Pomoc Ukrajine

  • Vláda SR vyhlásila od 26.2. 2022 12.00 mimoriadnu situáciu z dôvodu hromadného prílevu cudzincov na územie Slovenskej republiky. Vedenia Mesta Banská Štiavnica odsudzuje vojenskú agresiu voči Ukrajine a jej obyvateľom a pripája sa k tým, ktorí požadujú okamžité zastavenie vojnového konfliktu. Mesto Banská Štiavnica zároveň vyhlasuje verejnú zbierku nasledovných potrieb: deky, spacáky, hygienické potreby (vrátane plienok), obväzy, náplaste a iný drobný zdravotnícky materiál, voľne dostupné lieky proti bolesti, hnačke, vitamíny a pod.; uvedené môžete doručiť v pracovné dni v čase 9.00 – 16.00 do Kultúrneho centra, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica (bočný vstup z Akademickej ulice – pri soche Andreja Kmeťa) –  kontakt 045 694 96 51.
  • Mesto Banská Štiavnica zároveň vyčleňuje na dočasné ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny 2 izbový byt vo svojom vlastníctve.
  • Vedenie mesta zároveň poskytuje súčinnosť Ministerstvu kultúry SR pri príprave štátom vlastnených ubytovacích kapacít pre ľudí postihnutých vojnou.
  • V prípade, že právnické alebo fyzické osoby na území mesta majú záujem poskytnúť ubytovaciu kapacitu pre osoby, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom, môžu v čase 8:00 – 16:00 navštíviť Informačné centru na Námestí sv. Trojice 3, prípade na adrese ic@banskastiavnica.sk ponúknuť svoje priestory do verejnej databázy, ktorú mesto zverejní na svojej stránke, prípadne poskytne v prípade žiadosti štátnym orgánom a inštitúciám.
  • Primátorka Mesta Banská Štiavnica na základe svojej kompetencie zároveň poskytne finančnú podporu z rozpočtu mesta pre pomoc ľuďom postihnutých vojnovým konfliktom, o presnom smerovaní tejto podpory Vás budeme dodatočne informovať.
  • Finančnú pomoc na uvedený účel poskytnú aj Mestské lesy, s.r.o.

3.3.2022

MESTO ĽVOV NÁS POTREBUJE!

Prinášame skrátenú verziu listu, ktorý obdržala primátorka mesta Banská Štiavnica ako odpoveď na svoju ponuku mestu Ľvov.


17.3.2022

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE OBČANOV UKRAJINY

Корисна інформація для громадян України

Useful information for citizens of Ukraine


4.4.2022


12.4.2022


27.6.2022

UPOZORNENIE – Boli zverejnené aktualizované vzory výkazov pre fyzické a právnické osoby a nový vzor prehľadu a aj zmena výšky príspevku. Do nových vzorov je potrebné vypĺňať aj údaje z opravných výkazov za marec a február. Staré vzory výkazov a prehľadu nie je možné akceptovať.

Vo výkazoch je najskôr potrebné vypĺňať údaje o poskytovateľovi ubytovania a následne po vyplnení poradového čísla riadku sa budú niektoré údaje predvypĺňať priamo vo výkaze.

Všetky informácie budú aktualizované aj na webovom sídle https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie


16.6.2022

Nové programy pomoci utečencom na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Programy sú zamerané na poskytovanie pomoci utečencom pri hľadaní práce a integrácii do trhu práce.

Нові програми допомоги біженцям в Управлінні з питань праці, соціальних питань та сім’ї. Програми спрямовані на забезпечення біженців пошуку роботи та інтеграції на ринок праці.

PROJEKT “POMOC UTEČENCOM – KONZULTÁCIA”/ ПРОЕКТ «ДОПОМОГА БІЖЕНЦАМ – КОНСУЛЬТАЦІЯ»

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/projekt-pomahame-odidencom-poradenstvo-proekt-dopomagaemo-bizencam-konsultacii.html?fbclid=IwAR2sKIaFJZr9e6fJJBe4DY3IgMOFZvnShFOPhyFei4w0YLjx0D4aBdytu9E&page_id=1178308

PROJEKT „POMÁHAME ODÍDENCOM“ – opatrenie č. 1 VZDELÁVANIE ODÍDENCOV/ ПРОЕКТ ДОПОМОГАЄМО ЖИТЕЛЯМ – захід №. НАВЧАЛЬНА ОСВІТА

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/vzdelavanie-odidencov-projekt-pomahame-odidencom.html?fbclid=IwAR3KIULpbKQ5H9Se9xMGeCrcG4HLEjKsv4GFtoURTCi0-MnBGwkUG4wrGGA&page_id=1178160

PROJEKT „POMÁHAME ODÍDENCOM“ – opatrenie č.3DOBROVOĽNÍCKE ČINNOSTI/ ПРОЄКТ “ДОПОМАГАЄМО БІЖЕНЦЯМ“ – (міра №3) ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/projekt-pomahame-odidencom-proekt-dopomagaemo-bizencam/opatrenie-c.-3-dobrovolnicke-cinnosti-mira-no3-volonterska-dialnist.html?fbclid=IwAR16vcL-iyZwPieAK-YwCQCeA4GFCzgZ1RxhCSn8v2KR_gfwYgF8PllLe_s&page_id=1178639

PROJEKT „POMÁHAME ODÍDENCOM“ – opatrenie č. 4 ZAPRACOVANIE U ZAMESTNÁVATEĽA/ ПРОЄКТ “ДОПОМАГАЄМО БІЖЕНЦЯМ“ – міра №4 АДАПТАЦІЯ У РОБОТОДАВЦЯ

https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/projekt-pomahame-odidencom-proekt-dopomagaemo-bizencam/opatrenie-c.-4-zapracovanie-u-zamestnavatela-mira-no4-adaptacia-u-robotodavca.html?fbclid=IwAR2TspjztMNVNeD8krdz0sFf-Kt_PeiUujj7nz8GFEAmsEYIg4Kh2c_VaoE&page_id=1178738

Pre viac informácií volajte alebo mailujte: 045/2444420 alebo/або 045/2444421, silvia.sujanova@upsvr.gov.sk, alebo/або tatiana.javorska@upsvr.gov.sk