: Štiavnické Bane č. 666, 969 81 Štiavnické Bane Písomnosť: Daňový exekučný príkaz zo dňa 28.03.2023,  sp.č. 1263/2023/Ek je uložená na Mestskom ú...

ikona

Oznámenie o uložení zásielky na pošte

29. marca 2023

Mesto Banská Štiavnica v  zmysle § 5 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje občanovi, M...

ikona

Oznámenie o uložení zásielky

29. marca 2023

Mesto Banská Štiavnica v  zmysle § 5 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje občanovi, M...

ikona

Verejná vyhláška

28. marca 2023

Oznámenie o začatí územného konania Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, ktorého zastupuje NEVITEL, a.s., IČO 36240826, Hlavná 65, 929 01  Dunajská Streda (ďalej len &...

ikona

Oznámenie o uložení zásielky na pošte

28. marca 2023

Mesto Banská Štiavnica v  zmysle § 5 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje občanovi, M...

ikona

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

27. marca 2023

ikona

Verejná vyhláška – určenie lesného celku Bohunice

27. marca 2023

ikona

Oznámenie o uložení zásielky na pošte

23. marca 2023

Mesto Banská Štiavnica v  zmysle § 5 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje občanovi, M...

ikona

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

21. marca 2023

Primátorka mesta Banská Štiavnica v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, §-u 12 odst. 1 a §-u 13 ods. 4a) zvolávam mimoriadne zasadnutie Mestského...

ikona

Oznámenie o uložení zásielky na pošte

20. marca 2023

Mesto Banská Štiavnica v  zmysle § 5 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje občanovi, M...

ikona

Oznámenie o uložení zásielky na pošte

17. marca 2023

Mesto Banská Štiavnica v  zmysle § 5 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje občanovi, M...

ikona

Verejná vyhláška

16. marca 2023

Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len &#...

ikona

Oznámenie o uložení zásielky na pošte

16. marca 2023

Mesto Banská Štiavnica v  zmysle § 5 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje občanovi, M...

ikona

Oznámenie o uložení zásielky na pošte

15. marca 2023

Mesto Banská Štiavnica v  zmysle § 5 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje občanovi, M...

ikona

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

15. marca 2023

Lucia Dobrocká (Daňová exekučná výzva)  Zverejnené: 15.03.2023 Daňový subjekt: Lucia Dobrocká nar.: 28.12.1978 bytom: Banská Štiavnica Písomnosť: Daňová exekučná výzva zo dňa 17.02.2023,  sp.č. 1264/2...

ikona

Verejná vyhláška

14. marca 2023

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania RNDr. Anton Hrnčár, Lúčna 72, 974 01  Nemce (ďalej len “navrhovateľ”) podal dňa 11.11.2022 návrh na vydanie územného r...

ikona

Oznámenie o skončení platnosti programov starostlivosti o lesy pre lesné celky Bohunice a Granua

14. marca 2023

Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, (ďalej len „OÚ Nitra, OOP“), ako príslušný orgán štátnej správy na úseku lesného hospodárstva podľa zákona č. 180/2013 Z...