Zákazky s nízkymi hodnotami

Profil verejného obstarávateľa:

TECHNICKÉ SLUŽBY, mestský podnik Banská Štiavnica , E. M. Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica je podľa zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov  verejným  obstarávateľom podľa § 7, ods. d).

Dátum zverejneniaPredmet obstarávania
03.03.2017Poskytovanie služieb stavebného dozoru pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti objektu budova technických služieb v Banskej Štiavnici”
06.03.2017Doplnenie výzvy na predkladanie ponúk pre: Poskytovanie služieb stavebného dozoru pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti objektu budova technických služieb v Banskej Štiavnici”
  
  
  
  
Dátum zverejneniaPredmet obstarávania
08.12.2016Externý manažment pre projekt “Zníženie energetickej náročnosti objektu budova Technických služieb v Banskej Štiavnici
28.11.2016 “Zníženie energetickej náročnosti objektu budova technických služieb v Banskej Štiavnici“ – vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
27.07.2016 Zhodnocovanie bioodpadu v Banskej Štiavnici (kompostáreň) –  výkon stavebného dozoru. 
27.07.2016
Aktualizácia databázy mestského informačného systému pre optimalizáciu nákladov odpadového hospodárstva a rozšírenie jeho funkcionality