A A A

Zimná údržba

DomovObčanMestské podnikyTechnické službyZimná údržba

KONTAKT NA PODÁVANIE POŽIADAVIEK A PRIPOMIENOK NA VÝKON ZIMNEJ ÚDRŽBY

  • 0908 272 630 – dispečingvýkon ZÚ pomocou techniky
  • 0905 491 034 – chodníky a schody – ručné čistenie 
  • 0918 627 402 –  riaditeľ TS

Príprava na zimnú údržbu mestských komunikácií, chodníkov a schodov v meste Banská Štiavnica

Dňa 19. októbra 2022 MsZ vzalo na vedomie Správu o príprave TS, m. p., Banská Štiavnica na zimnú údržbu MK a verejných priestorov.

Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica majú v správe mestské komunikácie (ďalej MK), verejné priestory (ďalej VP), schody a chodníky, na ktorých zabezpečujú údržbu s cieľom čistoty a v zimnom období tiež prejazdnosti a priechodnosti. Účelom zimnej údržby je zmiernenie vplyvu nepriaznivého zimného počasia na prejazdnosť MK a priechodnosť VP. Zimná údržba sa vykonáva v zmysle mestským zastupiteľstvom schváleného Operačného plánu zimnej údržby mestských komunikácií na danú sezónu.

Pre zabezpečenie verejnoprospešných služieb v zimnej sezóne 2022-2023 disponujú TS personálnym, materiálovým a technickým vybavením. Zamestnanci TS, m.p., strediska č. 2 vykonávajú v zimnom období ručné čistenie a zimnú údržbu v 9-tich rozdelených úsekoch na sledovaných schodoch, chodníkov a autobusových zastávok SAD. Technika nasadená na čistenie MK: nákl. mot. vozidlo: ávia, gazella, multicar s radlicou, UNC nakladač, 2 ks ručné snežné frézy a strojný zametací kartáč na zametanie popraškového snehu z chodníkov v centrálnej mestskej zóne. Zásobovanie posypovým materiálom a technickou soľou bude zabezpečovať pohyblivá osádka motorovým vozidlom Ávia na všetkých úsekoch 1 až 9 počas celej zimnej údržby. Na určené stanoviská bude zabezpečovaný rozvoz posypového materiálu v igelitových vreciach. V prípade kalamitných a mimoriadnych situácií sa privoláva na pomoc technika od kooperujúcich subjektov.

Technické vybavenie predstavujú najmä vozidlá so zimnou výbavou a výstrojom a mechanizmy na manipuláciu so snehom.

1. Poradie vykonania zimnej údržby

I.

Nájazd od štátnej cesty (obchvat) pod Drieňovou po nemocnicu, Ulica Ludvíka Svobodu, Mládežnícka, Energetikov, Bratská, (prejazd sídliskom), hasičský a záchranný zbor Ulica Pletiarska, príjazd k nemocnici, parkoviská pod Novým zámkom, Ulica Mládežnícka (býv. staré ihrisko), Ulica Dolná (nové parkovisko oproti Schindlerke).

Ulice: Mierová, Akademická, Andreja Kmeťa, Radničné námestie, Námestie sv. Trojice, Andreja Sládkoviča (aj pred hasičskou zbrojnicou), Jozefa Karola Hella po Dolnú Roveň, križovatku so štátnou cestou, Ulica Dolná, 1. mája, Križovatka, Obrancov mieru (od Ilijského mosta po Suchý tajch) – prejazd Štefultovom.

II.

Povrazník, Horná a Dolná Huta, Na Zigmund šachtu, ulice na Špitálke (Ulica Pavla Dobšinského, Ulica Slovanská, Ulica Antona Bernoláka, Ulica Martina Hatallu, Ulica Ivana Krasku, Ulica Ľudovíta Štúra, Ulica Janka Matušku), Ulica Antona Pécha, Antolská, Michala Miloslava Hodžu, Jozefa Miloslava Hurbana, Botanická, Budovateľská, Špitálska, Povrazník, parkovisko Ulica Lesnícka (nad štátnou políciou), parkovisko Ulica Mládežnícka (pri štátnej polícii).

Na týchto úsekoch bude zimná údržba vykonaná do 4 hodín po ukončení sneženia v pracovnom čase. Mimo pracovného času sa doba predlžuje o 2 hodiny.

III.

Ulica Na Mária šachtu, Brezová, Okrúhla, Jergištôlňa, Hájik – Lógre, Výskumnícka, 8. mája, Družstevná, Banícka, SNP, Pavla Országha Hviezdoslava, Svetozára Hurbana Vajanského, Ľudmily Podjavorinskej, Horná a Dolná Resla, ulice v časti Povrazník, Štefultov (Boženy Němcovej, Boženy Slančíkovej – Timravy, Brezová, Cintorínska, Ferka Urbánka, Hutnícka, Janka Jesenského, Jozefa Cígera Hronského, Jozefa Gregora Tajovského, Jozefa Ignáca Bajzu, Jozefa Kollára, Jozefa Škultétyho, Na Mária šachtu, Na Matej štôlňu, Na Maximilián šachtu, Námestie padlých hrdinov, Obchodná, Obrancov mieru, Potočná, Požiarnická, Rakytová, Rudolfa Debnárika, Sama Chalupku, Školská, Štefana Krčméryho, Štefana Moyzesa, Úzka) a Sitnianska (29. augusta, Ilijská, Kríková, Krížna, Partizánska, Podhájska, Srnčia, Stratená), Horná a Dolná ružová, Vodárenská, Daniela Licharda, Jána Palárika, Jána Hollého a Farská.

Na týchto úsekoch bude vykonaná zimná údržba do 8 hodín po ukončení sneženia v pracovnom čase. Mimo pracovného času sa doba zásahu predlžuje o 2 hodiny.

Na uliciach neuvedených v bodoch I. až III. bude výkon zimnej údržby do 24 hodín.

Posýpacie vozidlá budú vybavené plastovými zábranami, alebo ďalším vhodným dopravným značením a v prípade neukončenej údržby určitého úseku z dôvodu poruchy mechanizmu, resp. prevádzky na ceste sa úsek uzavrie.

Komunikácie označené DZ „Cesta v zime neudržiavaná“, nie sú prístupné technike TS, m. p., B. Štiavnica a kooperujúcich subjektov a preto budú riešené individuálne.

2. Nebezpečné úseky (sú časti mestských komunikácií, ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť pri prejazde technikou a vyžadujú intenzívnejšiu údržbu v zimnom období z dôvodov nebezpečných klesaní, neprehľadných zákrut, šírkových rozmerov, zvýšeného pohybu chodcov, tvorby poľadovice a pod. Sú to: Ulica Andreja Sládkoviča, Radničné námestie, Ulica Andreja Kmeťa, Ulica Mládežnícka , nájazd do Ulice Botanickej, Na Zigmund šachtu a Ulica 1. mája, nájazd zo sídliska Drieňová na štátnu cestu, cesta z Povrazníka do Hornej Huty, Ulica pod Červenou studňou (od Námestia sv. Trojice), Vodárenská, Daniela Licharda, Antona Pécha, Samuela Mikovíniho, Horná Resla, Dolná Resla a Dolná ružová, Obrancov mieru v úseku Suchý tajch – hranica katastra B. Štiavnica – Štiavnické Bane.

Spôsob zabezpečenia zimnej údržby na TS, m. p.

Výkon zimnej údržby bude zabezpečovaný stálou službou na pracovisku, pohotovosťou mimo pracoviska a dispečerskou platenou službou.

Stála služba na pracovisku bude zabezpečovaná:

v pracovných dňoch v čase: od 06:00 – 14:00 a od 22:00 – 06:00

sobota, nedeľa : 06:00 – 14:00 a od 22:00 – 06:00.

V prípade mimoriadne priaznivého počasia bude stála služba na pracovisku v uvedených hodinách nahradená dispečerskou službou, resp. pohotovosťou mimo pracoviska.

Dispečerská služba a pohotovosť mimo pracoviska bude: v pracovných dňoch od 14:00 – 22:00, v sobotu, nedeľu od 06:00 – 22:00, v prípade zhoršenia počasia s predpokladom vzniku kalamitného charakteru sa dispečerská služba (ďalej DS) nariadi v nepretržitom čase.

Dispečing je zabezpečovaný na mobilnom telefóne č. 0908 272 630.

Požiadavky a pripomienky na výkon zimnej údržby je možné realizovať prostredníctvom telefónnych čísiel:

0908 272 630 – dispečing, TS, m. p. – autodoprava- výkon ZÚ pomocou techniky

0905 491 034 – chodníky a schody – ručné čistenie (str. č. 2)

0918 627 402 – riaditeľ TS

Ing. Miloslav Filjač – riaditeľ