A A A

Oddelenie ekonomické

DomovObčanMestský úradOddelenia úraduOddelenie ekonomické

ČINNOSŤ ODDELENIA

Ekonomické oddelenie poznajú občania hlavne cez agendu daní a poplatkov, ale oddelenie zabezpečuje aj iné činnosti mesta.

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Rozpočet a účtovníctvo

Žemberovský dom, Námestie sv.Trojice 1, Banská Štiavnica

Mgr. Miroslava Sláviková – poverená zastupovaním vedením oddelenia, pripravuje a vyhodnocuje rozpočet pre mesto Banská Štiavnica – vrátane rozpočtu základných, materských škôl, základnej umeleckej školy a centra voľného času. Vyúčtováva dotácie zo štátneho rozpočtu a iných inštitúcií. Spracováva návrhy všetkých všeobecne záväzných nariadení, ktoré sa týkajú agendy ekonomického oddelenia. Mzdová agenda.

Ing. Vladimíra Staňová – odborná referentka pre oblasť majetku a fakturácie mesta Banská Štiavnica. Vedie evidenciu objednávok mesta,  zabezpečuje bankový styk mesta s inými inštitúciami. Spracováva  účtovnú agendu podnikateľskej činnosti mesta.

Jaroslava Leontovyčová – hlavná účtovníčka, spracováva účtovnú agendu mesta, riadi účtovné a uzávierkové práce v základných a materských školách v meste, vrátane komunikácie so systémom RIS.SAM. Zúčtováva dotácie zo štátneho rozpočtu a iných inštitúcií, zabezpečuje bankový styk mesta s inými inštitúciami. Spracováva agendu DPH za mesto.

Darina Kminiaková – odborná referentka, ktorá má na starosti  dodávateľské aj odberateľské faktúry mesta, pracuje v pokladni mesta, kde môžu občania platiť dane, poplatky a iné. Zabezpečuje vyúčtovanie dotácií, ktoré mesto dostane či už zo štátneho rozpočtu, alebo od iných subjektov verejnej správy. Vedie centrálny register všetkých zmlúv, ktoré uzatvorí mesto a tieto zmluvy aj zverejňuje na internetovej stránke mesta.

Dalma Filjačová – vybavuje ucelenú odbornú agendu v oblasti evidencie a likvidácie faktúr, písomný bankový styk a sledovanie pohybu prostriedkov na účtoch mesta. Vedie centrálny register zmlúv mesta.

Jaroslava Leontovyčová
Hlavný účtovník
Ing. Vladimíra Staňová
Majetok mesta
Darina Kminiaková
Fakturácia
Mgr. Miroslava Sláviková
Mzdy

Dane a poplatky

Ing. Martina Mojžišová – odborná referentka, ktorá vybavuje agendu dane z nehnuteľnosti pre všetky právnické osoby, ktoré majú nehnuteľnosť v katastri mesta B. Štiavnica a Banky. Spravuje miestnu daň za psa, miestnu daň za záber verejného priestranstva, spravuje agendu splátok za byty, ktoré si občania kupujú od mesta na splátky, eviduje všetky ceniny v rámci mesta (pokutové bloky, potvrdenky, doklady o úhrade v hotovosti a pod.). Komplexne spracováva agendu poskytovania dotácií z rozpočtu mesta, vrátane ich vyúčtovania.

Martina Luptáková – odborná referentka, ktorá spravuje daň z nehnuteľností pre všetky fyzické osoby v katastri mesta B. Štiavnica a Banky.

Janka Beňovicová – odborná referentka, ktorá spravuje poplatok za komunálny odpad pre všetky fyzické osoby (občania a vlastníci nehnuteľností v meste). Zabezpečuje agendu v oblasti hazardných hier v zmysle Zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách.

Dominika Čížová – odborná referentka, ktorá spravuje poplatok za komunálny odpad pre všetky právnické osoby a podnikateľov v meste. Spravuje aj miestnu daň za predajné a hracie automaty v meste. Komplexne spracováva miestnu dať za ubytovanie.

Všetky zamestnankyne na úseku daní a poplatkov majú na starosti aj vymáhanie nedoplatkov na daniach a poplatkoch.

Ing. Martina Mojžišová
Daň z nehnuteľnosti PO, dotácie z rozpočtu
Martina Luptáková
Daň z nehnuteľnosti FO
Janka Beňovicová
Poplatok za KO a DSO
Dominika Čížová
Poplatok za KO a DSO, miestne dane

Ekonomická agenda školstva

Bc. Denisa Kubiňáková – odborná referentka, ktorá má na starosti financovanie všetkých škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto, ale aj financovanie neštátnych školských zariadení v meste. To znamená, že po schválení dotácií v Mestskom zastupiteľstve prideľuje každý mesiac finančné prostriedky jednotlivým školám a školským zariadeniam v meste. Eviduje nakladanie s majetkom mesta, ktoré spravujú jednotlivé školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – hlavne nájomné zmluvy. Ďalšou agendou je hmotná núdza – v tejto agende ide o úhradu stravy a školských pomôcok pre deti z rodín v hmotnej núdzi. Uvedené prostriedky mestu poukazuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a mesto ich vypláca a vyúčtováva.

Bc. Denisa Kubiňáková
Školy a školské zariadenia