A A A

Úradná tabuľa

DomovÚradná tabuľa
ikona

Návrh rozpočtu na roky 2023, 2024 a 2025

18. novembra 2022

Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 9  Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zmysle zmien a doplnkov, zverejňuje návrh rozpočtu Mesta Banská Štiavnica na roky 2023, 2024 a 2025. Dňom zverejne...

ikona

Oznámenie o uložení zásielky na pošte

18. novembra 2022

Mesto Banská Štiavnica v  zmysle § 5 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje občanovi, M...

ikona

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

18. novembra 2022

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, §-u 12 ods. 1 zvolávam ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici na deň 23. novembra...

ikona

Verejná vyhláška

18. novembra 2022

Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len &#...

ikona

Oznámenie o uložení zásielky

18. novembra 2022

Mesto Banská Štiavnica v  zmysle § 5 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje občanovi, M...

ikona

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

16. novembra 2022

ikona

Oznámenie o uložení zásielky na pošte

14. novembra 2022

Mesto Banská Štiavnica v  zmysle § 5 Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje občanovi, M...

ikona

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

14. novembra 2022

Vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks lipa veľkolistá na pozemku parc. č. C KN 1826/2, k.ú. Banská Štiavnica. Mesto Banská Štiavnica, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďale...

ikona

Zverejnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. /2022 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie MV v MPR mesta..

1. júna 2022

Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 6 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zmysle zmien a doplnkov, zverejňuje návrh  Všeobe...Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 6 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zmysle zmien a doplnkov, zverejňuje návrh  Všeobe...