Manažment lokality UNESCO

Ukončený Manažment plán lokality UNESCO

„Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia“

Keď sa v Banskej Štiavnici povie UNESCO, tak  u obyvateľov a návštevníkov, ale aj u verejnej správy  je  doposiaľ vžitá predstava, že chránené je mesto Banská Štiavnica a niekoľko samostatných  technických pamiatok v okolí.

Skutočnosť je však  výrazne iná. Podľa medzinárodného Dohovoru o kultúrnom  a prírodnom dedičstve UNESCO je chránené  oveľa väčšie územie, ktoré zahŕňa  okrem Banskej Štiavnice aj celé katastre obcí : Banská Belá, Banský Studenec, Hodruša – Hámre, Ilija, Svätý Anton, Štiavnické Bane, Vyhne. Územie UNESCO  dopĺňajú časti katastrov obcí Baďan, Beluj, Dekýš, Počúvadlo, Prenčov, Repište a Voznica.

Je to veľké krajinné územie,  „Zem baníkov“,   v rámci ktorého  sa niekoľko storočí  ťažili rudy  a prebiehali  ostatné činnosti potrebné pre udržanie baníckeho priemyselného komplexu. Dolovanie rúd podmieňovalo  významné aktivity v oblastiach : úpravárenstvo, hutníctvo, vodohospodársky systém, lesníctvo, remeslá, priemysel, odborné školstvo, umenie, architektúra a urbanizmus. 

Lokalita „Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia“ je územne najväčšia lokalita UNESCO na Slovensku ( jadrová zóna má 20 632  ha ). V blízkom zahraničí sa nachádzajú tiež veľké krajinné územia UNESCO  ( spoločná maďarsko – rakúska lokalita Fertö – Neusiedlersee, česká lokalita Lednicko – Valtický areál)

Vďaka iniciatíve Mesta Banská Štiavnica a tiež výnimočnej ochote a nadšeniu  spolupracujúcich subjektov v roku 2009  široký kolektív odborníkov v úzkej spolupráci s aktívnou verejnosťou spracoval 1. etapu Manažment plánu Lokality UNESCO Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia. Práca  v 1. etape  bola zameraná na   zber a vyhodnotenie dostupných informácií o hodnotách a hlavných problémoch územia.

V roku 2010 pokračovalo spracovanie manažment plánu v 2.etape s cieľom pripraviť úlohy pre zlepšenie stavu lokality z hľadiska  dlhodobej ochrany jej výnimočných svetových hodnôt a ich využitia pre súčasný život a turizmus. Práce zabezpečovalo a spolufinancovalo Mesto Banská Štiavnica v rámci grantového programu Ministerstva kultúry Obnov si svoj dom, prostredníctvom firmy Baten&Partners Slovakia s r.o. 

2.etapa manažment plánu bola ukončená na konci roku 2010 a takisto, ako pri prvej etape je výsledkom nadštandardne dobrej spolupráce so spolupracujúcou odbornou a laickou verejnosťou.

Súčasťou manažment plánu sú okrem iného : vízia a akčný plán rozvoja, spôsob spravovania , právne nástroje ochrany a sledovanie stavu lokality. Za veľmi významný považujeme celkový zoznam hodnotných prvkov v oblasti geológie, prírody, baníctva, architektúry a urbanizmu. V rámci plánu sa podarilo spracovať základnú vzdelávaciu príručku o lokalite UNESCO pre školy.

Dnes už vieme o Lokalite UNESCO Banská Štiavnica významné nové informácie a súvislosti a takisto máme naplánované a rozpracované  kroky, ktoré môžu výrazne pomôcť k oživeniu ekonomickej sily regiónu. V blízkom období mesto Banská Štiavnica, v úzkej spolupráci s obcami lokality UNESCO, ale aj širšieho okolia, pripravuje aktívne využívanie manažment plánu, ako efektívneho  a veľmi potrebného nástroja rozvoja regiónu.

Vzdelávacia príručka pre školy bude distribuovaná v najbližších dňoch na školy v regióne.

Ing. arch. Ľubica Paučulová, koordinátor spracovania Manažment plánu

Ing. Adela Prefertusová, vedúca odd. výstavby, RM, ÚPaŽP


MANAŽMENT PLÁN LOKALITY UNESCO

“Historicke mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia”

1.ETAPA – Podklady a analýzy:

2.ETAPA – Manažment plán