Ceny mesta

Ceny mesta

PETER BACO, rok udelenia 1996
Peter Baco má mimoriadne veľké zásluhy na priamom zabezpečení rozsiahlych investičných celkov v Banskej Štiavnici. Ide najmä o zabezpečenie financovania výstavby ČOV, tlakových pásiem pitnej vody, rekonštrukcie banskoštiavnických tajchov a výstavby rozsiahleho areálu Stredného odborného učilišťa lesníckeho v Banskej Štiavnici. Peter Baco inicioval prípravné rokovania zainteresovaných k zriadeniu Ekologickej fakulty Technickej univerzity Zvolen v Banskej Štiavnici.

RUDOLF SCHUSTER, rok udelenia 2003
Rudolf Schuster poskytol účinnú pomoc a podporu mestu Banská Štiavnica začiatkom deväťdesiatych rokov vo funkcii predsedu SNR a to v úsilí o zápis mesta Banská Štiavnica a okolia do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Mal aktívny prístup k riešeniu problematiky záchrany a obnovy historických pamiatok a k šíreniu dobrého mena Banskej Štiavnice doma aj v zahraničí. Vďaka jeho podpore sa v roku 2002 uskutočnila v Banskej Štiavnici návšteva monackého princa Alberta.

ESTER PLICKOVÁ, rok udelenia 2005
(* 2. júl 1928, † 1. december 2011)
Ester Plicková je slovenská etnografka, ktorá podstatnú časť svojho vedeckého bádania v 2. polovici 20. storočia venovala Banskej Štiavnici, jej regiónu, každodennému životu jednoduchých baníkov. Svoje poznatky zhrnula do početných štúdií a viacerých monografií napr. Banská Štiavnica(rok vydania 1957), Motívy baníckej práce vo výtvarnom prejave baníkov (rok vydania 1973), Maľované salaše (rok vydania 1982), Banská Štiavnica (rok vydania 1982). Dr.Ester Plicková je známa ako autorka prvej fotografickej monografie o Banskej Štiavnici. Svojou prácou a vzťahom k mestu Banská Štiavnica prispieva k pozitívnej prezentácii nášho mesta. PhDr. Ester Plicková, CSc., etnografka a umelecká fotografka, nás opustila vo veku krásnych 83 rokov.

ANTON HYKISCH, rok udelenia 2007
Anton Hykisch rodák z Banskej Štiavnice je spisovateľ, publicista, politik a diplomat, prvý veľvyslanec SR v Kanade. Čestsné občianstvo mu bolo udelené za celoživotné dielo, občianske postoje, vernosť rodnému mestu a šírenie jeho dobrého mena doma aj v zahraniční. Je autorom kníh s motívmi spojenými s dejinami Banskej Štiavnice, ako dvojzväzkový historický román Majster M. S. – Čas majstrov a Trinásta hodina, historický román Milujte kráľovnú a historický román Zabudnite na cára. Majster Hykisch je autorom 27 prozaických diel, ktoré boli preložené do angličtiny, češtiny, chorvátštiny, maďarčiny, nemčiny a poľštiny. Významne sa angažoval za slobodný rozvoj slovenskej kultúry v obdobiach, keď bolo toto úsilie spojené s politickými postihmi.

JÚLIUS HANUS, rok udelenia 2009
Pod priamym vedením Júliusa Hanusa ako podpredsedu slovenskej vlády vznikol podkladový materiál na rokovanie vlády o Banskej Štiavnici, výsledkom ktorého bolo uznesenie vlády č. 58/1978. Osobne dohliadol na to, aby všetky jeho body boli dôsledne realizované. Začala systematická obnova historických objektov mesta, zrekonštruovaná bola dovtedy havarijná kanalizačná sieť, vybudované boli obchvatové komunikácie okolo mesta, prívody pitnej vody, plynofikácia, sídlisko Drieňová, vrátane nemocnice a ZŠ J. Kollára. Vytvorili sa predpoklady pre systematickú rekonštrukciu hrádzí tajchov v okolí Banskej Štiavnice.

IVAN GAŠPAROVIČ, rok udelenia 2010
Ivan Gašparovič, dlhoročne poporuje mesto Banská Štiavnica pri jeho rozvoji, propaguje a šíri dobré meno mesta Banská Štiavnica doma a hlavne v zahraničí. Pod jeho záštitou ako prezidenta SR boli usporiadané cyklistické preteky okolo Slovenska, ktorých trasa viedla mestom a jeho okolím a tiež niekoľko ročníkov Behu ústavy SR. Ivan Gašparovič je čestným členom Banskoštiavnicko – hodrušského baníckeho spolku a podporuje prezentáciu a zachovanie baníckych tradícií doma i v zahraničí.

RÓBERT FICO, rok udelenia 2010
Ako podpredseda NR SR a počas svojho pôsobenia vo funkcii predsedu vlády SR venoval Róbert Fico mimoriadnu pozornosť mestu Banská Štiavnica a riešeniu zásadných problémov Banskej Štiavnice. Dňa 3. 9. 2008 sa v meste Banská Štiavnica pod jeho vedením konalo výjazdové zasadnutie vlády, kde boli prijaté konkrétne úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré sa postupne realizujú a majú zásadný význam pre ďalší rozvoj nášho mesta. Osobne sa zasadil za navrátenie sídla SVP, š. p., do Banskej Štiavnice.

RICHARD AESCHLIMANN, rok udelenia 2015
Výrazným spôsobom sa zaslúžil o rozvoj partnerských vzťahov medzi Banskou Štiavnicou a švajčiarskym partnerským mestom Hünenberg. Osobne sa angažoval pri získaní finančnej a materiálnej pomoci pre viaceré inštitúcie pôsobiace v Banskej Štiavnici.

Dr.h.c. Prof.LÁSZLÓ MIKLOS, DrSC., rok udelenia 2015
Ako poslanec NR SR a minister životného prostredia SR osobne prispel k zápisu Banskej Štiavnice a technických pamiatok mesta v jeho okolí do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Aj jeho iniciatívu bola založená Katedry UNESCO na Technickej univerzite vo Zvolene a jej umiestnenie v meste Banská Štiavnica. Angažoval sa pri rozvoji pracoviska Slovenskej agentúry životného prostredia, zriadeniu sídla Okresného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici a tiež vybudovaní vodovodu Červená studňa – Štefultov.

Akad. mal. NAĎA RAPPENSBERGEROVÁ – JANKOVIČOVÁ, rok udelenia 2016
Grafičke európskeho významu, ktorá sa významným spôsobom zaslúžila o zviditeľnenie Banskej Štiavnice, prostredníctvom svojej jedinečnej umeleckej tvorby, pre mnohé jej diela bola inšpiráciou práve Banská Štiavnica a banícke tradície.

JUDr. MIROSLAV ČÍŽ, rok udelenia 2017
Uznávaný odborníkovi na verejnú správu, ktorý od roku 1990 pomáha mestu pri riešení významných strategických a rozvojových úloh súvisiacich s pamiatkovou obnovou a stabilizáciou inštitúcií v meste. Významnú úloh zohral pri etablovaní okresu Banská Štiavnica v roku 1996. Práve z jeho iniciatívy sa v roku 1996 konalo prvé výjazdové zasadnutie výboru NR SR pre verejnú správu v Banskej Štiavnici a prvý krát sa začalo riešiť osobitné financovanie pamiatkovej obnovy zo štátneho rozpočtu SR. Je sústavne nápomocný pri riešení potrieb mesta Banská Štiavnica. Svojou zanietenou a vysokoodbornou prácou šíri dobré meno mesta Banská Štiavnica nielen doma, ale aj v zahraničí.

EMÍLIA VÁŠARYOVÁ, rok udelenia 2017
Divadelná a filmová herečke, dlhoročná členke Slovenského národného divadla, a vysokoškolská pedagogička, ktorá je s mestom Banská Štiavnica úzko spätá, pretože tu prežila svoju mladosť. Vždy zdôrazňovala a zdôrazňuje svoj úprimný vzťah k mestu Banská Štiavnica, čoho dôkazom sú mnohé kultúrne a spoločenské podujatia, ktoré osobne podporila alebo prevzala nad nimi záštitu. K Banskej Štiavnici sa hrdo hlási, šíri jej dobrého meno v SR a v zahraničí. Čestné občianstvo sa udeľuje pri príležitosti jej významného životného jubilea.

JOZEF REA
rok udelenia 1997, Uznesenie č. 57/1997
Cena udelená za aktívny prístup k riešeniu problémov týkajúcich sa obnovy a revitalizácie Banskej Štiavnice. Prispel k zviditeľneniu mesta.

Ing. MIROSLAV MAXON
rok udelenia 1997, Uznesenie č. 57/1997
Cena udelená za aktívny prístup k riešeniu problémov týkajúcich sa obnovy a revitalizácie Banskej Štiavnice. Prispel k zviditeľneniu mesta.

Ing. JÁN MRÁZ
rok udelenia 1997, Uznesenie č. 57/1997
Dôsledne sa zasadil za riešenie problémov mesta – riešenie bytovej otázky, aktivity pri riešení záchrany dvoch historických objektov.

RSDr. JOZEF KALMAN
rok udelenia 1997, Uznesenie č. 57/1997
Cena udelená za mimoriadnu angažovanosť pri prerokúvaní a schvalovaní materiálov dôležitých pre záchranu kultúrneho dedičstva.

Ing. JÚLIUS BINDER
rok udelenia 1997, Uznesenie č. 57/1997
Cena udelená za mimoriadny záujem a vynaloženie enormného úsilia, s ktorým sa postavil k praktickému riešeniu problému obnovy kultúrnych pamiatok v meste.

Ing. PETER BACO
rok udelenia 1998, Uznesenie č. 62/1998
Cena udelená za mimoriadne zásluhy o rozvoj mesta, pri zabezpečovaní finančného krytia výstavby Stredného. odborného učilišťa lesníckeho, záchrane a rekonštrukcii tajchov, pri rekonštrukcii a rozšírení vodovodnej siete. Zaslúžil sa o umiestnenie Slovenského vodohosp. podniku v našom meste.

Ing. LADISLAV PODKONICKÝ
rok udelenia 1998, Uznesenie č. 62/1998
Cena udelená za mimoriadne aktívny prístup k riešeniu problémov obnovy tajchov. Výraznou mierou sa zasadil o prevzatie správy tajchov pod SVP š.p. a o ich postupnú obnovu.

JUSTIN ONDRO
rok udelenia 1998, Uznesenie č. 62/1998
Cena udelená za podporu projektu výstavby plynoslužobne, za zabezpečenie finančného krytia zrealizovanej stavby “STL plynovod Drieňová” plynofikácie areálu stredných škôl, ústretové riešenie rozšírenia plynofikácie ulíc a miestnej časti Štefultov.

Ing. ĽUBOR ČUDA
rok udelenia 1999, Uznesenie č. 58/1999
Cena udelená za mimoriadne aktívny prístup k riešeniu problémov obnovy historických objektov pre bytové účely s cieľom revitalizácie historického jadra, čo je významným krokom k oživeniu centra mesta.

