Zimná údržba

KONTAKT NA PODÁVANIE POŽIADAVIEK A PRIPOMIENOK NA VÝKON ZIMNEJ ÚDRŽBY

 • 0908 272 630 – dispečingvýkon ZÚ pomocou techniky
 • 0905 491 034 – chodníky a schody – ručné čistenie 
 • 0918 627 402 –  riaditeľ TS

Pre stredisko: dopravné a mechanizačné (stredisko č. 1)

Stredisko bude zabezpečovať a kontrolovať výkon techniky TS a v zmysle uzatvorených zmlúv mesta a externých dodávateľov /iných dodávateľov služieb pre výkon zimnej údržby/, koordinovať zimnú údržbu na komunikáciách prístupných dopravnej technike. Vedúci strediska alebo dispečer, zodpovedá za výkon nasadenej techniky a kontroluje ju vrátane kooperujúcich subjektov. V prípade potreby povoláva aj záložnú techniku. Poradie výkonu údržby je stanovené s ohľadom na dôležitosť a nebezpečnosť jednotlivých miestnych komunikácií. (Nebezpečné úseky viď bod 2).

1. Poradie  vykonania  zimnej  údržby

      I.  priorita

Nájazd od štátnej cesty (obchvat) pod Drieňovou po nemocnicu, ulica Ludvíka Svobodu,  Energetikov, Bratská, (prejazd sídliskom), hasičský a záchranný zbor ulica Pletiarska,  parkoviská pod Novým zámkom a  ulica Mládežnícka.

Ulice: Mierová, Akademická, Andreja Kmeťa, Radničné námestie, Námestie sv. Trojice, Andreja Sládkoviča, Jozefa Karola Hella  po Dolnú Roveň – križovatku so štátnou cestou, ulica Dolná, 1. mája, Križovatka, Obrancov mieru (od Ilijského mosta po Suchý tajch) – prejazd Štefultovom.

      II. priorita

Povrazník, Horná a Dolná Huta, Na Zigmund šachtu, ulice na Špitálke (ul. Pavla Dobšinského, Slovanská, Antona Bernoláka, Martina Hatallu, Ivana Krasku, Ľudovíta Štúra, Janka Matušku), Antona Pécha, Antolská, Michala Miloslava Hodžu, Jozefa Miloslava Hurbana, Botanická, Budovateľská, Špitálska, Povrazník, parkovisko ulica Lesnícka (nad štátnou políciou), parkovisko ulica Mládežnícka (pri štátnej polícii). 

Na týchto  úsekoch bude zimná údržba vykonaná do 4 hodín po ukončení sneženia v pracovnom čase. Mimo pracovného času sa doba predlžuje o 2 hodiny.

      III. priorita

      Ulica Na Mária šachtu, Brezová, Okrúhla, Jergištôlňa, Hájik – Lógre, Výskumnícka, 8.mája, Družstevná, Banícka, SNP, Pavla Országha Hviezdoslava, Svätozára Hurbana Vajanského, Ľudmily Podjavorinskej, Horná a Dolná Resla, ulice v časti Povrazník, Štefultov (Boženy Němcovej, Boženy Slančíkovej – Timravy, Brezová, Cintorínska, Ferka Urbánka, Hutnícka, Janka Jesenského, Jozefa Cígera Hronského, Jozefa Gregora Tajovského, Jozefa Ignáca Bajzu, Jozefa Kollára, Jozefa Škultétyho, Na Mária šachtu, Na Matej štôlňu, Na Maximilián šachtu, Námestie padlých hrdinov, Obchodná, Obrancov mieru, Potočná, Požiarnická, Rakytová, Rudolfa Debnárika, Sama Chalupku, Školská, Štefana Krčméryho, Štefana Moyzesa, Úzka) a Sitnianska (29. augusta, Ilijská, Kríková, Krížna, Partizánska, Podhájska, Srnčia, Stratená), Horná a Dolná ružová, Vodárenská, Daniela Licharda, Jána Palárika, Jána Hollého a Farská.

      Na týchto úsekoch bude vykonaná zimná údržba do 8 hodín po ukončení sneženia v pracovnom čase. Mimo pracovného času sa doba zásahu  predlžuje o 2 hodiny.

      Na uliciach neuvedených v bodoch I. až III. bude výkon zimnej údržby do 24 hodín.

      Posýpacie vozidlá  budú vybavené plastovými zábranami, alebo ďalším vhodným dopravným značením a v prípade neukončenej údržby určitého úseku z dôvodu poruchy mechanizmu, resp. prevádzky na ceste sa úsek uzavrie.

