Verejná vyhláška


Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, IČO 36076643, Trnavská cesta  8/A, 820 05  Bratislava  P.O.BOX 93 (ďalej len “stavebník”) dňa 2.10.2023 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

“Dvojposádková  stanica ZZS” Banská Štiavnica, Budovateľská ul.

na pozemku register “C” parc. č. 1720, 1721/2, 1398/2, register “E” parc. č. 6541 v katastrálnom území Banská Štiavnica. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Verejná vyhláška
Formát Pdf
Stiahnuť