JUDr. JOZEF MIKŠ
rok udelenia 1999, Uznesenie č. 58/1999
Cean udelená za mimoriadne aktívny prístup k revitalizácii historického jadra Banskej Štiavnice a aktívnu pomoc pri zabezpečovaní potrebných finančných zdrojov na realizáciu projektu úprav verejných priestranstiev.

Ing. DUŠAN PALKO
rok udelenia 2000, Uznesenie č. 56/2000
Cena udelená za mimoriadne aktívny prístup pri zabezpečení obnovy historického objektu v MPR na Radničnom námestí č. 8, ktorý sa stal dôstojným sídlom SVP š.p. a prispel k zveľadeniu historického centra Banskej Štiavnice, čím sa vytvorili podmienky pre stabilizáciu tohto podniku s celoslovenskou pôsobnosťou v Banskej Štiavnici.

Prof. RNDr. MILAN MARČOK, DrSC.
rok udelenia 2000, Uznesenie č. 56/2000
Cena udelená za aktívny prístup pri napĺňaní uznesenia vlády SR o presídlení Fakulty ekológie a enviromentalistiky TU Zvolen do Banskej Štiavnice a vytvorenie podmienok pre jej stabilizáciu v našom meste, čo znamenalo návrat vysokého školstva do Banskej Štiavnice.

LAURA JARNÁ
rok udelenia 2001, Uznesenie č. 67/2001
Cena udelená za mimoriadne pozitívny vzťah k Banskej Štiavnici prezentovaný finančným darom poskytnutým nášmu mestu, ktorý bol v súlade s prianím darkyne použitý na inštalovanie zvonkohry vo veži radnice a na záchranu organu v evanjelickom chráme.

Prof. RNDr. LÁSZLÓ MIKLÓS, DrSc.
rok udelenia 2001, Uznesenie č. 67/2001
Cena udelená za mimoriadne aktívny prístup k rozvoju mesta na úseku životného prostredia, rozvoju múzea a záchrane múzejného fondu v Banskej Štiavnici, za znovusprístupnenie dedičnej štôlne Glazenberg, za ústretovosť a pomoc mestu pri zabezpečovaní finančného krytia investičných akcií na úseku rozvoja mesta.

Ing. PAVOL KONCOŠ
rok udelenia 2001, Uznesenie č. 67/2001
Cena udelená za aktívny prístup pri zabezpečovaní záchrany historického vodohospodárskeho systému jazier – tajchov v Banskej Štiavnici, za pomoc pri rozvoji mesta na úseku budovania vodovodu v starom baníckom osídlení a ako garantovi stabilizácie SVP š.p. v Banskej Štiavnici.

Ing. VLADIMÍR MAŇKA
rok udelenia 2002, Uznesenie č. 55/2002
Významným spôsobom sa pričinil o prijatie Zákona o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia v NR SR. Prevzal na seba úlohu predkladateľa a presadzovateľa tohto návrhu aj iniciatívu pri organizovaní celého procesu schvaľovania. Tým preukázal nášmu mestu neoceniteľnú pomoc pri prijatí zákona o Banskej Štiavnici.

PhDr. OLIVER BAKOŠ
rok udelenia 2002, Uznesenie č. 55/2002
Cena delená za literárnu tvorbu venovanú histórii Banskej Štiavnice, ako autorovi tetralógie románov o cisárskej návšteve Banskej Štiavnice, baníckej sláve nášho mesta, tradíciách , zvykoch a obyčajoch. Autor svojou tvorbou významne prispel k prezentovaniu histórie nášho mesta a spropagovaniu Banskej Štiavnice doma aj v zahraničí.

PhDr. BOHUMÍR BACHRATÝ, CSc.
rok udelenia 2002, Uznesenie č. 55/2002
Cena udelená za organizovanie medzinárodného sochárskeho sympózia v dreve, Medzinárodného maliarskeho pleneru a Sympózia mladých rezbárov v spolupráci so Stredným odborným učilišťom lesníckym v Banskej Štiavnici. Tieto podujatia sa stali v našom meste tradíciou a významne prispievajú k spropagovaniu Banskej Štiavnice doma aj v zahraničí.

PhDr. JOZEF VOZÁR
rok udelenia 2002, Uznesenie č. 55/2002
Cena udelená za preklad a prípravu do tlače knihy Zlatá kniha banícka, za edíciu knihy Denník princa Leopolda, za dielo Sprievodca po stavebných, umeleckých a technických pamiatkach Banskej Štiavnice, za spoluautorstvo Monografie Banskej Štiavnice, za budovanie Štátneho ústredného banského archívu.Za sústavnú propagáciu Banskej Štiavnice, banského školstva svojimi dielami doma i v zahraničí.

PhDr. RNDr. JÁN NOVÁK, CSc.
rok udelenia 2003, Uznesenie č. 91/2003
Cena udelená za celoživotné zásluhy a záchranu kult. dedičstva a rozvoja mesta, za vybudovanie Slovenského banského múzea, iniciovanie a prípravu materiálov vedúcich k zapísaniu Banskej Štiavnice do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO a šírenie dobrého mena Banskej Štiavnice doma aj v zahraničí svojou vedeckou, kultúrnou a žurnalistickou činnosťou.

Prof. Ing. PAVOL RYBÁR, CSc.
rok udelenia 2004, Uznesenie č. 85/2004
Cena udelená za udržiavanie a propagáciu tradícií banskoštiavnických akademikov. Bol iniciátorom vzniku a podpísania Deklarácie pokračovateľov duchovného dedičstva slávnej Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Osobne sa zasadil za vydanie Zlatej knihy baníckej a Banskoštiavnického banského práva.

JUDr. DUŠAN KOLLÁR
rok udelenia 2004, Uznesenie č. 85/2004
Cena udelená za priamu a sprostredkovanú záchranu viac ako štyridsiatich objektov v Mestskej pamiatkovej rezervácii v Banskej Štiavnici, čím vo významnej miere prispel k záchrane kultúrneho dedičstva a zveľadeniu historickej časti mesta. Za trvalú podporu kultúrnych tradícií Banskej Štiavnice a sprostredkovanie návštevy monackého princa v meste, za organizovanie a podporu významných kultúrnych podujatí, ktoré svojím významom presiahli rámec mesta.

Mgr. ĽUBOMÍR KRNO
rok udelenia 2005, Uznesenie č. 106/2005
Cena udelená za trvalú propagáciu mesta v Slovenskom rozhlase. Ako redaktor SR odvysielal viac ako 800 správ a reportáží o dianí v našom meste a jeho blízkom okolí

IGOR LACKOVIČ
rok udelenia 2005, Uznesenie č. 106/2005
Cena udelená za dlhodobé výtvarné spracovávanie štiavnických motívov. Bol spoluzakladateľom výstavy Ochrana prírody v karikatúre, ktorej vernisáž sa koná každý rok v Banskej Štiavnici, je autorom mnohých plagátov k tejto výstave a k Salamandrovým dňom. Je ilustrátorom publikácií o Banskej Štiavnici – Náckove špásy a huncútstva, Štiavnické divy, Banícky spevník a Náckoviny

JUDr. Ing. JOZEF KARABELLY
rok udelenia 2005, Uznesenie č. 106/2005
Cena udelená za celoživotné zásluhy a rozvoj baníctva v Banskej Štiavnici, za udržiavanie, rozvíjanie a zviditeľňovanie banskoštiavnických baníckych tradícií a tým aj zviditeľnenie Banskej Štiavnice u nás aj v zahraničí. Za mimoriadne zásluhy za vznik a rozvoj Banskoštiavnicko – hodrušského baníckeho spolku, ktorý najvýraznejšie a cieľavedome zviditeľňuje slávne banskoštiavnické banícke tardície u nás aj v zahraničí.

Ing. ŠTEFAN BORUŠOVIČ
rok udelenia 2006, Uznesenie č. 110/2006
Cena udelená za dlhodobý rozvoj SVP š.p. , za osobnú angažovanosť pri realizácii obnovy tajchov ako významných prírodných pamiatok zapísaných na Listine svetového dedičstva UNESCO, ako aj pri rozvoji ostatných verejnoprospešných oblastí mesta, a to zdravotníctva, školstva, kultúry a športu.

Ing. ALEŠ MAZAČ
rok udelenia 2006, Uznesenie č. 110/2006
Cena udelená za dlhoročný rozvoj a stabilizáciu SVP š.p. ako významnej inštitúcie s celoslovenskou pôsobnosťou v Banskej Štiavnici, za osobnú angažovanosť pri realizácii obnovy tajchov, ako aj pri rozvoji ostatných verejnoprospešných oblastí mesta, a to zdravotníctva, školstva, kultúry a športu.

EUGEN PROCHÁC
rok udelenia 2006, Uznesenie č. 110/2006
Cena udelená za organizovanie 7 – mich ročníkov Festivalu peknej hudby v spolupráci s mestom a SBM, ktorý sa koná v historických objektoch Banskej Štiavnice a Múzea vo Sv. Antone, čím prispieva k šíreniu dobrého mena Banskej Štiavnice doma aj v zahraničí.

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. Banská Bystrica
rok udelenia 2006, Uznesenie č. 110/2006
Cena udelená za vybudovanie čistiarne odpadových vôd v Banskej Štiavnici za realizovanie II. a III. Tlakového pásma – vodovod Červená studňa – Klinger – Štefultov, čím významnou mierou prispeli k rozvoju mesta v oblasti vodného hospodárstva.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p. Banská Štiavnica
rok udelenia 2007, Uznesenie č. 129/2007
Cena udelená za desaťročný prínos k rozvoju nášho mesta a systematickú obnovu unikátneho banskoštiavnického vodohospodárskeho systému, ktorého diela sú zapísané na Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

PhDr. PETER KARTOUS, CSc.
rok udelenia 2008, Uznesenie č.183/2008
Cena udelená za osobnú iniciatívu a zásluhu pri zaradení súboru Banské mapy a plány Hlavného komorgrófskeho úradu v Banskej Štiavnici do Dokumentačného dedičstva sveta – Pamäti sveta – gestorovanej UNESCO a za podiel pri rekonštrukcii 3 pamiatkových objektov pre potreby Štátneho banského archívu.

PhDr. JOZEF LABUDA, CSc.
rok udelenia 2008, Uznesenie č.183/2008
Ocenený patrí k priekopníkom samostatného vedného odboru montánnej archeológie, zameraného na poznanie najstarších počiatkov banských regiónov, osobitne Banskej Štiavnice, riaditeľovi Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici v rokoch 1990 – 2006 poslancovi Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, ochotníckemu hercovi, za 30. ročnú archeologickú a muzeálnu činnosť, za bohatú odbornú publikačnú činnosť v SR a v zahraničí, za knihu Andrej Kmeť – sitniansky rytier, za propagáciu a zviditeľňovanie Banskej Štiavnice, za aktívnu činnosť v samospráve.

