Sčítanie

Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 v meste Banská Štiavnica

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB 2021) sa v celej Slovenskej republike uskutočnilo podľa zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 18. júna 2019.

SODB 2021 bolo špecifické tým, že sa namiesto tradičného sčítania  uskutočnilo integrované sčítanie, ktoré bolo založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov a údajov od obyvateľov a bolo prvé plne elektronické sčítanie bez použitia papierových formulárov.

SODB 2021 bolo realizované v dvoch etapách – sčítanie domov a bytov a  sčítanie obyvateľov.

Rozhodujúcim okamihom sčítania, ku ktorému sa vzťahovali údaje zisťované počas sčítania, bola polnoc

  • z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021.

SČÍTANIE DOMOV A BYTOV

Sčítanie domov a bytov sa realizovalo od 1. júna 2020 do 12. februára 2021 len prostredníctvom miest a bez účasti obyvateľov. Primátorka Mesta Banská Štiavnica určila  poverené osoby, ktoré boli zodpovedné za sčítanie domov a bytov v meste Banská Štiavnica, a to Mgr. Janu Beňovú a Miriam Slávikovú . Ich úlohou bolo všetky údaje o domoch a bytoch v elektronickom systéme skontrolovať, opraviť, doplniť, prípadne neaktuálne zrušiť.

Rok 2021   Rok 2011Rozdiel
Počet domov 2 3552 049+306
Počet bytov 4 8184 358+460
rodinný dom1 884
bytový dom270
polyfunkčná budova21
ostatné budovy na bývanie63
rodinný dom1 906
bytový dom2634
polyfunkčná budova71
ostatné budovy na bývanie69

SČÍTANIE OBYVATEĽOV

Sčítanie obyvateľov sa z dôvodu pandemickej situácie uskutočnilo v dvoch etapách.

V prvej etape od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 sa realizovalo samosčítanie obyvateľov. Počas tejto etapy sa obyvateľ sčítal sám alebo s pomocou blízkej osoby vyplnením e-formulára dostupného na  www.scitanie.sk. Taktiež mal možnosť sčítať sa vďaka aplikácie, ktorú si mohol stiahnuť do mobilu alebo tabletu.

Možnosť samosčítania využilo v našom meste

  • 8 650 občanov, t. j. 88,93 %.

V druhej etape od 3. mája 2021 do 13. júna 2021 sa uskutočnilo asistované sčítanie obyvateľov na základe Rozhodnutia predsedu ŠÚ SR č. 10900-2172/82021 z 21. apríla 2021 o začatí dosčítavania a na zabezpečenie asistovaného sčítania.

Počas tejto etapy sa sčítalo

  • 820 obyvateľov – 8,43%.

Celkovo sa k 13.6.2021 sčítalo v meste Banská Štiavnica 9 470 občanov – 97,36 %.  Po ukončení sčítania výsledky vyhodnocoval Štatistický úrad a dosčítaval občanov, ktorí si túto povinnosť nesplnili.

 Rok 2021Rok 2021Rozdiel
Počet obyvateľov trvale bývajúcich ( občan SR a cudzinci s TP) 9 62810 275 – 647

 Z toho:

mužov464748,27%
žien498151,73%

Z ostatných štatistík sme vybrali:

predproduktívny vek (0 – 14 rokov)1 36514,18 %
produktívny vek ( 15 – 64 rokov)6 50767,58 %
poproduktívny vek ( 65 a viac rokov) 1 75618,24 %
slovenská9 21495,70 %
rómska470,49 %
česká410,43 %
maďarská320,49 %
nemecká 0,08 %

Podrobnejšie výsledky nájdete na www.statistics.sk