A A A

Verejná vyhláška

DomovÚradná tabuľaVerejná vyhláška
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:21. septembra 2022

Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 25.7.2022 podal Gabriela Firgánková, r. Michútová, Nová 159A, 900 31  Stupava, (ďalej len “stavebník”), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stavebné povolenie na stavbu

Stavebné úpravy v byte na 10. poschodí, Banská Štiavnica, Dolná, súp. č. 904,  vchod 31

(ďalej len “stavba”) na pozemku register “C” parc. č. 1987 v katastrálnom území Banská Štiavnica.