Ing. MARIÁN LICHNER, CSc.
rok udelenia 2008, Uznesenie č.183/2008
Cena udelená za celoživotnú činnosť v prospech mesta, podporovanie baníckych a akademických tradícií a zvykov, za zviditeľnenie Banskej Štiavnice doma i v zahraničí. Zaslúžil sa o zvýraznenie administratívneho a inštitucionálneho postavenia Banskej Štiavnice.Bol iniciátorom zápisu Banskej Štiavnice a technických pamiatok priľahlého okolia do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO v r. 1993, významnou mierou prispel k oceneniu nášho mesta v súťaži miest Národy v rozkvete v r. 1999 v Japonsku, r. 2000 v USA a k udeleniu certifikátu Centra OSN pre ľudské sídla v roku 2000 v Spojených arabských emirátoch. Zaslúžil sa o spracovanie a schválenie návrhu zákona o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia. Cena udelená In memoriam.

Dr.h.c. prof. PhDr. RICHARD MARSINA, DRSc.
rok udelenia 2008, Uznesenie č.183/2008
Dlhoročný vedecký pracovník Historického ústavu SAV, pedagóg na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a prednášajúci na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity bol ocenený za nové objavné výskumné práce k stredovekým dejinám Banskej Štiavnice, ktoré objasnili doposiaľ neznáme otázky vzniku, uplatňovania mestského a banského práva a obdobie udelenia mestských výsad, problematiky, ktorú staršia historiografia mesta nedokázala vyriešiť, za zrekonštruovanie ustanovení dodnes zachovanej výsadnej listiny Banskej Štiavnice, udelenej uhorským kráľom Belom IV. v r. 1238 a pri príležitosti jeho vzácneho životného jubilea.

Mgr. NADEŽDA BABIAKOVÁ
rok udelenia 2009, Uznesenie č. 81/2009
Ocenená od roku 1986 aktívne pôsobí v mestskej samospráve, podieľa sa na príprave rozvojových programov mesta. Má osobnú účasť na príjmaní všetkých najdôležitejších rozhodnutí samosprávy. Osobnou iniciatívou sa angažuje o prinavrátenie vysokého školstva do Banskej Štiavnice. Ochotne poskytuje nezištnú pomoc občanom mesta. Je príkladom osobnej statočnosti, etického a charakterného prístupu a iniciatívy pri angažovaní sa v rozhodujúcich a krízových situáciách mesta.

Ing. VLADIMÍR BÁRTA
rok udelenia 2009, Uznesenie č. 81/2009
Ocenaný sa autorsky podieľal na tvorbe 113 obrazových publikácií, medzi ktorými boli veľké reprezentačné knihy o Slovensku. V každej publikácii zviditeľňuje i Banskú Štiavnicu.Vďaka jeho publikáciám sa história, prírodné krásy, pamätihodnosti Banskej Štiavnice sprístupňujú aj zahraničným čitateľom a návštevníkom. Kniha Banská Štiavnica bola v tomto roku vystavená v Národnom stánku SR, na najväčšom svetovom knižnom veľtrhu vo Frankfurte nad Mohanom. V tomto roku sa dožil významného životného jubilea 70 rokov života.

Ing. Arch. KATARÍNA VOŠKOVÁ
rok udelenia 2009, Uznesenie č. 81/2009
Cena udelená za presadzovanie zásad citlivej obnovy pamiatkových objektov, ich trvalo udržateľné včlenenie do života súčasného mesta. Aktívne sa zapája do akcií na zveľadenie a propagáciu kultúrnohistorických hodnôt Banskej Štiavnice v zahraničí. Je členkou komisie ICOMOS pre historický urbanizmus a jej príspevky o Banskej Štiavnici sú v odborných kruhoch hodnotené ako veľmi prínosné. Organizuje workshopy o technikách a materiáloch využívaných pri korektnej obnove historických budov. Angažuje sa v obnove a revitalizácii Banskoštiavnickej kalvárie. Vedenie STU jej udelilo titul vedecký pracovník roku 2008.

Ing. ĽUDOVÍT KANÍK
rok udelenia 2010, Uznesenie č. 85/2010
Cena udelená za aktívnu pomoc mestu Banská Štiavnica, kde významnou mierou prispel k inštitucionálnemu rozvoju a jednoznačnému postoju pri tvorbe špecializovanej štátnej správy. Pán Kaník aj s rodinou významnou mierou prispievajú k rozvoju cestovného ruchu v meste a podpore verejných aktivít vo vzťahu k miestnym občianskym združeniam, nadáciám a spolkom.

JUDr. Ing. ANTON TEKUŠ
rok udelenia 2010, Uznesenie č. 85/2010
Cena udelená za osobný aktívny a významný prínos pri rozvoji a propagácii Banskej Štiavnice a jeho okolia mnohými odbornými aktivitami v oblasti ochrany prírody a pri súpise technických pamiatok. Bol zodpovedným riešiteľom projektu na vypracovanie návrhu na vyhlásenie CHKO Štiavnické vrchy v roku 1978 a zároveň sa podieľal na konečnom vypracovaní Územného priemetu ochrany prírody CHKO Štiavnické vrchy. Cena udelená In memoriam.

Ing. Arch. IVETA CHOVANOVÁ
rok udelenia 2011, Uznesenie č. 95/2011
Cena udelená za aktívnu činnosť ohľadne pamiatkovej ochrany v meste Banská Štiavnica a za autorstvo publikácií kníh s témami Banskej Štiavnice.Spracovala praktického turistického sprievodcu po meste a jeho pamiatkach Potulky Banskou Štiavnicou.Vytvorila publikácie s jednotným názvom Banská Štiavnica a technické pamiatky v okolí ako popularizačný výstup vychádzajúci z hĺbkovej vedeckej štúdie Banská Štiavnica – monitoring a kultúrnohistorická topografia lokality UNESCO a jej ochranného pásma – I. etapa.Ďalej to boli knihy Detail, Banská Štiavnica a jej skrytá krása a iné. Svojou doterajšou ochranárskou, publikačnou činnosťou, dokumentačne hodnotnými fotografiami a výraznou kreativitou významne prispieva k šíreniu pozitívneho vnímania Banskej Štiavnice a jej architektonických a krajinných hodnôt.

Ing. Arch. ANDREA NIŽŇANSKÁ
rok udelenia 2011, Uznesenie č. 95/2011
Cena udelená za aktívnu činnosť ohľadne pamiatkovej ochrany v meste Banská Štiavnica a za autorstvo publikácií kníh s témami Banskej Štiavnice.Spracovala praktického turistického sprievodcu po meste a jeho pamiatkach Potulky Banskou Štiavnicou.Vytvorila publikácie s jednotným názvom Banská Štiavnica a technické pamiatky v okolí ako popularizačný výstup vychádzajúci z hĺbkovej vedeckej štúdie Banská Štiavnica – monitoring a kultúrnohistorická topografia lokality UNESCO a jej ochranného pásma – I. etapa.Ďalej to boli knihy Detail, Banská Śtiavnica a jej skrytá krása a iné. Svojou doterajšou ochranárskou, publikačnou činnosťou, dokumentačne hodnotnými fotografiami a výraznou kreativitou významne prispieva k šíreniu pozitívneho vnímania Banskej Štiavnice a jej architektonických a krajinných hodnôt.

KAROL BENOVIC
rok udelenia 2011, Uznesenie č. 95/2011
Ocenený pôsobil v Banskej Štiavnici ako správca farnosti v rokoch 1976 – 1983 kedy boli realizované najrozsiahlejšie udržiavacie, obnovovacie a čiastočne aj reštaurátorské práce objektov banskoštiavnickej Kalvárie.

SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM
rok udelenia 2012, Uznesenie č. 110/2012
Slovenské banské múzeum je významnou inštitúciou na území mesta, ktorá spravuje a prezentuje kultúrne a historické dedičstvo mesta Banská Štiavnica, spočívajúce vo významných historických objektoch, ako sú Starý zámok, Nový zámok, Kammerhof, Berggericht, Galéria J. Kollára, Banské múzeum v prírode – skanzen a ďalšie, ako aj významný zbierkový fond. Vykonáva vedeckú a prezentačnú činnosť, ako aj prácu s verejnosťou a propagáciu. Svojou činnosťou prispieva k ochrane, uchovaniu a využívaniu historických hodnôt, ktorými šíri dobré meno mesta Banskej Štiavnice nielen doma, ale aj v zahraničí. Prispieva k rozvoju CR a návštevnosti mesta a k ochrane vzácneho historického dedičstva nášho mesta zapísaného na Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

PhDr. MIKULÁŠ ČELKO
rok udelenia 2013, Uznesenie č. 77/2013
Intenzívne sa zaujíma o históriu stredovekých banských miest. Vo svojej vedecko – výskumnej práci sa venuje hlavne najstarším, stredovekým a včasne novovekým dejinám mesta Banskej Štiavnice ako aj obciam v širšom regióne. Publikuje vedecké štúdie z oblasti regionálnych dejín a je spoluautorom viacerých knižných publikácií zásadného charakteru (Monografia mesta Banská Štiavnica, 2002, Osobnosti mesta, 2006, …) Doteraz publikoval vyše 40 odborných štúdií, je citovaným autorom a historikom aj v zahraničí. V rámci výskumov historických prameňov dotýkajúcich sa Slovenska a Banskej Štiavnice zvlášť, realizoval výskumy v Sibiu (Rumunsko 1981), Varšave (Poľsko 1985), v Ríme a Vatikáne (Taliansko 1996, 1997, 1999) a naposledy bol garantom za Slovensko veľkého medzinárodného projektu Dejiny nemeckého jazyka na Slovensku, v rámci ktorého boli skúmané a publikované nemecké rukopisy a dokumenty z obdobia stredoveku a ranného novoveku v slovenských archívoch. Projekt pod vedením Prof. Dr.h.c.Ilpo Tapani Piirainena sa realizoval v spolupráci s Univerzitami v Bochume a Munsteri. Výstupom boli tri rozsiahle publikácie, ktoré sa nachádzajú v slovenských archívoch a knižniciach. Spracoval Inventáre písomností Magistrátu mesta Banská Štiavnica do roku 1526 (7 zv., stará nemčina a latinčina), podieľa sa na digitalizácii archívnych dokumentov pre odbornú verejnosť, venuje sa školeniam pracovníkov v predarchívnej starostlivosti i kronikárov mesta i obcí v okolí. Vzhľadom na rečové znalosti je nápomocný zahraničným i slovenským bádateľom a poslucháčom vysokých škôl odborného zamerania pri vyhľadávaní a spracovávaní archívnych dokumentov. Svoje bohaté znalosti historika uplatnil aj pedagogicky počas externého pôsobenia na stredných školách v Banskej Štiavnici ako aj Katedre muzeológie UMB. Je členom Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV Bratislava, Spoločnosti slovenských archivárov, Spoločnosti pre dejiny vedy a techniky a držiteľom Pamätnej medaily Pavla Križku, za dlhoročnú významnú prácu na poli historickej vedy na Slovensku. Od začiatku práce v archíve sa zúčastňoval autorsky a organizačne podujatí kultúrno – spoločenského života v regióne, zvlášť propagácie bohatstva a výnimočnosti archívneho dedičstva. Svojou činnosťou výraznou mierou prispieva k záchrane kultúrneho dedičstva a zviditeľňovaniu mesta Banská Štiavnica.

prof. PhDr. KAROL HORÁK, CSc.
rok udelenia 2013, Uznesenie č. 77/2013
V súčasnosti ide o najvýznamnejšieho slovenského dramatika, takmer polstoročie píše hry, kde Banská Štiavnica dominuje a jeho diela sú známe nielen doma, ale aj v zahraničí. Dokázal doma i v zahraničí zviditeľniť aj literárnu tvorbu Jozefa Horáka, ktorá kotví v banskoštiavnickom kraji. V Banskej Štiavnici žil počas štúdií od roku 1953 – 1965.

