A A A

Úradná tabuľa

DomovÚradná tabuľa
ikona

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania

11. septembra 2023

Stredoslovenská distribučná, a.s., IČO 36442151, Pri Rajčianke 8, 010 47 Žilina, ktorého zastupuje ENData, s r.o., IČO 46307303, Poľanova 37, 029 01 Námestovo (ďalej len “stavebník”) dňa 3...

ikona

Verejná vyhláška – Kolaudačné rozhodnutie

11. septembra 2023

Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len &#...

ikona

Vyhlásenie dodatku č.3 k VZN Mesta Banská Štiavnica 1/2012

31. augusta 2023

Vyhlásenie dodatku k Všeobecnému záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 1/2012 v zmysle §6 ods. 8 a 9 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na úradne...

ikona

Vyhlásenie VZN Mesta Banská Štiavnica 3/2023

31. augusta 2023

Vyhlásenie Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. 3/2023 o miestnom poplatku za rozvoj v zmysle §6 ods. 8 a 9 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a do...

ikona

Zverejnenie návrhu Dodatku č.2 ku VZN č. 2/2018

24. novembra 2022

Banská Štiavnica v zmysle § 6  Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zmysle zmien a doplnkov, zverejňuje návrh Dodatku č.2 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 2/2018...

ikona

Zverejnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. /2022 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie MV v MPR mesta..

1. júna 2022

Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 6 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zmysle zmien a doplnkov, zverejňuje návrh  Všeobe...Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 6 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zmysle zmien a doplnkov, zverejňuje návrh  Všeobe...