      Komunikácie označené DZ „Cesta v zime neudržiavaná“, nie sú prístupné technike TS, m. p. B. Štiavnica a kooperujúcich subjektov a preto budú riešené individuálne.

2. Nebezpečné úseky (sú časti mestských komunikácií, ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť pri prejazde technikou a vyžadujú intenzívnejšiu údržbu v zimnom období z dôvodov nebezpečných klesaní, neprehľadných zákrut, šírkových rozmerov, zvýšeného pohybu chodcov, tvorby poľadovice a pod. Sú to:

Ulica Andreja Sládkoviča, Radničné námestie, Andreja Kmeťa, Mládežnícka, nájazd do ulice Botanickej, Na Zigmund šachtu, 1. mája, nájazd zo sídliska Drieňová na štátnu cestu, cesta z Povrazníka do Hornej Huty, ulica Pod Červenou studňou (od Námestia sv. Trojice), Vodárenská, Daniela Licharda, Antona Pécha, Samuela Mikovíniho, Horná Resla, Dolná Resla a Dolná ružová, Obrancov mieru v úseku Suchý tajch – hranica katastra B. Štiavnica – Štiavnické Bane.

3. Vývoz  snehu z mesta

Vývoz snehu z mesta bude realizovaný v prevažnej miere vlastnými prostriedkami s výnimkou kalamitných situácií. Poradie  vývozu snehu je nasledovné:

 • Ulice : Andreja Kmeťa, Radničné námestie, Námestie sv. Trojice, Antona Pécha, Mierová, Dolná, Andreja Sládkoviča, Akademická, Kammerhofská, Strieborná, Ing. Štefana Višňovského a Farská,
 • Parkoviská : pod Novým zámkom, parkovisko na ulici Mládežnícka a Dolná.

V prípade kalamitnej situácie budú vyvezené aj ďalšie potrebné úseky.

4. Skládky snehu: 

 • Ul. Antolská                 
 • Drieňová
 • Maximilián šachta
 • Ul. Úvozná

 Uvedené poradie je aj poradím postupného zapĺňania skládok.

5.  Mechanizmy TS vyčlenené pre výkon ZÚ

Pre výkon ZÚ budú vyčlenené nasledovné mechanizmy:

MULTICAR  FUMO sypač s predsadenou  radlicou                          1 ks

MAN   sypač s predsadenou radlicou                                              1 ks

traktory s nesenou radlicou                                                              2 ks

univerzálny nakladač                                                                        3 ks

nákladné vozidlo (ručný posyp)                                                        2 ks

snehová fréza – na chodníky                                                             1 ks

SPOLU                                                                                            10 ks

Spôsob výkonu  zimnej údržby

Výkon zimnej údržby bude zabezpečovaný stálou službou na pracovisku, pohotovosťou mimo pracoviska a dispečerskou platenou službou.

Stála služba na pracovisku bude zabezpečovaná: v pracovných dňoch v čase:

od                                06:00 – 14:00   a od    22:00 – 06:00

sobota, nedeľa :          06:00 – 14:00   a od    22:00 – 06:00

V prípade mimoriadne priaznivého počasia bude stála služba na pracovisku v uvedených hodinách nahradená dispečerskou službou, resp. pohotovosťou mimo pracoviska.

Dispečerská služba a pohotovosť mimo pracoviska bude:

v pracovných dňoch  od  14:00 – 22:00

v sobotu, nedeľu         od  06:00 – 22:00

v prípade zhoršenia počasia s predpokladom vzniku kalamitného charakteru sa

dispečerská služba (ďalej DS) nariadi v nepretržitom čase.

Dispečing je zabezpečovaný na mobilnom telefóne č.0908  272 630.

Povinnosť dispečera spočíva v sledovaní vývoja počasia, koordinácii zásahov jednotlivých subjektov poskytujúcich služby pri zimnej údržbe, ukončení pohotovosti mimo pracoviska a nariadení služby na pracovisku v prípade zhoršenia počasia, havarijnej situácie (záchranná služba, požiar a pod.), kde posádka zimnej údržby nastúpi na stálu službu. Táto je tvorená v základnej zostave s dvomi pracovníkmi (vodiči sypačov). V závislosti od počasia sa služba dopĺňa o vodičov – traktoristov, strojníkov nakladačov, vodičov nákladných vozidiel a sypačov.

DS privoláva a koordinuje tiež cudzie mechanizmy, zúčastňujúce sa na zimnej údržbe, okrem kooperujúcich traktorov v dole uvedených úsekoch.

