Povinná škôlka pre päťročné deti.

Zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materských školách (MŠ) vstúpilo do platnosti 1. januára 2021 a bude povinné pre deti, ktoré dovŕšia 5 rokov do 31. augusta .  Takéto dieťa nastúpi na povinné predprimárne vzdelávanie do MŠ (ak tam už aj doteraz nie je) najneskôr 2. septembra . (Pre dieťa, ktoré je už teraz v materskej škole sa nič nemení a povinnú predškolskú prípravu môže absolvovať tam).

Povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ bude trvať jeden školský rok, formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin,čím ale nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin.

Ak dieťa ešte do MŠ nechodí, rodič ho na povinné predprimárne vzdelávanie musí zapísať do „spádovej materskej školy“ – teda tak ako sú v súčasnosti spádové základné školy, budú fungovať i spádové MŠ podľa trvalého pobytu dieťaťa. Rodič môže pre dieťa zvoliť aj inú MŠ než spádovú, ale v spádovej má garantované povinné prijatie, ak sa pre ňu rozhodne.

Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci. Na predprimárne vzdelávanie sa PREDNOSTNE prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Ak budú rodičia chcieť zapísať na povinné predprimárne vzdelávanie dieťa mladšie ako 5 rokov (do 31.8.), toto dieťa môže byť prijaté iba ak bude voľné miesto po prijatí detí, ktoré si idú plniť povinnú predškolskú dochádzku.

Neprihlásenie dieťaťa či zanedbanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania môžu podľa Ministerstva školstva SR vyústiť do uplatnenia inštitútu „osobitného príjemcu rodinných prídavkov“ podľa zákona o rodinných prídavkoch na dieťa.

Predprimárne vzdelávanie v škôlke nie je súčasťou povinnej školskej dochádzky, tá zostáva 10 ročná.

Odklad do školy sa bude rušiť

V súčasnosti ak dieťa nie je na školu pripravené, podáva rodič riaditeľovi základnej školy žiadosť o odklad. Ten sa po povinnom predškolskom vzdelávaní bude rušiť.

Ak dieťa po dovŕšení 6 rokov nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o POKRAČOVANÍ plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, pričom bude potrebný:

 • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
 • formovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo SIEDMY rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

S povinným predprimárnym vzdelávaním sa bude rušiť nultý a prípravný ročník základnej školy,ak ale dieťa nastúpilo do nultého alebo prípravného ročníka v septembri v aktuálnom školskom roku 2020/2021, tak ho normálne dokončí.

Rodič dieťaťa si v rámci povinného predškolského vzdelávania bude môcť vybrať medzi škôlkou a individuálnym vzdelávaním, teda  či dá dieťa do materskej školy, alebo ho bude vzdelávať individuálne. Učiť dieťa doma môže aj rodič, ale sú ustanovené kvalifikačné požiadavky na osobu, ktorá má vzdelanie zabezpečovať – najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Touto osobou bude rodič, alebo iná osoba, ktorá má aspoň úplne stredné všeobecné či odborné vzdelanie.Každopádne ale musí rodič  dieťa do spádovej( alebo inej MŠ) na povinné predprimárne vzdelávanie prihlásiť, kde ho následne oboznámia s povinnosťami, ktoré je potrebné v rámci individuálneho vzdelávania dodržať. Kmeňová MŠ určí  aj obsah individuálneho vzdelávania –  najneskôr do 31.augusta. Súčasne MŠ určí rodičovi aj dátum v mesiaci marec 2022 (následne podľa ďalšieho aktuálneho školského roka), kedy posúdi , či sa í obsah predpísaného individuálneho vzdelávania plní.

Predprimárne vzdelávanie však môže zabezpečiť aj pomocou prevádzkarne, ktorá má živnosť v rámci starostlivosti o deti do šesť rokov. Dieťa môže dať rodič tiež do zariadenia, v ktorom sa poskytuje služba výchovy a starostlivosti o deti a mládež.

Pozn:  Školské obvody materských škôl podľa ulíc sú uvedené  v sekcii školstvo – materské školy


USMERNENIE K POVINNÉMU PREDPRIMÁRNEMU VZDELÁVANIU

Mesto Banská Štiavnica, ako zriaďovateľ materských škôl (ďalej MŠ)

 • MŠ Ul. 1. mája č. 4, Banská Štiavnica,
 • MŠ Ul. Bratská č. 9, Banská Štiavnica,
 • MŠ Ul. Mierová č. 2, Banská Štiavnica,

v zmysle § 59 Zákona č. 245/2008 Z. z. O výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a § 5 ods. 14, 15, 16 zákona č. 596/2003 Z. z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva nasledovné usmernenie:

 1. Od 1. septembra 2021 dieťa, ktoré dovŕši k 31. augustu 2021 5 rokov veku bude v MŠ plniť povinné predprimárne vzdelávanie formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej 4 hodiny denne, okrem školských prázdnin.
 2. Všetky hore uvedené MŠ budú prijímať v termíne od 1. mája do 31. mája 2021 žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.
 3. Podmienky prijatia určené § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov každá MŠ zverejní na verejne prístupnom mieste, alebo na webovom sídle MŠ.
 4. MŠ bude akceptovať žiadosť (prihlášku) na umiestnenie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ podanú osobne, kuriérom, e-mailom, alebo prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky MŠ.
 5. Riaditeľky MŠ o prijatí rozhodnú najneskôr do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať (aktuálne do 15. júna 2021). K tomuto dátumu MŠ nahlásia počet prijatých detí aj zriaďovateľovi.
 6. Riaditeľky MŠ rozhodnú v prípade detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, o jeho individuálnom vzdelávaní, v súlade s § 28b Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj o oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do MŠ zo zdravotných dôvodov v súlade s § 28a ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.