O spoločnosti

Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica boli zriadené  ako príspevková organizácia  Mesta Banská Štiavnica  v zmysle § 11, odstavca 3, písm. i)  zákona NR SR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, v súlade s  § 21  zákona č. 303/95 Z. z. v platnom znení a v súlade s uznesením  Mestského  zastupiteľstva v Banskej Štiavnici č.75  zo dňa 15.07.1997.

Predmet činnosti v zmysle zriaďovacej listiny a jej následných dodatkov:        

 • zvoz a likvidácia komunálneho odpadu a separovaného zberu pre obyvateľov  Mesta Banská Štiavnica, prevádzka zberového dvora
 • prevádzka a údržba  verejného osvetlenia, mestského rozhlasu, čistenie mesta,  dopravné výkony pre mesto v rámci zabezpečovania údržby MK a verejných priestranstiev
 • prevádzka sociálnych zariadení v lokalite Križovatka, počas turistickej sezóny prevádzka mobilných sociálnych zariadení na jazerách: Počúvadlianske, Klinger a Belianske jazero

Predmet činnosti v zmysle živnostenského oprávnenia:     

 • dopravné výkony pre občanov, organizácie a  podnikateľské subjekty
 • zvoz  a likvidácia komunálneho odpadu a separovaného odpadu  pre okolité obce
 • zber, preprava  a zneškodňovanie odpadov zo žúmp a septikov
 • prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá (parkoviská)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná nákladnými vozidlami do hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava
 • prenájom stavebných strojov a zariadení
 • údržba a čistenie komunikácií

Prevádzkové hodiny „ Zberného dvora” :

Poplatníci mesta Banská Štiavnica, môžu v areáli Zberného dvora, ul. Antolská 46, odovzdať akýkoľvek druh komunálneho odpadu. Niektoré druhy odpadov sú spoplatnené v zmysle aktuálneho cenníka. 

Prevádzkové hodiny WC pri Billa: pondelok – piatok: 08.00- 14.30

Povinné informovanie v zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov: