Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie

ČINNOSŤ ODDELENIA

Oddelenie kultúry, športu a mediálne komunikácie zabezpečuje nasledovnú agendu:
– komplexne pripravuje a realizuje kultúrne a spoločenské podujatia, prípadne sa podieľa na ich organizácii ako spoluorganizátor
– prevádzkuje kino Akademik
– prevádzkuje Mestskú knižnicu
– zabezpečuje pravidelné vydávanie Štiavnických novín
– zabezpečuje organizáciu rôznych výstav, kurzov a iných podujatí
– realizuje projekty Výmenník a Bod K.
– zabezpečuje údržbu a správu detských ihrísk a športovísk v správe Mesta
– zabezpečuje pravidelnú údržbu a zveľaďovanie objektov kultúrnej infraštruktúry Mesta
prispieva k propagácii aktivít Mesta a komunikáciu prostredníctvom digitálnych a iných médií
vedie príslušnú agendu k svojej činnosti a k ohlasovaniu kultúrnych a spoločenských podujatí na území mesta

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

KULTÚRNE CENTRUM

Kammerhofská 1, Banská Štiavnica

Ing. Rastislav Marko – vedúci oddelenia, ktorý má na starosti manažovanie aktivít oddelenia a zamestnancov, ako aj vyhľadávanie možných externých zdrojov financovania a predkladanie návrhov na rozvoj uvedených oblastí pre vedenie mesta

Mgr. Ján Petrík –  prenájom priestorov v správe oddelenia, ekonomická agenda, propagácia, ohlasovanie podujatí v zmysle príslušného zákona, mestský rozhlas, príprava Salamandrového sprievodu a správa kostýmov pre sprievod, spolupráca pri zabezpečovaní tradičných baníckych aktivít.

Zuzana Patkošová – dramaturgia a produkcia podujatí, príprava jarmokov, kino Akademik, výstavy, kurzy, Výmenník, administratívna agenda, fundus Štiavnický živý šach, štatistické výkazníctvo.

Mgr. Mária Sisková – príprava grafických podkladov pre oddelenie, Mestský úrad a Štiavnické noviny.

Viktória Michalská – organizovanie a zabezpečovanie sprostredkovaných kultúrnych a športových podujatí.

Ing. Peter Sliacky, Ing. Milan Kašík – údržba objektov v správe oddelenia, údržba detských ihrísk a športovísk v správe mesta, technické zabezpečovanie podujatí, zabezpečovanie technických prác pre oddelenie, ozvučovanie a osvetľovanie podujatí.

Iveta Petrikovičová – údržba a dopĺňanie fundusu pre Salamandrový sprievod a Štiavnický živý šach.

Jana Fíziková – upratovanie objektov v správe oddelenia.

MESTSKÁ KNIŽNICA

Námestie sv. Trojice 3, Banská Štiavnica

Mestská knižnica spravuje fond literatúry, ktorá je k dispozícii čitateľom všetkých vekových kategórií. Okrem tejto činnosti sa knižnica venuje príprave vlastných kultúrnych aktivít zameraných na podporu čítania kníh a vzťahu k literatúre, vedeniu špeciálnej agendy a výkazníctva na prevádzke na sídlisku Drieňová v ZŠ J.Kollára.

V Mestskej knižnici pracujú Katarína Kissová, Mgr. Galina Cibulková a Andrea Megová.

Katarína Kissová
Vedúca knižnice
Andrea Megová
Knihovníčka
Mgr. Galina Cibulková
Knihovníčka
ŠTIAVNICKÉ NOVINY

Kammerhofská 1, Banská Štiavnica

Od začiatku roku 2008 spadajú Štiavnické noviny pod správu OKŠaMK. Úlohou mesta  je informovať o činnosti samosprávy, dianí v meste, problémoch občanov a aktivitách, ktoré sa v ňom dejú.

Celú agendu a prípravu novín má na starosti redaktor Štiavnických novín Mgr. Michal Kríž.

Mgr. Michal Kríž
redaktor