PaedDr. MILAN MAROŠ, PhD.
rok udelenia 2013, Uznesenie č. 77/2013
Už od detstva sa venoval šachovej hre. V roku 1994 reprezentoval Slovensko na Majstrovstvách Európy do 16 rokov. V roku 2006 sa mu podarilo po prvýkrát v histórii zorganizovať v našom meste Majstrovská SR v šachu. Tento významný počin sa mu podarilo zopakovať aj v rokoch 2007, 2010, 2011, 2012 a 2013, čím sa mesto nezmazateľne zapísalo do histórie šachu v našej krajine, pretože v žiadnom inom meste sa najvýznamnejšie šachové podujatie nekonalo viac ako dvakrát. Do Banskej Štiavnice sa mu podarilo priviesť významné osobnosti svetového šachu. Aj zásluhou Milana Maroša môže mesto Banská Štiavnica od roku 2005 organizovať podujatie Štiavnický živý šach za unikátnej účasti svetových šachových hviezd v partii so zaviazanými očami. Podujatie organizuje s malým tímom spolupracovníkov, na úkor voľného času v prospech Banskej Štiavnice. Práve jeho zanietenosťou sa podarilo zviditeľniť Banskú Štiavnicu a jej unikátne kultúrne dedičstvo tisíckam ľudí nielen zo Slovenska, ale aj zahraničia.

Ing. RICHARD KAŇA
rok udelenia 2014, Uznesenie č. 77/2014
Významná osobnosť slovenského rudného baníctva, významný člen slovenského ryžovania zlata, veľký nadšenec histórie baníctva a predseda Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku. Na štiavnicko-hodrušskom rudnom ložisku odpracoval celých 35 rokov v rôznych riadiacich funkciách na závode Rudné bane Hodruša – Hámre a v organizácii Slovenská banská, s.r.o. Hodruša – Hámre. Ing. Richard Kaňa je zakladajúcim členom baníckeho spolku v roku 1992, bol jeho dlhoročným podpredsedom a od roku 2009 je jeho predsedom, čím prispieva k udržiavaniu baníckych tradícií a záchrane banských technických pamiatok v banskoštiavnickom regióne. Aj jeho pričinením boli aj v Banskej Štiavnici opravené portály viacerých štôlní a viacero historických budov bolo označené pamätnými tabuľami, osobne zabezpečil vybudovanie nového portálu štôlne Ján povyše šachty Žigmund. Významná je aj jeho publikačná činnosť, keď je spoluautorom a zostavovateľom viacerých titulov, „Baníctvo a minerály Banskej Štiavnice“ v r. 1993, „Sprievodca po technických pamiatkach Banskej Štiavnice a okolia“ v r. 2001, „Zlato na Slovensku“ v r. 2004, „Šibalstvá, huncútstva a príbehy štiavnického Nácka“ v r. 2009, „Hodruša v Zemi baníkov“ v r. 2011, „Už na baňu klopajú“ v r. 2012, „Hodrušské hlbiny – podzemný svet baníkov“ v r. 2013, „Terra banensium“ v r. 2013 a „Denník princa Leopolda“ v r. 2014. Ing. Richard Kaňa sa významným spôsobom pričinil aj o popularizáciu postavy štiavnického Nácka. Ing. Richard Kaňa významnou mierou prispieva k udržiavaniu baníckeho duchovného dedičstva a jeho prezentácii a tým významnou mierou prispieva k šíreniu dobrého mena mesta Banská Štiavnica doma aj v zahraničí. V roku 2014 sa dožíva významného životného jubilea 60 rokov.

Mgr. ELENA KAŠIAROVÁ
rok udelenia 2014, Uznesenie č. 77/2014
Od roku 1980 odborná pracovníčka ŠUBA a od roku 2004 jeho riaditeľka. Za 34 rokov svojho aktívneho pôsobenia v tejto organizácii uverejnila mnoho menších, či väčších prác doma i v zahraničí zameraných na montánnu históriu mesta. V roku 2005 ju ocenila aj zahraničná odborná spoločnosť cenou Petra Schmidta na 8. Medzinárodnom sympóziu kultúrneho dedičstva baníctva, hutníctva a geológie v rakúskom Schwazi. V roku 2007 sa významne spolupodieľala na zapísaní súboru banským máp a plánov z fondu Hlavného komorskogrófskeho úradu v Banskej Štiavnici ako tretieho súboru zo Slovenska do Zoznamu dokumentárneho dedičstva Pamäť sveta – UNESCO. Pravidelne organizovala resp. spoluorganizovala výstavy a odborné vedecké podujatia nielen v Banskej Štiavnici, ale i v iných mestách, ba dokonca i v zahraničí, kde boli prezentované vzácne archívne dokumenty prezentujúce kultúrne dedičstvo našich predkov, čo prispelo k ich zviditeľneniu doma i vo svete.

Ing. EDUARD RADA
rok udelenia 2014, Uznesenie č. 77/2014
Konateľ spoločnosti ERB – Eduard Rada Breweries, s.r.o. a ERB Hotel s.r.o.. V roku 2007 založil obe tieto spoločnosti v rámci ktorých zrekonštruoval 2 národné kultúrne pamiatky v centre Banskej Štiavnice a to objekt na Ul. novozámocká tzv. „Zelený dom“ a založil v ňom Pivovar ERB, ktorý nielen úspešne pomáha pri zvyšovaní turistickej atraktivity mesta , ale ho aj reprezentuje po celom Slovensku s produktmi prémiovej kvality. V roku 2014 ukončil rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky židovskej „Synagógy“. K úcte k židovskej cirkvi a histórii Židov v Banskej Štiavnici je exteriér synagógy zrekonštruovaný so zreteľom na jej pôvodný účel, zrekonštruované je desatoro na fasáde a božie požehnanie v hebrejčine napísané zlatými písmenami. Rekonštrukciou týchto dvoch historických objektov prispel k záchrane a obnove objektov v historickom jadre mesta Banská Štiavnica, ktoré je lokalitou UNESCO. Od roku 1992 je členom výboru Banskoštiavnicko – hodrušského baníckeho spolku, jeho mimoriadne aktívna činnosť v spolku je známa hlavne vykonávaním funkcie „slávneho kontrária“ na slávnostných šachtágoch spolku, ktoré sa konajú v Banskej Štiavnici pri mimoriadne slávnostných príležitostiach.

Akad. mal. SERGEJ PROTOPOPOV (In memoriam)
rok udelenia 2016, Unesenia č. 117/2016
Akademický maliara, fotografa, filmára a dokumentaristu. ktorý sa zaslúžil o zachovávanie a dokumentovanie baníckych tradícií. Je autorom fotografickej reportáže zo stavby Trate mládeže z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice, cyklu mikrofotografie banskoštiavnických drevín a mnohých ďalších.

Mgr. MÁRIA ČELKOVÁ
rok udelenia 2017, Uznesenie č. 102/2017
Historička umenia, ktorá celý svoj aktívny život pracovala v Slovenskom banskom múzeum kde zastávala funkciu vedúcej oddelenia histórie v objektoch Starého a Nového zámku a následne funkciu vedúcej oddelenia Galérie Jozefa Kollára. Jej najvýznamnejšou a najnáročnejšou činnosťou bola príprava (ideový a technický scenár) a realizácia stálych expozícií Galérie Jozefa Kollára v troch zrekonštruovaných objektoch na Námestí sv. Trojice. Popritom sa intenzívne venovala akvizičnej činnosti, spracovávaniu umeleckohistorického zbierkového fondu (viac ako 5- tisíc zbierok), prezentácii a propagácii galérie. Avšak rozsahom a kvalitou najviac udivuje jej organizačná činnosť, keďže okrem stálych expozícií pripravila do 230 výstav, ktorými propagovala výtvarné umenie Banskej Štiavnice doma i v zahraničí. Pri príprave a realizácii výstav spolupracovala nielen s domácimi, ale aj so zahraničnými múzeami a galériami. Druhú stránku osobnosti reprezentuje vedecko-výskumná a rozsiahla publikačná činnosť. Doposiaľ na tomto poli vyprodukovala viac ako 430 odborných štúdií, katalógov a článkov a 5 publikácií. Za zmienku stojí fakt, že o jej poznatky sa mohlo oprieť mesto Banská Štiavnica pri príležitostiach rôznych významných výročí či návštev mesta. Svojou prácou významnou mierou prispieva k uchovaniu, záchrane a prezentácii kultúrneho dedičstva a k šíreniu jedinečnosti doma i v zahraniční.

FAKULTA BERG TU KOŠICE
rok udelenia 2017, Uznesenie č. 102/2017
Fakulta BERG v sebe nesie historický odkaz bývalej Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici, ku ktorému sa hrdo hlási. Dôkazom toho bolo aj podpísanie Deklarácie pokračovateľov duchovného dedičstva slávnej Baníckej akadémie, ktorej 255. výročie prijatia rozhodnutia o jej založení si toho roku pripomíname. Práve BERG fakulta patrila medzi zakladajúcich signatárov. Významnú úlohu zohráva v oblasti udržiavania a zachovávania historických baníckych vysokoškolských tradícií súvisiacich s Baníckou akadémiou o čom svedčí aj ich každoročná bohatá účasť v rámci Salamandrových dní, ako aj vytvorenie medzinárodného pracoviska pre doktorandov v Banskej Štiavnici. Vedenie BERG fakulty si vysoko váži duchovné tradície Banskoštiavnickej baníckej akadémie, dlhodobo ich rozvíja a prezentuje nielen doma ale aj v zahraničí.

Ing. arch. PETER CHOVAN
rok udelenia 2018, Uznesenia č. 104/2018
Ing. arch. Peter Chovan je autor Banskoštiavnického dreveného pohyblivého Betlehemu, ktorý je jeden z najkrajších a najväčších na Slovensku. Vianočný námet je prezenzovaný v dobovom prostredí stredovekej Banskej Štiavnice s obrazmi života v nej a práce baníkov a hutníkov.

Ing. MILAN KAPUSTA, CSc.
rok udelenia 1996, Uznesenie č. 52/1996
Cena udelená za celoživotné dielo v oblasti ochrany životného prostredia. Cena bola udelená In memoriam.

