A A A

Verejná vyhláška

DomovÚradná tabuľaVerejná vyhláška
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:14. marca 2023

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

RNDr. Anton Hrnčár, Lúčna 72, 974 01  Nemce (ďalej len “navrhovateľ”) podal dňa 11.11.2022 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: ” Bytový  dom  – 27 b.j. ”  Banská Štiavnica, Horná  Huta na pozemku register “C” parc. č. 1468/1, register “E” parc. č. 6301/6 v katastrálnom území Banská Štiavnica. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.