Výskyt afrického moru ošípaných u diviakov


Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom, z dôvodu informovanosti chovateľov ošípaných, Vám predkladá informáciu o potvrdení posledných prípadov výskytu nákazy afrického moru ošípaných ( ďalej len AMO ) u diviakov :

  1. dňa 04.3.2024: kataster Kopanice u uhynutej diviačice, kataster Banská Belá u uloveného lanštiaka, kataster Banský Studenec u uloveného diviačaťa.
  2. dňa 26.2.2024: kataster Banská Hodruša u uloveného diviaka.
  3. dňa 21.2.2024: kataster Rudno nad Hronom u uhynutého diviaka.
  4. dňa 16.2.2024: kataster Brehy u uhynutého diviaka.
  5. dňa 07.2.2024: kataster Tekovská Breznica u uhynutého diviaka.

Vírus AMO je už prítomný u diviačej zveri vo viacerých katastroch a bude postupovať po celom území okresu Žarnovica a Banská Štiavnica. Diviačia zver je tak už reálnym zdrojom nákazy a bezprostredne ohrozuje chovy domácej ošípanej. Všetkým registrovaným chovateľom domácej ošípanej v okrese Žarnovica a Banská Štiavnica už boli doručené nariadené opatrenia na ochranu pred zavlečením AMO do ich chovov.
Tieto opatrenia majú ochrániť chovy domácej ošípanej pred zavlečením a ochorením nákazou AMO, pokiaľ ich budú majitelia realizovať.
Nápomocným pri ochrane zavlečenia AMO do chovov ošípaných je i obmedzenie vstupu do poľovných revírov. Široká verejnosť môže byť týmto spôsobom nápomocná pri vzdorovaní nákaze.
Chov domácej ošípanej bez registrovania farmy v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Slovenskej republiky je porušením zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení. Postup pri registrácii farmy v prípade žiadosti bude poskytnutý každému záujemcovi.
Vážení chovatelia, diviačia zver a AMO je už každodennou reálnou hrozbou pre Vaše ošípané. Ochrana Vašich ošípaných pred AMO je na Vašej zodpovednosti. Doporučujeme zvážiť domácu zakáľačku Vami chovaných ošípaných, ako preventívny nástroj na zamedzenie vzniku nákazy AMO. Vhodné by bolo prerušiť chov ošípaných do doby pokiaľ sa vlna nákazy AMO nezastaví a infekčný tlak z diviačej populácie neklesne na bezpečnejšiu mieru.

MVDr.Terézia Pallerová, riaditeľka, Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, Žiar nad Hronom

Podobné články

11. júla 2024
Zmena úradných hodín na matričnom úrade

V dňoch 15.7.2024 až 26.7.2024 budú úradné hodiny na matričnom úrade zmenené nasledovne: Pondelok   ...

11. júla 2024
DOPRAVNÉ OBMEDZENIA V CENTRE MESTA UŽ ODDNES

Významné športové podujatie XTERRA, ktoré sa koná prvýkrát v Banskej Štiavnici prináša so sebou aj...

8. júla 2024
Podávanie podnetov na udelenie verejných ocenení mesta Banská Štiavnica

Na základe VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009, Štatútu mesta Banská Štiavnica a jeho Dodatku č. 1...

7. júla 2024
Dotazník pre obyvateľov mesta

Vážení obyvatelia, Mesto Banská Štiavnica pripravuje strategický dokument Plán hospodárskeho rozvoja...