Ing. DALMA ŠTEPÁNEKOVÁ
rok udelenia 1997, Uznesenie č. 57/1997
Cena udelená za záchranu a organizovanie tradičného Salamandra, čím významnou mierou prispieva k zachovaniu starých tradícií obyvateľstva Banskej Štiavnice. K zachovaniu tradície prispela aj ako autorka knihy “Salamander”.

JÁN JAKUBÍK
rok udelenia 1997, Uznesenie č. 57/1997
Cena udelená pri príležitosti 25. výročia vzniku speváckeho zboru Štiavničan. Za vedenie speváckeho zboru Štiavničan, vydanie Baníckeho spevníka a zachovávanie zborového spevu v meste.

JOZEF RADJANSKÝ
rok udelenia 1997, Uznesenie č. 57/1997
Cena udelená za celoživotnú prácu v oblasti hudobnej výchovy, záchrana a propagácia starých fondov, organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v našom meste.

ŠTEFAN NEMČOK
rok udelenia 1997, Uznesenie č. 57/1997
Cena udelená za propagovanie rodného mesta v Argentíne formou výstav a prezentáciou svojich diel v mnohých krajinách. Cena udelená In memoriam.

Ing. JÁN IVANIČ
rok udelenia 1998, Uznesenie č. 62/1998
Cena udelená za mimoriadne aktívny prístup k rozvoju a výstavbe Stredného odb. učilišťa lesníckeho, čím sa vytvorili priestory nielen pre rozvoj SOUL, ale v rámci areálu aj pre umiestnenie vysokého školstva v Banskej Štiavnici.

ELENA IVANIČOVÁ
rok udelenia 1998, Uznesenie č. 62/1998
Cena udelená za dlhoročnú angažovanosť v sociálnej oblasti a za mimoriadne aktívny prístup k riešeniu obnovy objektov Domova dôchodcov.

ALEXANDER PITUK
rok udelenia 1999, Uznesenie č. 58/1999
Ocenený je mnohonásobný majster v šachu, publikoval viac ako 1000 šachových úloh, z ktorých mnohé boli ocenené viacerými cenami a oceneniami, vychoval mnoho kompozičných šachistov, ktorí sú reprezentantmi SR. Celý život šíril dobré meno Banskej Štiavnice vo svete.

JOZEF OSVALD
rok udelenia 2000, Uznesenie č. 56/2000
Ocenený je zbertaľ a šíriteľ baníckych piesní a vtipov, ľudovému rozprávačovi a predstaviteľovi Nácka. Za zachovávanie baníckych tradícií, za propagáciu kultúry nášho mesta v oblasti baníctva doma i v zahraničí, za spoluautorstvo úspešnej knihy Náckove špásy.

Ing. JOZEF LACKOVIČ
rok udelenia 2000, Uznesenie č. 56/2000
Cena udelená za dlhoročnú pedagogickú činnosť v meste a propagáciu mesta, jeho tradícií formou umeleckej tvorby.

Mgr. ULRIKA BABIAKOVÁ
rok udelenia 2001, Uznesenie č. 67/2001
Ocenená ako aktívna astronómka a astrofyzička, spoluobjaviteľka planétky zaregistrovanej pod číslom 22185 nazvanej podľa nášho mesta natrvalo zapísala naše mesto do vesmíru a významným spôsobom prispela k propagácii a šíreniu dobrého mena Banskej Štiavnice doma i v zahraničí.

COMBIN s.r.o. Banská Štiavnica
rok udelenia 2002, Uznesenie č. 55/2002
Ocenená spoločnosť sa významnou mierou podieľala na stavebných prácach súvisiacich s rekonštrukciou a obnovou banskoštiavnických tajchov, rekonštrukciou Glazenberg štôlne, Moder štôlne, za rekonštrukciu objektu Lesníckeho výskumného ústavu, rekonštrukciu SVP š.p.. Firma svojou činnosťou značnou mierou prispieva k rozvoju a revitalizácii Banskej Štiavnice.

Ing. LADISLAV SOMBATHY
rok udelenia 2003, Uznesenie č. 91/2003
Cena udelená za celoživotný prínos k zachovaniu baníckych tradícií, za rozvoj mesta ku ktorému prispel vo funkcii riaditeľa Rudných baní. Za aktívnu angažovanosť v baníckom spolku, za celoživotné aktivity na úseku baníctva, ktorými pomáhal a stále pomáha šíriť dobré meno Banskej Štiavnice doma aj v zahraničí.

IMRICH ŠIŠULÁK
rok udelenia 2003, Uznesenie č. 91/2003
Cena udelená za obnovu národnej kultúrnej pamiatky – objektu Kammerhofská 1, za prínos k rozvoju školstva v Banskej Štiavnici zriadením Katolíckeho gymnázia, za aktivity na úseku kultúry, výchovy a vzdelávania detí a mládeže a za šírenie dobrého mena Banskej Štiavnice doma aj v zahraničí.

MUDr. OTÍLIA ZIGOVÁ
rok udelenia 2004, Uznesenie č. 85/2004
Cena udelená za vzornú, dlhoročnú službu pacientom a banskoštiavnickému zdravotníctvu. Za zásadné a principiálne postoje v osobnom živote, za činnosť v prospech miestnej samosprávy, kde aktívne pracovala ako poslankyňa mestského zastupiteľstva vo volebnom období 1990 – 1994.

ZORA VRÁŇÁKOVÁ
rok udelenia 2004, Uznesenie č. 85/2004
Cena udelená za celoživotný prínos k aktívnemu rozvoju telovýchovy a športu nielen v rámci mesta, ale aj republiky, kde svoj čas nezištne venovala práci s mládežou, ktorú viedla k športu a tým aj k zdravému spôsobu života. Za prínos k rozvoju masového športu, prácu s mládežou a ženami, za ktoré získala viacero vyznamenaní na federálnej a republikovej úrovni.

KAROL MELCER
rok udelenia 2005, Uznesenie č 106/2005
Cena udelená za celoživotnú organizátorskú prácu v športe, za úspešnú reprezentáciu nášho mesta v plávaní a basketbale, za 45 ročnú aktívnu funkcionársku a trénerskú činnosť v banskoštiavnickom plaveckom oddiely a dlhoročné pôsobenie v Slovenskom plaveckom zväze vo funkcii člena predsedníctva a medzinárodného rozhodcu, za dlhodobé organizačné zabezpečenie významných domácich atletických, bežeckých podujatí a to najmä Beh trate mládeže, Drieňovský okruh, Beh ústavy, za 11 ročnú prácu v redakčnej rade Štiavnických novín.

Doc. Ing. VLADIMÍR KONRÁD, Csc.
rok udelenia 2005, Uznesenie č. 106/2005
Cena udelená za jeho celoživotnú aktívnu činnosť v oblasti vysokého školstva a za jeho osobnú angažovanosť pri prinavrátení a rozvoji vysokého školstva v Banskej Štiavnici.

Ing. MILAN DURBÁK
rok udelenia 2006, Uznesenie č. 110/2006
Cena udelená za celoživotnú angažovanosť v oblasti baníctva, za dlhoročnú prácu v štátnej banskej správe, za udržiavanie, rozvíjanie a zviditeľňovanie banskoštiavnických baníckych tradícií , a tým aj zviditeľnenie Banskej Štiavnice doma aj v azhraničí. Za aktívnu prácu v Banskoštiavnicko – hodrušskom baníckom spolku, ktorý najvýraznejšie a cieľavedome zviditeľňuje slávne banícke tradície doma aj v zahraničí, kde ocenený zastával dlhoročne funkciu tajomníka.

Doc. Ing. IVAN HERČKO, CSc.
rok udelenia 2006, Uznesenie č. 110/2006
Cena udelená za celoživotnú prácu v oblasti spoznávania baníckej akademickej histórie Banskej Štiavnice, za publikačnú činnosť a propagáciu mesta v oblasti banskej histórie.

Prof. RNDr. HUBERT HILBERT, CSc.
rok udelenia 2006, Uznesenie č. 110/2006
Cena udelená za celoživotnú aktívnu činnosť v oblasti vysokého školstva a za jeho osobnú angažovanosť pri prinavrátení a rozvoji vysokého školstva v Banskej Štiavnici.

MIROSLAV MARUNIAK
rok udelenia 2006, Uznesenie č. 110/2006
Cena udelená za úspešnú reprezentáciu v plaveckom športe, kde bol viacnásobným majstrom Československa a Slovenska a držiteľom viacerých Československých a Slovenských palveckých rekordov. Za propagáciu Banskej Štiavnice v rámci Slovenska.

Spevokol ŠTIAVNIČAN
rok udelenia 2007, Uznesenie č. 129/2007
Cena udelená za 35. ročnú záslužnú kultúrnu a verejnú činnosť za záchranu baníckych piesní a tradícií, za prezentáciu nášho mesta doma aj v zahraničí.

JOZEF HORÁK
rok udelenia 2007, Uznesenie č. 129/2007
Cena udelená za celoživotné dielo a zviditeľnenie mesta Banská Štiavnica cestou svojich diel, pri príležitosti 100. výročia narodenia. Ako spisovateľ prevažnú väčšinu svojho diela venoval Banskej Štiavnici a jej okoliu. Svojimi dielami sa zaslúžil o zviditeľnenie Banskej Štiavnice a jej histórie. Cena udelená In memoriam.

VLADIMÍR POPRAC
rok udelenia 2008, Uznesenie č. 183/2008
Cena udelená za celoživotné pôsobenie v Dobrovoľnom hasičskom zbore a za aktívnu činnosť v samospráve.

TEXASKY – tanečný súbor
rok udelenia 2008, Uznesenie č. 183/2008
Cena udelená za dlhoročnú a úspešnú reprezentáciu Banskej Štiavnice na Slovensku a v zahraničí.

MICHAL TOKÁR
rok udelenia 2008, Uznesenie č. 183/2008
Cena udelená za celoživotné pôsobenie v Dobrovoľnom hasičskom zbore.

FRANZ WEINGARTSHOFER
rok udelenia 2008, Uznesenie č. 183/2008
Cena udelená za aktivity v cestovnom ruchu so zahraničnou účasťou, za kultúrne aktivity organizované celoročne pre návštevníkov Počúvadlianskeho jazera.

JOZEF ČÍŽ
rok udelenia 2009, Uznesenie č. 81/2009
Cena udelená za polstoročnú činnosť ochotníckeho režiséra, herca, maskéra, organizátora kultúrnych podujatí, za podiel pri založení tradície populárnych Rozprávkových lesov, za autorstvo publikácie: Z histórie slovenského ochotníckeho divadelníctva v Banskej Štiavnici.

