Ukrajinské deti v školách

Mesto Banská Štiavnica pripravilo v súlade s pokynmi ministerstva školstva pomôcku pre jednotný postup riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica pri zaraďovaní utečencov – detí a žiakov z Ukrajiny do škôl, ak o to rodičia, alebo iné sprevádzajúce osoby detí a žiakov o to požiadajú.

1. Školy postupujú podľa Metodického usmernenia MŠVVaŠ SR zverejnených na str. www.minedu.sk – v sekcii Užitočné odkazy- Situácia na Ukrajine . Tu je možné stiahnuť si súbory pokynov ( aj infografika) v slovenskom a ukrajinskom jazyku pre lepšiu orientáciu rodičov.

2. Riaditeľ školy , do ktorej budú zaradené deti a žiaci ďalej postupuje v zysle pokynov „Čo mám ako riaditeľ školy spraviť“ zverejnených taktiež na str. www.minedu.sk – Užitočné odkazy.

V zmysle pokynu sa riaditeľ riadi školským zákonom č.245/2008 – § 146.

3. Riaditeľ školy môže v škole z dôvodu lepšej adaptácie dieťaťa cudzinca organizovať jazykové kurzy slovenského jazyka podľa § 10 ods.12 z.č.596/2003

Pozn: v prípade potreby takýto jazykový kurz pre žiakov ZŠ zabezpečí ZŠ Jozefa Horáka, P.Dobšinského 17.

4. Žiadosť rodiča o zaradenie do školy:

 rodič podá riaditeľovi žiadosť o zaradenie ( nie prijatie, to je možné až po 3 mesiacoch adaptačného pobytu v škole) do školy, následne mu riaditeľ potvrdí zaradenie do školy

– súčasne rodič predloží doklad od polície o pobyte, ak ho ešte nemá predloží predbežný doklad, že začalo konanie o poskytnutie dočasného útočiska , alebo konanie o azyl

Pozn: ak rodič nepožiadal o doklad vo veľkokapacitných centrách na hranici, môže tak urobiť na oddelení cudzineckej polície v B.Bystrici , Ul.Sládkovičova č.4343/25 , tel. +421 96160 3230, ocppzbb@minv.sk

– polícia dáva identifikačné dočasné číslo dieťaťu, na základe ktorého ho riaditeľ školy nahlási do registračného identifikačného systému školy (RIS)

-dieťa sa v škole zaradí na adaptačný pobyt a následne po zhodnotení jeho vedomostí sa zaradí do príslušného ročníka

– dieťa/ žiak môže po dohode s riaditeľkou navštevovať ZUŠ

– dieťa/žiak môže po dohode s riaditeľkou CVČ v B.Štiavnici, navštevovať niektorý z početných voľnočasových záujmových krúžkov, podľa vlastného výberu

– dieťa/žiak ktorý vstúpi do kolektívu musí absolvovať prehliadku u pediatra, aby bol odkontrolovaný jeho očkovací status (podľa hl.odborníčky ministerstva zdravotníctva E.Prokopovej)

5.škola pri identifikácii rodiča dieťaťa/žiaka vyžaduje:

– meno apriezvisko, adresu kde sa rodič zdržiava a kontakt na účely komunikácie so školou

6. Otázky financovania ohľadne poskytovania hore uvedených služieb pre deti a žiakov z Ukrajiny v školách budú realizované v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR prostredníctvom dohodovacích konaní podľa § 8c zákona č.597/2003 Z.z.( osobné a prevádzkové náklady ) a podľa §10 ods.12 z.č.596/2003 Z.z. ( jazykové kurzy)

7. Po dohode s RÚVZ v Žiari nad Hronom, školy a školské zariadenia na území mesta môžu v dôsledku zaraďovania detí a žiakov z Ukrajiny navýšiť počty detí a žiakov v triedach MŠ, ZŠ

Корисна інформація для громадян України

Інформація про тимчасовий притулок, статус біженця, а також про працевлаштування та поточної гуманітарної допомоги.

Основна інформація

Більш детальну інформацію та часті запитання про поїздку у Словаччину можна знайти на сторінці: https://ua.gov.sk/

Інформація для громадян, які перебувають в Україні, та для осіб, які прибувають з України, також публікується Міністерством закордонних справ Словацької республіки: https://www.mzv.sk/ukrajina

Тимчасовий притулок

Розпорядженням №144 від 28.02.2022 уряд Словацької республіки схвалив пропозицію оголосити про надання тимчасового притулку відповідно до § 29 абз. 2 Закону Закон “Про надання притулку” громадянам України та членам їх сімей у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, який викликав масовий приплив іноземців на територію Словацької республіки.

За члена сім’ї громадянина України вважається:

  1. чоловік громадянина України,
  2. неповнолітня дитина громадянина України або неповнолітня дитина чоловіка громадянина України,
  3. батько неповнолітньої дитини, який є громадянином України

Початок надання тимчасового притулку – з 01.03.2022.

Надання тимчасового притулку діє до 31.12.2022.

Карта для іноземців – українців, яким було надано тимчасовий притулок, видаватиметься не міграційним управлінням, а відповідними підрозділами управління прикордонної та іноземної поліції Президії поліції. Відповідно до Закону “Про надання притулку” їм буде видано документ про допустиме перебування на території Словацької республіки зі статусом “біженець”.

У разі, якщо іноземці, які клопочуться про надання тимчасового притулку, зможуть достовірно підтвердити свою особу і громадянство, їм без зволікання буде виданий документ про допустиме перебування на території Словацької республіки зі статусом “біженець”.

Термін дії документа буде обмежений терміном, на який було заявлено про надання тимчасового притулку. Уряд може продовжити термін надання тимчасового притулку.

Відповідно до Закону “Про притулок” надання тимчасового притулку не поширюватиметься на осіб, яким вже було надано постійне місце проживання або тимчасове проживання на території Словацької республіки. Крім того, особи, яким Словацька республіка надала притулок або надала додатковий захист, не буде стосуватися тих, хто шукає притулку.

Якщо заяву іноземця про надання тимчасового притулку задовольнять, рішення не видається. Іноземцю видається тільки документ про допустиме перебування на території Словацької республіки зі статусом “біженець”.

Працевлаштування

Роботодавець може найняти громадянина третьої країни згідно з §23а абз. 1k Закону “Про послуги з працевлаштування”, якому було надано тимчасовий притулок. У разі працевлаштування цього громадянина третьої країни не потрібно підтвердження можливості заповнення вакансії, яке відповідає висококваліфікованому працевлаштуванню, ні підтвердження можливості заповнення вакансії, ні дозвіл на працевлаштування.

Працевлаштування може бути формою трудових відносин (тобто за трудовим договором) або у формі угод про роботу, що виконується поза трудовими відносинами.

Роботодавець за змістом закону “Про служби зайнятості” повинен за встановленою формою – інформаційна карта – надати компетентному бюро з працевлаштування відповідно до місця працевлаштування дані про працевлаштуванняне пізніше семи робочих днів з дати виходу на роботу і не пізніше семи робочих днів з дати закінчення працевлаштування. Роботодавець повинен додати до інформаційної картки копію трудових відносин та копію документа про допустиме перебування на території Словацької республіки з позначкою “біженець”.

Громадянин третьої країни, працевлаштований за змістом § 23a абз. 1k закону “Про послуги працевлаштування” також може бути тимчасово призначений для виконання роботи роботодавцю-користувачеві.

Матеріальна потреба

Іноземець, що прибуває з України, який пред’явить управлінню праці, соціальних справ та сім’ї картку іноземця, який заявляє про надання тимчасового притулку, або документ про допустиме перебування на території Словацької республіки зі статусом “біженець” відповідає умові надання допомоги у матеріальній потребі.

Заяву на оцінку права про матеріальну допомогу у матеріальній потребі, подану українцем в управління, в якому знаходиться територіальна сфера.

Біженці з України мають право на основні пільги та допомоги в тому ж обсязі та на тих же умовах, що і громадяни Словацької республіки. Єдиним винятком є допомога на дитину-утриманця, яка буде виплачуватися будь-якій дитині того віку, в якому він або вона в іншому випадку ходив(ла) у школу, навіть якщо він або вона в даний час не ходить.

Біженці з України в даний час не мають права на отримання допомоги на активацію або допомоги на житло. Іноземці, які будуть розміщені за житловим договором, не будуть відповідати умовам надання дотації на житло.

При визначенні кола спільно оцінюваних осіб членами домогосподарства будуть вважатися тільки особи, що знаходяться на території Словацької республіки.

