A A A

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

DomovÚradná tabuľaZasadnutie mestského zastupiteľstva
Autor:Nadežda Babiaková Kategórie: Uverejnené:23. septembra 2022

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, §-u 12 odst. 1 a §-u 13 ods. 4a) zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici na deň 28.09. 2022 (streda) o 13:00 hod.

Zasadnutie sa uskutoční v zasadacej miestnosti Radnice.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Prevod akcií spoločnosti Nemocnica Banská Štiavnica, a. s.
 3. Návrh na rozpočtové opatrenia č. 5/2022
 4. Prevod pozemku parc. č. C KN 837 v k. ú Banská Štiavnica (ul. Požiarnická )
 5. Prevod pozemku parc. č. C KN 1941/6 v k. ú Banská Štiavnica, (kupujúci  Mesto Banská Štiavnica)
 6. Zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez p. č. E KN 6593/3
 7. Rôzne
 8. Interpelácie a dopyty poslancov
 9. Záver

Na zasadnutie sa pozývajú:

 • poslanci MsZ
 • prednostka MsÚ
 • hlavný kontrolór
 • vedúci oddelení MsÚ
 • náčelník MsPo
 • riaditelia organizácií zriadených mestom
 • kronikár mesta
 • OOCR
 • obyvatelia mesta za podmienky dodržania platných epidemiologických opatrení
Materiály k zastupiteľstvu.
formát zip
Stiahnuť