IVAN MADARA
rok udelenia 2009, Uznesenie č. 81/2009
Cena udelená za hráčsku a trénerskú činnosť v banskoštiavnickom futbalovom oddiele, s ktorou sú spojené najslávnejšie úspechy futbalu v Banskej Štiavnici. Za reprezentáciu mesta doma i v zahraničí organizovaním a účasťou na diaľkových pochodoch v 70 – tych rokoch minulého storočia, za 14 – ročnú činnosť v Slovenskom zväze telesne postihnutých, za spoluautorstvo publikácie 100 rokov futbalu v Banskej Štiavnici, za šírenie dobrého mena Banskej Štiavnice na Slovensku i v zahraničí. V tomto roku sa dožil významného životného jubilea 70 rokov života.

MATEJ HAVRAN
rok udelenia 2009, Uznesenie č. 81/2009
Cena udelená za 55 ročné osobitné zásluhy v oblasti ochrany pred požiarmi, za 20 ročnú činnosť veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru v Banskej Štiavnici. Tento skromný človek obetoval veľa času výchove mladých hasičov, riadiacej práci a organizátorskej činnosti pri zabezpečovaní všetkých úloh organizácie. Občanom poskytol celoživotnú službu majstra hodinára. V tomto roku sa dožíva významného životného jubilea 80 rokov života.

Ing. EUGEN KLADIVÍK, CSc.
rok udelenia 2009, Uznesenie č. 81/2009
Cena udelená za vyše 30 – ročnú organizačnú činnosť pri budovaní Banského múzea v prírode, za propagáciu mesta Banská Štiavnica a okolia, najmä jej technických pamiatok,formou odborných štúdií, popularizačných titulov doma i v zahraničí, za prípravu podkladov v riešiteľskom kolektíve – zápis do UNESCO listiny. V tomto roku sa dožíva významného životného jubilea 70 rokov života.

ĽUDMILA BLAŠKOVÁ
rok udelenia 2010, Uznesenie č. 85/2010
Cena udelená za verejnú angažovanosť a dlhoročnú všestrannú a finančnú pomoc a podporu pri kultúrno – spoločenských a športových podujatiach, za aktivity vo verejnom živote a vytváranie podmienok zamestnanosti v meste Banská Štiavnica.

MUDr. FILIP DANINGER
rok udelenia 2010, Uznesenie č. 85/2010
Cena udelená za osobnú angažovanosť vo verejnom živote, za celoživotnú prácu v oblasti zdravotníctva, vo funkcii primára Gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia a zástupcu riaditeľa Okresného ústavu národného zdravia v Banskej Štiavnici. Za dlhoročnú úspešnú reprezentáciu nášho mesta, kraja i Slovenska v športovej oblasti, a to vo vodnom póle, za čo získal ocenenie majster športu ČSR.

Mgr. TATIANA PROTOPOPOVÁ
rok udelenia 2010, Uznesenie č. 85/2010
Cena udelená za 50 ročnú pedagogickú činnosť stredoškolskej učiteľky na banskoštiavnických školách, za aktívnu dlhoročnú osobnú angažovanosť v oblasti kultúrneho a spoločenského života a za dlhoročné vedenie ženského speváckeho zboru v Banskej Štiavnici. Iniciovala zapojenie mládeže do organizovania, účinkovania a prípravy verejných kultúrno – spoločenských podujatí v meste Banská Štiavnica.

MUDr. MARIÁN STREŠKO
rok udelenia 2010, Uznesenie č. 85/2010
Cena udelená za mimoriadne svedomitú celoživotnú prácu v banskoštiavnickom zdravotníctve, ako detského lekára, internistu a primára interného oddelenia. Nikdy mu nebol ľahostajný osud banskoštiavnickej nemocnice i mesta. Za výrazný prínos vo verejnom živote, aktívnu prácu v mestskej samospráve, kde pôsobil v rokoch 1994 – 2002 ako poslanec Mestského zastupiteľstva.

Ing. MILAN URBÁNEK
rok udelenia 2010, Uznesenie č. 85/2010
Ocenený je vznamná osobnosť rudného baníctva v oblasti úpravy rúd na Slovensku druhej polovice 20. storočia a významný člen Banskoštiavnicko – hodrušského baníckeho spolku, Cena bola udelená za dlhoročnú spoločenskú angažovanosť v oblasti obnovy a udržiavania starobylých baníckych tradícií slávnej baníckej akadémie a za propagáciu mesta Banská Štiavnica doma i v zahraničí.

JÁN ÚRADNÍK
rok udelenia 2010, Uznesenie č. 85/2010
Cena udelená za dlhoročnú výchovu a vzdelávanie učňovskej mládeže v oblasti stavebníctva. Za jeho aktívnu angažovanosť vo verejnom živote a jeho podiel na rozvoji mesta Banskej Štiavnice. V tomto roku sa dožíva významného životného jubilea 70 rokov.

ANTON VÁCLAVEK
rok udelenia 2010, Uznesenie č. 85/2010
Ocenený bol dlhoročný verejný funkcionár SZPB, cena mu bola udelená za osobné angažovanie v odbojovom hnutí a za dlhoročnú prácu vo verejnej správe. Pán Václavek bol priamym účastníkom SNP, za čo mu boli udelené viaceré vyznamenania.

PhDr. ELEONÓRA BUJNOVÁ, CSc.
rok udelenia 2011, Uznesenie č. 95/2011
Za dlhodobú pomoc pri príprave kultúrno – spoločenských podujatí v meste Banská Štiavnica, realizácii jazykových úprav kníh, brožúr, textov obsahovo prezentujúcich históriu a život mesta Banská Štiavnica. Zároveň je kronikárkou mesta a členkou redakčnej rady Štiavnických novín.

JÁN PETRÍK
rok udelenia 2011, Uznesenie č. 95/2011
Cena udelená za dlhoročnú prácu vo verejnej správe a verejných funkciách, čím sa zaslúžil o rozvoj mesta Banská Štiavnica. V rokoch 1976 – 1990 vykonával funkciu predsedu MsNV, poslanca MsNV, poslanca ONV. Počas jeho pôsobenia vo funkcii predsedu bolo prijaté uznesenie vlády SSR č. 58/78 o riešení úloh budovania technickej a sociálnej infraštruktúry a záchrany kultúrnych pamiatok v Banskej Štiavnici. V tomto období sa začalo s intenzívnou záchranou a obnovou historického jadra mesta, výstavbou sídliska Drieňová, budovaním obchvatovej komunikácie a plynofokácii mesta. V rokoch 1999 – 2006 v novodobej samospráve bol poslancom mestského zastupiteľstva a do roku 2010 členom Komisie výstavby, RM, ÚP aŽP.

JÚLIA POPRACOVÁ
rok udelenia 2011, Uznesenie č. 95/2011
Cena udelená za pôsobenie od roku 1980 v Dobrovoľnom hasičskom zbore Banská Štiavnica, kde za svoju činnosť bola ocenená mnohými cenami dobrovoľnej požiarnej ochrany – medaila Za príkladnú prácu, Za zásluhy, Za mimoriadne zásluhy, Za zásluhy o výcvik. Venuje sa výchove detí a mládeže, s ktorými sa zúčastňuje okresných a oblastných súťaží hasičskej mládeže. Svojou prácou dlhodobo šíri dobré meno banskoštiavnickej požiarnej ochrany a mesta Banská Štiavnica.

Akademický sochár VLADIMÍR ORAVEC
rok udelenia 2012, Uznesenie č. 110/2012
Ocenený je profesionálny sochár, ktorý sa výrazným spôsobom zaslúžil o rozvoj mesta a šírenie jeho dobrého mena doma i v zahraničí. Svojimi dielami prispieva k zviditeľňovaniu Banskej Štiavnice. Je autorom série plastík, vypovedajúcich o dejinách Banskej Štiavnice ako aj ďalších umeleckých diel, propagujúcich mesto Banská Štiavnica. V Banskej Štiavnici žije a tvorí od roku 1981.

JOLANA ŠAMOVÁ
rok udelenia 2012, Uznesenie č. 110/2012
Ocenená až do odchodu na dôchodok pracovala s príkladnou zodpovednosťou ako vychovávateľka v Domove mládeže v Banskej Štiavnici. Známa bola tým, že sa neobmedzovala len na výkon základných funkcií, ale systematicky a cieľavedome vzbudzovala u jej zverených mladých ľudí úctu k starým, nevládnym, chorým ľuďom v Banskej Štiavnici rôznymi formami opatrovateľských služieb, za čo dostala ocenenie “Zaslúžilá opatrovateľka”. Veľkú oblubu malo taktiež aj trvalé vštepovanie mladým ľuďom hrdosť na slávnu minulosť Banskej Štiavnice a jej jedinečného okolia. Plných 12 rokov je predsedníčkou Živeny – Spolku slovenských žien v Banskej Štiavnici. Jej zásluhou činnosť tejto organizácie žije mimoriadne plodným a plnokrvným životom tak, ako máloktoré organizácie na Slovensku. Okrem toho sa Jolana Šamová dlhý rad rokov sústavne angažuje aj prednesom poézie pri mnohých kultúrnych a spoločenských podujatiach, ktoré sa uskutočňujú v našom meste.

Ing. JÁN SMOLKA, CSc.
rok udelenia 2012, Uznesenie č. 110/2012
Cena udelená za celoživotné zásluhy v geologicko – montánnych prieskumoch v Banskej Štiavnici a okolí. Ocenený je slovenský geológ, ktorému sa v roku 2011 podarilo dosiahnuť medzinárodný úspech. Jeho trojrozmerná geologická mapa sa v celosvetovej súťaži, ktorú vyhodnotila medzinárodná vedecká porota v Amsterdame umiestnila na 1. mieste.

Mgr. BOHUSLAV MELICHERČÍK
rok udelenia 2013, Uznesenie č.77/2013
Občan Banskej Štiavnice, dlhoročný učiteľ telesnej výchovy, športovec telom aj dušou. Súťaží v športoch ako zimný triatlon a kros triatlon, vo svojej kategórii patrí k svetovej špičke. Medzi jeho najväčšie úspechy za uplynulé obdobie patrí: účasť na Svetovom pohári v zimnom triatlone Slovensko 1. miesto v kategórii veteránov, účasť na Národnom behu Devín – Bratislava 4. miesto v kategórii veteránov, reprezentácia mesta v štafetovom behu partnerských miest v Slovinsku – Ptuj 2. miesto, účasť na medzinárodnom bežeckom minimaratróne v Maďarsku – Tatabánya 1. miesto v kategórii veteránov, účasť na Majstrovstvách Europy v cross triathlone Maďarsko – Visegrád 3. miesto v kategórii veteránov a mnoho ďalších.

Ing. DOMINIK KÚTNIK
rok udelenia 2014, Uznesenie č.77/2014
Občan Banskej Štiavnice, dlhoročný pedagóg Strednej odbornej školy lesníckej, ktorý sa pričinil o výchovu generácie odborníkov na ochranu životného prostredia formou štátneho vzdelávacieho programu odboru Krajinná ekológia. Zaslúťil sa za obnovenie činnosti folklórneho súboru Sitňan v Banskej štiavnici a tiež pôsobí v mužskom speváckom zbore Štiavničan.

Ing. RUDOLF VALOVIČ
rok udelenia 2014, Uznesenie č.77/2014
Dlhoročný pedagóg a riaditeľ Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici.
Vo funkcii riaditeľa pôsobil od roku 1991 do roku 2014, počas svojho pôsobenia v tejto funkcii sa zaslúžil o rozvoj školy, zavedenie nových študijných odborov, ako aj o rekonštrukciu objektov školy, ktorá patrí do súboru objektov svetoznámej Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici, ako aj rekonštrukciou objektu, kde býval Národný umelec Jozef Kollár. Škola pod jeho vedením dlhoročne dosahovala dlhodobo vysokú kvalitatívnu úroveň vzdelávania v lesníckom školstve a šíri dobré meno nielen školy, ale aj mesta Banská Štiavnica na Slovensku a v zahraničí.

Mgr. RÚT LICHNEROVÁ
rok udelenia 2015, Uznesenie č.94/2015
Občianka Banskej Štiavnice, spisovateľka, prozaička, výtvarná teoretička a historička, ocenená za bohatú literárnu tvorbu, za publikovanie vedeckých štúdií zaoberajúcich sa teóriou výtvarného umenia a baníckym ľudovým umením,za prípravu a realizáciu viac ako sto výstav diel slovenských výtvarníkov doma i v zahraničí, za jej dlhoročnú tvorivú prácu, ktorou šíri dobré meno mesta Banská Štiavnica doma i v zahraničí.

RNDr. EMIL MÁZIK
rok udelenia 2015, Uznesenie č.94/2015
Občan Banskej Štiavnice, pedagóg, ktorý sa zaslúžil o rozvoj Gymnázia v Banskej Štiavnici. Celoživotnú prácu venoval mládeži, zaslúžil sa o propagáciu mesto Banská Štiavnica organizovaním pobytov pre pracovníkov školstva z celého Slovenska ale i zo zahraničia.

MUDr. IRENA VIŠŇOVSKÁ
rok udelenia 2015, Uznesenie č.94/2015
Občianka Banskej Štiavnice, ktorá celoživotnú prácu venovala detskej pediatrii a službu banskoštiavnickému zdravotníctvu, ktorému pomohla svojou vysokou odbornosťou a mimoriadne láskavým prístupom k detským pacientom.

Ing. JURAJ VARÍNSKY, CSc.
rok udelenia 2016, Uznesenie č.117/2016
Občan mesta, ktorý sa aktívne zapájal do tvorby nového zákona o rastlinolekárskej starostlivosti, v ktorom Lesnícky výskumný ústav (prostredníctvom Lesníckej ochranárskej služby) zabezpečoval rastlinolekársku starostlivosť v lesoch SR. Podieľal sa na príprave a presadení výskumného programu „Záchrana lesov a ich obhospodarovanie v zmenených ekologických podmienkach“. Je autorom a spoluautorom viacerých odborných prác.

Ing. JÁN ČAMAJ
rok udelenia 2017, Uznesenie č. 102/2017
V roku 1973 dosiahol športové vzdelanie ako tréner plávania II. triedy. Od roku 1990 bol trénerom plaveckého oddielu Sitno Banská Štiavnica a od roku 1995 je trénerom a konateľom oddielu „Plavecký klub Banská Štiavnica“. Ako tréner získal niekoľko desiatok titulov Majster Slovenska v plávaní žiakov, juniorov a dospelých. Od roku 2009 do roku 2011 bol aj trénerom juniorskej reprezentácie Slovenka v plávaní. V rokoch 1994 – 2002 bol poslancom MsZ v Banskej Štiavnici. Za celoživotnú prácu v oblasti práce s deťmi a mládežou, ktoré aktívne, pravidelne a cieľavedome pripravoval na súťaže. Svojou celoživotnou prácou v oblasti športovej prípravy mládeže sa zaslúžil o šírenie dobrého mena mesta Banská Štiavnica doma i zahraničí.

Ing. ANDREJ KUNCA, Phd.
rok udelenia 2017, Uznesenie č. 102/2017
Občan mesta, ktorý svojou vysoko odbornou prácou v oblasti lesného výskumu šíri dobré meno mesta Banská Štiavnica doma a v zahraničí. V kolektíve špecialistov má miesto ako špecialista na hubové ochorenia lesných drevín. Absolvoval vedeckú stáž v mykologickom laboratóriu „poľnohospodárskeho výskumného ústavu v USA“, kde študoval mikroskopické vlastnosti húb. Výskumnú stáž absolvoval aj v Nemecku na Lesníckom výskumnom ústave v Göttingene. Je autorom alebo spoluautorom mnohých vedeckých prác, článkov a kníh vydaných na Slovensku a v zahraničí. Od roku 2006 je vedúcim Výskumnej stanice Banská Štiavnica, Národné lesnícke centrum. Pre lesníkov na Slovensku spolu s kolegami organizuje výročnú konferenciu o ochrane lesa, ktorej je hlavným zodpovedným organizátorom. Je členom IUFRO, COST (program EÚ pre spoluprácu vedeckých tímov), EPPO, zastupoval Slovensko v komisii na ochranu rastlín. Vo svojej odbornej práci spolupracuje so zahraničím v rámci celej Európy.

KAROL PALÁŠTHY
rok udelenia 2017, Uznesenie č. 102/2017
Občan mesta, ktorý svojou dlhoročnou aktivitou v oblasti športu najmä atletike, vychoval mnoho zverencov, ktorí získali množstvo významných ocenení a popredné umiestnenia v rámci Slovenska. Svoj voľný čas venoval deťom a mládeži, ktoré aktívne, pravidelne a cieľavedome pripravoval na súťaže. Svojou celoživotnou prácou v oblasti športovej prípravy mládeže sa zaslúžil o šírenie dobrého mena mesta Banská Štiavnica doma i zahraničí.

Mgr. JOZEF SCHINGLER
rok udelenia 2017, Uznesenie č. 102/2017
Dlhodobo sa úspešne podieľal na výchove, športovej príprave, na organizovaní športových a akademických vystúpení stredoškolských študentovej v Banskej Štiavnici. Tiež ako viacnásobný predseda Rady školy sa zasadzoval za udržiavanie dobrého mena školy a baníckych tradícií v škole a v meste Banská Štiavnica. V rokoch 2002 – 2006 bol poslancom MsZ v Banskej Štiavnici a predsedom komisie športu. Od roku 2001 až dodnes je členom známeho a veľmi úspešného mužského spevokolu Štiavničan.

Prof. RNDr. JOZEF ŠTEFFEK, CSc., in memoriam
rok udelenia 2017, Uznesenie č. 102/2017
Oobnosť svetového formátu vo vedeckom svete. Ako vedec sa profiloval v SAV, kde dokázal svoje zoologické vedomosti v oblasti malakozoológia, ochrana prírody, invázne organizmy a podobne. Je autorom a spoluautorom viac ako 544 vedeckých a odborných prác. Bol rešpektovaným lokálpatriotom s konkrétnymi činmi, ktoré vykonával pre dobro mesta a regiónu a človekom s rozmerom ľudskosti voči ľuďom a spoločenskému životu v meste a regióne. Jeho záujmami boli príroda, cestovanie, filuménia, filokartia, numizmatika, faleristika, filatelistika, notafília so zameraním na skauting, historické fajky a fajčiarske predmety, zozbieral dostupné sakrálne diela starého otca Viliama Šteffeka a realizoval výstavu v Banskej Štiavnici. V jeho živote veda vládla nad všetkým a bola pre neho dobrodružstvom na celý život. Svojou zanietenou a vysoko odbornou prácou šíril dobré meno mesta Banská Štiavnica doma i v zahraniční.

Ing. JURAJ ČABÁK
rok udelenia 2018, Uznesenie č. 104/2018
Občan mesta, ktorý dlhoročnou prácou poslanca MsZ, ktorú vykonával od roku 1990 a počas ktorej bol členom viacerých komisií a dozorných rád poradenských orgánov samosprávy sa zaslúžil o budovanie novodobej samosprávy. Svojou dlhoročnou prácou v orgánoch samosprávy opätoval dôveru občanov, ktorú dostával v komunálnej politike.

MUDr. DANIEL KINDERNAY
rok udelenia 2018, Uznesenie č. 104/2018
Občan mesta, ktorému bola cena mesta udelená za celoživotný prínos v oblasti zdravotníctva v meste Banskej Štiavnici. Cena sa udelila pri príležitosti životného jubilea menovaného.

Ing. ERIK SOMBATHY
rok udelenia 2018, Uznesenie č. 104/2018
Občan mesta, zakladajúci člen Banskoštiavnicko hodrušského baníckeho spolku a aktívny člen Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska má zásluhy na udržiavaní a prezentácii baníckych tradícií, čím prispieva k ich zachovaniu aj pre budúce generácie a k zviditeľňovaniu Banskej Štiavnice doma a v zahraničí.

Ing. JANKA TYNKOVAN a Ing. MICHAL TYNKOVAN
rok udelenia 2018, Uznesenie č. 104/2018
Občania mesta, ktorí svojimi podnikateľskými aktivitami v meste Banskej Štiavnici a darmi mestu, pozitívne ovplyvnili život a životné podmienky občanov mesta Banská Štiavnica.

PhDr. MIRON BREZNOŚČÁK
rok udelenia 2019, Unesenie č. 144/2019
Občan mesta, dlhoročný pedagóg, učiteľovi angličtiny, ktorý svoje vedomosti odovzdával žiakom banskoštiavnického gymnázia a študentom prípravky na zahraničné štúdium. Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti životného jubilea.

MICHAL ŠPUNTA
rok udelenia 2019, Unesenie č. 144/2019
Občan mesta, významný člen Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku, v ktorom zároveň pôsobí ako člen riadiaceho výboru. Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti životného jubilea.

GYMNÁZIUM ANDREJA KMEŤA v Banskej Štiavnici
rok udelenia 2019, Unesenie č. 144/2019
Cena udelená za vysokú úroveň, ktorú škola (zaradená do siete UNESCO a zapájajúca sa aj do medzinárodných projektov a aktivít mesta) dosiahla aj vďaka kvalitnému pedagogickému zboru a vedeniu školy. Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti 100. výročia jej vzniku.

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA v Banskej Štiavnici
rok udelenia 2019, Unesenie č. 144/2019
Cena udelená za výnimočné zásluhy v oblasti rozvoja stredného školstva a za uchovávanie a prezentovanie lesníckych tradícií. Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti 100. výročia jej vzniku.

JOZEF BOSÁK
rok udelenia 2016
Dlhoročný učiteľ študentov, mládeže a dospelých v oblasti dopravnej výchovy a prípravy vodičov v meste a organizátor preventívno – výchovnej činnosti zameranej na dopravnú výchovu.

VLADIMÍR STRAČINA
rok udelenia 2016
Podnikateľ, ktorý už 25 rokov pracuje v odbore mäsiar, jeho výrobky majú vysokú kvalitu a boli ocenené v rámci regiónu Hont a tešia sa veľkej obľube domácich i návštevníkov mesta.