Nariadená DS sa vykonáva:

 1. Formou pohotovosti mimo pracoviska na pridelenom mobilnom telefónom čísle

0908 272 630. Všetky prijaté podnety operatívne preverí a zabezpečí odstránenie   

     prípadných nedostatkov.

2. Stálou službou na pracovisku, resp. na jednotlivých úsekoch vykonávanej ZÚ. Kontroluje a koordinuje vykonávanie prác jednotlivých zúčastnených mechanizmov a subjektov. V prípade potreby zapojenia ďalších mechanizmov informuje o situácii riaditeľa TS, m. p. Banská Štiavnica a po odsúhlasení zabezpečí doplnenie potrebnej techniky.

DS nariaďuje riaditeľ TS, m. p. Banská Štiavnica.

DS má právo kontroly výkonu práce pre všetky zúčastnené subjekty ZÚ. Od MsÚ má odstúpené všetky uzavreté zmluvy na výkon ZÚ s vymedzením pridelených úsekov, časom nasadenia a ďalšími potrebnými informáciami týkajúcimi sa ZÚ.

DS vedie stručnú evidenciu o priebehu služby, nasadených mechanizmoch, vývoji počasia a ďalších relevantných skutočnostiach ZÚ, ako súčasť denného hlásenia výkonov.

DS má pridelený mobilný prostriedok (vozidlo) pre výkon svojej práce.

DS zabezpečuje vykonávanie ZÚ v zmysle schváleného OPZÚMK a je v kompetencii riaditeľa T. S., m. p. Banská Štiavnica.

Posyp komunikácii bude realizovaný v prevažnej miere inertným materiálom (štrkodrvou).

V prípade tvorenia sa poľadovice, námrazy, nebezpečné úseky a kalamitná situácia s intenzívnym snežením, bude použitý chemický posyp.

Požiadavky a pripomienky na výkon zimnej údržby je možné realizovať prostredníctvom telefónnych čísiel:

0908 272 630 – dispečing 0905 491 034 – miestne komunikácie – ručné čistenie (stredisko č. 2)0918 627 402 –  riaditeľ TS 

 

 
6.      Výpomoc  cudzími  mechanizmami

Kooperujúce firmy, ktoré budú vykonávať zimnú údržbu v meste, budú vybrané na základe verejného obstarávania a bude medzi  nimi a mestom Banská Štiavnica uzatvorená zmluva s uvedením zodpovednosti za zverené úseky, s časom zásahu, ako i zodpovednosti za prípadné vzniknuté škody pri tomto výkone.

7.    Kooperujúce firmy budú zabezpečovať ZÚ v nasledovných úsekoch v meste:

Šobov – bytovky, Šobov  – halne, Červená studňa, Pod Paradajzom,

Jergištlôlňa – od kostolíka, ulice Michaela Miloslava Hodžu, Jozefa Miloslava Hurbana, Ďurka Langsfelda, Pustá, Široký vrch, ulica Belianske jazero,

Hájik – ulice Hájik, Juraja Gagarina, Michalská, Výskumnícka,

Pod Kalváriou – ulica SNP (úsek p. Rusnák, p. Broda),

Kysihýbel – ulice Ovocná, Roľnícka, Kysihýbeľská a Okrajová,

Drieňová – celé sídlisko, ulica Drieňová,

Stará stanica – ulice Juraja Fándlyho, Železničiarska, Staničná,

Banská Štiavnica, časť Banky (Hadová, Hlavná, Horná, Majer, Na jazero, Vyhnianska).

Chodník od ulice Andreja Trúchleho Sytnianskeho až po ulicu Križovatka, odstavné plochy ulica Pletiarska, výjazd hasičskej techniky ( areál bývalej Plety ),  autobusové zastávky v uvedenom úseku, chodníky, odstavné plochy a parkovisko ulica Dolná, chodníky  po križovatku  ulíc Dolná a Mládežnícka,

Počúvadlianske Jazero (miestne komunikácie),

J. Palárika, J. Hollého, Farská, Záhradná, A. Gwerkovej-Göllnerovej.

8. Potreba finančných prostriedkov:

            Pre výkon zimnej údržby je potrebné zabezpečiť finančné prostriedky na dobu 4,5 mesiaca. Jednotlivé výkony sa budú účtovať podľa cenníka služieb T.S., m. p. Banská Štiavnica, mzdových predpisov a cien dohodnutých od kooperujúcich subjektov v ponukovom konaní.

II. Krízový plán zimnej údržby Mesta Banská Štiavnica

1. Základné ustanovenia:

                  Tento krízový plán zimnej údržby miestnych komunikácií (ZÚ MK) je účelový dokument, v ktorom sú pripravované vlastné opatrenia na riešenie mimoriadnej situácie vzniknutej počas ZÚ MK.