Розмір допомоги при матеріальній потребі та дотації до неї знайдете тут: Суми допомоги та надбавок з 01.01.2022 [  PDF]

Заява про надання допомоги в матеріальній потребі (UA-SK) [  DOCX]

Заява про надання допомоги в матеріальній потребі (EN-SK) [  DOCX]

Заява про надання допомоги в матеріальній потребі (SK) [  DOCX]

Допомога на дітей

Дитина біженця, прохача притулку або іншого іноземця, який законно проживає на території Словацької республіки, який буде відвідувати дитячий сад або початкову школу та виконувати умови для надання дотації (він буде брати участь в освітньому процесі в дитячому садку або в початковій школі, приймати їжу та належати до однієї з відповідних груп дітей) також може бути надана дотація на харчування.

1.Ця дотація може бути надана дітям із сімей, які отримують матеріальну допомогу, або відвідують дитячий садок або початкову школу, та не менше 50% дітей з сімей, які отримують матеріальну допомогу, відвідують дитячий сад або початкову школу,

2.Сім’я, яка не зверталася за допомогою в матеріальній нужді, або задля надання матеріальної допомоги, подала заяву тільки після включення дитини в освітній процес, дотація на харчування може бути надана в тому випадку, якщо дитина відвідує початкову школу або останній рік дитячого садка, також на тій підставі, що законний представник дитини не може застосувати до цієї дитини так званий збільшений податковий бонус відповідно до §33 абз. 1c Закону №595/2003 “Про податок на прибуток” з поправками.

Для надання дотації на харчування необхідно поцікавитися при зарахуванні дитини в дитячий сад або початкову школу у засновника школи або керівника установи або орган влади повинен направити батька до наступного кроку.

Діти з України, інтегровані в школи відповідно до Закону “Про дотації” за умови виконання умов закону, також зможуть отримувати дотації на шкільне приладдя з вересня 2022 року.

Неповнолітні без супроводу

У разі неповнолітніх без супроводу, іншими словами дітей, які не є громадянами Словацької республіки та знаходяться в Словаччині без супроводу батьків або іншої дорослої особи, якій вони могли б бути довірені на піклування, Словацька республіка регулюється застосовним законодавством (як словацьким, так і Європейським).

Якщо Департамент праці дізнається про таку дитину, орган соціального та правового захисту дітей та соціального піклування, в окрузі якого перебуває дитина, зобов’язаний негайно подати до суду клопотання про вжиття невідкладного заходу, що забезпечує задоволення основних життєво важливих потреб дитини та її зарахування до центру для дітей. Цей процес відбувається дуже швидко.

Центральне управління праці, соціальних справ та сім’ї безпосередньо взаємодіє з органами влади та установами, серед іншого, координує заповнення вакантних місць в Центрах для дітей та сімей. У ситуації, що склалася, головний офіс підготував Центри для дітей та сімей для неповнолітніх без супроводу, які будуть піклуватися про них. Їх можливості були розширені.

Далі центральне управління праці в цьому питанні ставить завдання перед управліннями праці, управляє вільними потужностями, управляє перевезенням дітей, вирішує проблемні ситуації.

Гуманітарна допомога

Міністерство праці, соціальних справ та сім’ї Словацької республіки тісно співпрацює з благодійною організацією архієпископії Кошице, яка вже оголосила загальнонаціональний збір коштів для допомоги людям в Україні. Крім гуманітарної допомоги людям, які тікають від війни, благодійна організація готова надати в першу чергу сім’ям з дітьми та проживання у своїх установах, які розташовані на сході Словаччини. 

Міністерство праці як і раніше допомагає та, при необхідності, надасть їм запаси дезінфікуючих засобів, а також інші засоби захисту, такі як маски, захисні костюми або тести.

Посилання на виклик: Благодійна організація оголошує збір: Давайте допоможемо народу України!

В рамках ініціативи “Хто допоможе Україні” Ви можете внести будь-яку суму, 100 відсотків зібраних грошей підуть на гуманітарну допомогу Україні або на допомогу українкам та українцям, які будуть шукати безпеки на нашій території.

Інформація про поточні збірки також публікується Міністерством закордонних справ Словацької республіки: https://www.mzv.sk/ukrajina

Проживання

Інформацію про варіанти проживання українці, які приїжджають до Словаччини, можуть знайти на сайті pomocpreukrajinu.sk. Це повна пропозиція державного, приватного та готельного розміщення, також із зазначенням контактів і кількості вільних місць.