ANTON GREGUSS
rok udelenia 2016
Očan mesta, ktorý svojimi dlhoročnými aktivitami a osobnou angažovanosť pri organizovaní rôznych spoločensko – kultúrnych podujatiach dlhodobo prispieva k rozvoju mesta, udržiavaniu a zachovávaniu baníckych tradícií.

SERGEJ MOVSESIAN
rok udelenia 2016
Šachista, ktorého meno je v Banskej Štiavnici spájané s obľúbeným podujatím Živé šachy. Tu vzbudil u širokej verejnosti a hlavne u mládeže záujem o šachovú hru. Svojou aktívnou účasťou na tomto podujatí každoročne priťahuje do Banskej Štiavnice množstvo priaznivcov tejto hry nielen zo Slovenska, ale aj z cudziny, čím naše mesto pozitívne zviditeľňuje.

VLADIMÍR SLEZÁK
rok udelenia 2016
Občan mesta, ktorý svojou dlhoročnou aktivitou v oblasti požiarnej ochrany prispel k zvýšeniu úrovne a povedomia najmä mladých ľudí v oblasti požiarnej ochrany. Významnou mierou sa podieľal na organizovaní celoštátneho kola hry PLAMEŇ 2016 v Banskej Štiavnici.

IVAN BEŇO
rok udelenia 2017
Občan mesta, ktorý od roku 1994 zastáva funkciu poslanca MsZ. Ako poslanec pracoval v komisiách MsZ v orgánoch školskej samosprávy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta i v orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta. Za toto obdobie významnou mierou prispel k rozvoju mesta. Dlhé roky je i aktívnym členom redakčnej rady Štiavnických novín a členom Slovenského zväzu telesne postihnutých v Banskej Štiavnici. Jeho dar reči a otvorené srdce si získali aj publikum významnejších Banskoštiavnických kultúrnych a športových podujatí. Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti významného životného jubilea ako výraz vďaky za verejnoprospešnú prácu v prospech samosprávy a obyvateľov mesta.

VLADIMÍR NEMČOK
rok udelenia 2017
Občan mesta, ktorý svojimi dlhoročnými aktivitami, dokázal priviesť veľa mladých ľudí k športu a výborným športovým výsledkom v plávaní, duatlone a triatlone. Najprv aktívny športovec, neskôr až do súčasnosti pracuje vo funkcii trénera, funkcionára a rozhodcu. Bol dlhoročným členom redakčnej rady Štiavnických novín. Počas svojho života sa aktívne zapájal do spoločenského života, je členom Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku, prispieva k rozvoju mesta, udržiavaniu a zachovávaniu baníckych tradícií.

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU BRATISLAVA
rok udelenia 2017
Za hlásenie sa k duchovnému dedičstvu Banskoštiavnickej baníckej akadémie a šírenie dobrého mena mesta Banská Štiavnica doma i v zahraničí.

BRANISLAV CENGEL
rok udelenia 2018, Uznesenie č. 104/2018
Za rozvoj služieb v oblasti turistického ruchu a to obnovením prevádzky Chaty Andreja Kmeťa na Sitne. Od augusta roku 2015 rozostavanú chatu postupne rekonštruuje, prevádzkuje a poskytuje služby turistom pri výstupe na vrchol Sitna.

JÁN MAJSNIAR a IGOR BROSSMANN
rok udelenia 2018, Uznesenie č. 104/2018
V roku 2015 kúpili a začali z rekonštrukciou domu, v ktorom žila láska básnika Andreja Sládkoviča. V rámci ich projektu s názvom Epicentrum Lásky v tomto objekte výraznou mierou zatraktívnili Banskú Štiavniu ako destináciu cestovného ruchu.

Mgr. CYRIL MIHALOVIČ
rok udelenia 2018, Uznesenie č. 104/2018
Občan mesta, ktorý svojou dobrovoľnou prácou pri starostlivosti o zeleň na sídlisku Drieňová prispieva k zlepšeniu prostredia sojim spoluobčanom.

PaedDr. RÓBERT PETRO
rok udelenia 2018, Uznesenie č. 104/2018
Vrcholový športovec, bežec a tréner, ktorý svojimi výkonmi a trénerskou prácou na dlhé roky ovlyvnil rozvoj a existenciu bežeckého športu v meste Banská Štiavnica.

TRUBAČI SOŠL V BANSKEJ ŠTIAVNICI
rok udelenia 2018, Uznesenie č. 104/2018
Trubači na lesniciach SOLŠ vystupujú na rôznych podujatiach v SR a krajinách Európy ba i sveta. Svojou činnosťou prezentujú svoju školu a vzbudzujú záujem o hranie na lesnici v študentskej základni.

MUDr. MARCELA MAČAJOVÁ
rok udelenia 2019, Uznesenie č. 144/2019
Lekárka s celoživotným prínosom v oblasti zdravotníctva v meste Banská Štiavnica. Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti životného jubilea.

Mgr. MÁRIA PETROVÁ
rok udelenia 2019, Uznesenie č. 144/2019
Občianka mesta, aktivistka v oblasti kultúry a osvety, organizátorka mnohých kultúrnych podujatí v rámci mesta Banská Štiavnica, zakladateľka Autorského klubu literátov, hudobníkov, výtvarníkov a fotografov v Banskej Štiavnici.

PATRIK JÁNY
rok udelenia 2019, Uznesenie č. 144/2019
Občan mesta, reprezentant SR v športovej streľbe. Ocenenie sa udeľuje za úspešnú športovú reprezentáciu mesta Banská Štiavnica a šírenie jeho dobrého mena na Slovensku a v zahraničí.

ĽUBOMÍR DRBOHLAV
rok udelenia 2019, Uznesenie č. 144/2019
Občan mesta, reprezentant a tréner v športovej streľbe. Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti životného jubilea.

MIESTNY ODBOR ŽIVENY, spolok slovenských žien Banská Štiavnica
rok udelenia 2020, Uznesenie č. 102/2020
Miestny spolok Živeny, najstarší ženský spolok na Slovensku dôstojne reprezentuje naše mesto, buduje povedomie a pomáha zlepšovať kvalitu života jeho obyvateľom.

Bc. RADOSLAV NEMČOK
rok udelenia 2020, Uznesenie č. 102/2020
Člen Plaveckého oddielu TJ Sitno Banská Štiavnica a triatlonového klubu KMT Banská Štiavnica, reprezentant mesta i Slovenska v disciplínach: plávanie, moderný päťboj, moderný trojboj, aquathlon a triatlon.

MUDr. DANA KINDERNAYOVÁ
rok udelenia 2020, Uznesenie č. 102/2020
Lekárka, ktorá počas celého svojho profesijného života obetavo liečila a pomáhala obyvateľom nášho mesta.

MIROSLAV KYJOVSKÝ
rok udelenia 2020, Uznesenie č. 102/2020
Služobne najstarší predstaviteľ sv. Mikuláša na Slovensku, aktivista v oblasti rozvoja kultúry nášho mesta prostredníctvom tvorby, organizovania a moderovania rôznych podujatí.

Mgr. GABRIELA KOVÁROVÁ
rok udelenia 2020, Uznesenie č. 102/2020
Stredoškolská učiteľka, ktorá mala významný podiel na kvalitnej výchove a plnohodnotnom vzdelávaní študentov Gymnázia v Banskej Štiavnici.

MUDr. EVA LUPTÁKOVÁ
rok udelenia 2020, Uznesenie č. 102/2020
Lekárka, ktorá počas celého svojho profesijného života obetavo liečila a pomáhala obyvateľom nášho mesta.

Mgr. TIBOR SENDREI
rok udelenia 2020, Uznesenie č. 102/2020
Občan mesta, zanietený propagátor a organizátor telovýchovných aktivít detí, mládeže a obyvateľov nášho mesta.

MUDr. HANA GUBRICOVÁ
rok udelenia 2021
Lekárka, ktorá počas celého svojho profesijného života obetavo liečila a pomáhala obyvateľom nášho mesta.

JUDr. MIROSLAV ČÍŽ
rok udelenia 1998, Uznesenie č. 62/1998
Za mimoriadnu angažovanosť za vytvorenie okresu Banská Štiavnica, angažoval sa pri zabezpečovaní spolupráce mesta s výbormi NR SR pri prerokovávaní požiadaviek mesta smerujúcich k jeho ďalšiemu rozvoju a revitalizácii.

CHRISTOPHER J. NEVETT
rok udelenia 2004, Uznesenie č. 85/2004
Za jeho prínos pri zachovávaní profesijných tradícií baníctva a hutníctva.

Prof. Ing. VLADIMÍR BAUER, CSc.
rok udelenia 2005, Uznesenie č. 106/2005
Za osobnú angažovanosť pri šírení a podpore banskoštiavnických akademických tradícií a organizovanie blokového vysokoškolského štúdia v našom meste.

Dr. JÓSZEF BöHM
rok udelenia 2005, Uznesenie č. 106/2005
Za zásluhy o propagáciu a zviditeľňovanie Banskej Štiavnice v oblasti vysokoškolského baníckeho vzdelávania, ktoré nadväzujú na banskoštiavnické banícke a akademické tradície v Maďarsku.

ZDENKA PREDNÁ
rok udelenia 2005, Uznesenie č. 106/2005
Za šírenie dobrého mena Banskej Štiavnice a úspešnú reprezentáciu mesta v celonárodnej televíznej súťaži SuperStar.

MICHEL DE MAULNE
rok udelenia 2005, Uznesenie č. 106/2005
Za úspešné organizovanie kultúrnych festivalov Cap a l´Est v Banskej Štiavnici a podporu kultúrnych tradícií mesta a propagáciu Banskej Štiavnice v zahraničí.

IMRICH KECSKÉS
rok udelenia 2006, Uznesenie č. 110/2006
Za rozvoj služieb v oblasti cestovného ruchu v Banskej Štiavnici, kvalitu služieb v zariadeniech Kachelman a Soragna a za obnovu týchto zariadení.

MILAN ČAPLA
rok udelenia 2006, Uznesenie č. 110/2006
Za organizovanie celoslovenskej súťaže v pretláčaní rukou v Banskej Štiavnici.

RADOSLAV DOBROVIČ
rok udelenia 2006, Uznesenie č. 110/2006
Niekoľkonásobný majster Európy a sveta za úspešnú reprezentáciu v armwrestlingu, získal viacero významných ocenení v rámci celoslovenských a medzinárodných súťaží v pretláčaní rukou, čím prispieva k šíreniu dobrého mena Banskej Štiavnice doma aj v zahraničí.

JUDr. DUŠAN VILIM
rok udelenia 2006, Uznesenie č. 110/2006
Za podporu banskoštiavnických baníckych tradícií a propagáciu Banskej Štiavnice v rámci Slovenska.

JÁN BUDA, ANTON BUZALKA, ANTON GROLMUS,
JÁN KOREŇ, FRANTIŠEK LQMPER, MICHAL TOKÁR
rok udelenia 2007, Uznesenie č. 129/2007
Zakladajúci členovia Spevokolu Štiavničan, za ich 35. ročné pôsobenie v tomto speváckom zbore.