A A A

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

DomovÚradná tabuľaVerejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:25. novembra 2022

Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Banská Štiavnica verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Banská Štiavnica, Námestie sv. Trojice č. 1, ekonomické oddelenie v úradných hodinách

Podľa ustanovenia  § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Stanislava Barátová (Výzva na zaplatenie nedoplatku)
formát pdf
Stiahnuť
Marek Čeman (Výzva na podanie priznania)
formát pdf
Stiahnuť
Michaela Čemanová (Výzva na podanie priznania)
formát pdf
Stiahnuť
Richard Zicho (Výzva na zaplatenie nedoplatku)
formát pdf
Stiahnuť