A A A

Úradná tabuľa

DomovÚradná tabuľa
ikona

Oznámenie o uložení zásielky

2. decembra 2022

Mesto Banská Štiavnica v  zmysle § 5 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje občanovi, M...

ikona

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

2. decembra 2022

Mesto Banská Štiavnica, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej s...

ikona

Oznámenie o uložení zásielky

1. decembra 2022

Mesto Banská Štiavnica v  zmysle § 5 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje občanovi, M...

ikona

Zverejnenie návrh zmlúv pre školy a školské zariadenia

30. novembra 2022

ikona

Oznámenie o uložení zásielky

30. novembra 2022

Mesto Banská Štiavnica v  zmysle § 5 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje občanovi, M...

ikona

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

28. novembra 2022

ikona

Oznámenia o uložení zásielok

28. novembra 2022

Mesto Banská Štiavnica v  zmysle § 5 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje občanovi, M...

ikona

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

28. novembra 2022

Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Banská Štiavnica verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a...

ikona

Oznámenia o uložení zásielok

25. novembra 2022

Mesto Banská Štiavnica v  zmysle § 5 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje občanovi, M...

ikona

Verejné vyhlášky

25. novembra 2022

JUDr. Simona Šimigová, K. Braxarotisa  91, 962 71  Dudince, ktorú zastupuje Mgr. Bc. Vladimír Slezák, MBA DBA, Mládežnícka 3, 969 01  Banská Štiavnica (ďalej len “stavebník”) dňa 3.10.2022...

ikona

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

25. novembra 2022

Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Banská Štiavnica verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a...

ikona

Oznámenie o uložení zásielky

24. novembra 2022

Mesto Banská Štiavnica v  zmysle § 5 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje občanovi, M...

ikona

Zverejnenie návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

24. novembra 2022

Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 6  Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zmysle zmien a doplnkov, zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica o miestnom poplatk...

ikona

Zverejnenie návrhu Dodatku č.4 ku VZN č.4/2019

24. novembra 2022

Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 6  Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zmysle zmien a doplnkov, zverejňuje návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č....

ikona

Zverejnenie návrhu Dodatku č.2 ku VZN č. 2/2018

24. novembra 2022

Banská Štiavnica v zmysle § 6  Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zmysle zmien a doplnkov, zverejňuje návrh Dodatku č.2 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 2/2018...

ikona

Oznámenie o uložení zásielky na pošte

24. novembra 2022

Mesto Banská Štiavnica v  zmysle § 5 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje občanovi, M...

ikona

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

23. novembra 2022

ikona

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

23. novembra 2022

Mesto Banská Štiavnica, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej s...

ikona

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

23. novembra 2022

Mesto Banská Štiavnica, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej s...

ikona

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

21. novembra 2022

Mesto Banská Štiavnica, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej s...