Postup pre umiestnenie reklamnej tabule na stĺpy verejného osvetlenia:

Kontakt: Ing. Miloš Janovský – 0905 491 034                        ts.strediskobanskastiavnica.sk 

Žiadateľ (nájomca) na osadenie, resp. umiestnenie reklamných tabúľ v meste Banská Štiavnica na stĺp VO musí pred podaním žiadosti na Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica požiadať:

1./ Krajský pamiatkový úrad so sídlom v Banskej Štiavnici o vydanie rozhodnutia alebo záväzného stanoviska s uvedením presného miesta umiestnenia reklamnej tabule na stĺpe VO

2./ Okresný dopravný inšpektorát v Žiari nad Hronom o vydanie súhlasného stanoviska

3./ Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (týka sa cesty I. triedy)

4./ Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (týka sa ciest II. a III. triedy)

5./ Žiadateľ na Mestský úrad, Radničné námestie 1 ,969 24  Banská Štiavnica, odd. výstavby, RR, ÚP a ŽP (týka sa miestnych komunikácií) predloží vizualizáciu a rozmery reklamnej tabule, prípadne počet kusov na jednom stĺpe VO

6./ Na základe splnenia podmienok, uzatvorí prenajímateľ s nájomcom zmluvu o prenájme a následne po uhradení ceny za prenájom, prenajímateľ umiestni nájomcovi reklamnú tabuľu na stĺp VO

7./ Žiadateľ predloží kompletnú žiadosť na Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica za účelom spracovania Zmluvy o prenájme stĺpa VO na umiestnenie reklamy.

Cenník a režim na osádzanie a umiestnňovanie reklamných tabúľ nájdete “tu

Nájomca je povinný v kompletnej žiadosti uviesť tieto údaje pre účely zmluvy:

Adresa/sídlo:      

IČO:                                                

DIČ:

IČ DPH:

Banka:                

číslo účtu:            

kontakt: