A A A

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

DomovÚradná tabuľaVerejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:15. marca 2023

Lucia Dobrocká (Daňová exekučná výzva) 

Zverejnené: 15.03.2023

Daňový subjekt: Lucia Dobrocká
nar.: 28.12.1978
bytom: Banská Štiavnica

Písomnosť: Daňová exekučná výzva zo dňa 17.02.2023,  sp.č. 1264/2023/Ek je uložená na Mestskom úrade Banská Štiavnica. 

Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Banská Štiavnica, Daňová exekučná výzva zo dňa 17.02.2023, sp. č.1264/2023/Ek verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Banská Štiavnica, Radničné námestie č. 1, ekonomické oddelenie v úradných hodinách.

Podľa ustanovenia  § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.