Mimoriadna situácia:

            Mimoriadna situácia v ZÚ MK nastáva vtedy, keď poveternostné podmienky pri intenzívnom a opakovanom snežení svojím rozsahom a vplyvom vážne narušia, zmenia hospodársky, či spoločenský život a chod mesta z hľadiska dostupnosti, dopravy a zjazdnosti miestnych komunikácií a schodnosti chodníkov.

2. Opatrenia prijímané pre mimoriadnu situáciu:

 • analyzovať a vyhodnotiť situáciu,
 • likvidovať následky mimoriadnej situácie a prijať potrebné opatrenia,
 • monitorovať situáciu.

V prípade, že mimoriadna situácia nie je zvládnuteľná podľa bežného schváleného operačného plánu ZÚ a technickými prostriedkami, ktoré sú k dispozícii, riaditeľ TS, m. p. Banská Štiavnica okamžite o tejto situácii informuje primátorku mesta, ktorá je predsedníčkou krízového štábu a tá zvolá pre riešenie mimoriadnej situácie ZÚ MK vytvorený krízový štáb.

Členov krízového štábu vymenováva a odvoláva predsedníčka krízového štábu mesta, t.j. primátorka mesta. V prípade potreby môže byť krízový štáb rozšírený o zástupcov právnických a fyzických osôb na území mesta.

3. Činnosť krízového štábu:

 • analyzuje a vyhodnocuje situáciu,
 • pripravuje návrhy opatrení na riešenie situácie,
 • kontroluje realizáciu prijatých opatrení,
 • vyžaduje poskytnutie pomoci od právnických a fyzických osôb, ako aj od občanov mesta,
 • vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií.

Pri organizovaní a zabezpečovaní opatrení vedúcich k likvidácii následkov mimoriadnej situácie krízový štáb:

 • sleduje, vyhodnocuje, organizuje a riadi práce súvisiace s mimoriadnou situáciou,
 • priebežne spracováva požiadavky na uhradenie nákladov, spojených so zabezpečovaním prác počas mimoriadnej udalosti,
 • vykonáva kontrolu realizácie prijatých opatrení s vyhodnotením ich účinnosti.

Kooperujúce organizácie majú s Mestom Banská Štiavnica uzatvorené HZ (hospodárske zmluvy) na výkon uvedenej práce, s vymedzenou zodpovednosťou za vykonanú prácu, vrátane prípadných vzniknutých škôd.

Krízový štáb (ďalej KŠ) uzatvára úseky mesta podľa dôležitosti a v závislosti na charaktere kalamity s vylúčením dopravy čiastočným, až úplným uzáverom. Prejazd bude povolený pre vozidlá HaZZ (hasičský záchranný zbor), RZP (rýchla zdravotná pomoc), políciu a vozidlá osobitného určenia podľa rozhodnutia KŠ.

V čase uzavretia úsekov CMZ sa budú využívať existujúce odstavné plochy a parkoviská (pod Novým zámkom, staré ihrisko, ulica Dolná, pri Bille, parkovisko ulica Lesnícka (nad štátnou políciou),  Dolná ulica, odstavná plocha Hájik ).

CMZ bude rozdelená na štyri vývozné úseky s nasadenou  technikou od kooperujúcich firiem:

– nakladač veľký – BOBCAT…                         4 ks (každý úsek 1 ks a úprava skládky snehu 1 ks)

– nakladač malý – UNC, JCB……                     4 ks (každý úsek po 1 ks na dočistenie)

– vozidlo sklápač – LIAZ, TATRA, MAN…        8 ks (každý úsek po 2 ks)       

– ručné dočistenie                                          14 ľudí (po troch na úsek)

Rozdelenie vývozných  úsekov:

 1. Od Piargskej brány po križovatku pri soche Andreja Kmeťa (ulice Andreja Sládkoviča, Antona Pécha, Radničné námestie., Námestie sv. Trojice, Andreja Kmeťa).
 • Od sochy Andreja Kmeťa po križovatku so štátnou cestou pod Hájikom

 (ulice: Akademická, Mierová, Botanická, Dolná ružová).

 • Od križovatky pod Hájikom po ulice: Mládežnícka, Petra Jilemnického, Lesnícka, Dolná, Remeselnícka, Robotnícka, Tabaková.
 • Od bývalého OPP po sochu Andreja Kmeťa (ulice: Kammerhofská, Ing. Štefana Višňovského,  Strieborná).

Ing. Miloslav Filjač – riaditeľ