A A A

Oddelenie právne a správy majetku

DomovObčanMestský úradOddelenia úraduOddelenie právne a správy majetku

ČINNOSŤ ODDELENIA

Oddelenie vzniklo spojením dvoch samostatných oddelení – právneho a bývalého oddelenia správy majetku a podnikateľskej činnosti. V súčasnosti sa na oddelení vykonávajú právne úkony za Mesto Banská Štiavnica a súčasne sa zameriava, v súlade so zákonmi, na ochranu a zveľaďovanie majetku vo vlastníctve mesta Banská Štiavnica.

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Oddelenie právne a správy majetku

Žemberyovský dom, Námestie sv.Trojice 1, Banská Štiavnica

JUDr. Emília Jaďuďová – vedúca oddelenia, kontroluje a riadi činnosť oddelenia, pripravuje a vypracováva právne úkony za Mesto Banská Štiavnica, vrátane účasti na konaní štátnych úradov, súdov, prípadne iných potrebných zasadaní. Vypracováva materiály pre Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici. Po prijatí uznesenia Mestského Zastupiteľstva vypracováva jeho obsah, aby mohlo byť realizované. Zúčastňuje sa konkurzných predajov majetku mesta ako licitátor. Zabezpečuje podávanie návrhov na uplatňovanie pohľadávok mesta a ich vymáhanie.

Mgr. Martina Kováčiková –  vybavuje písomnú, administratívnu agendu vedúceho oddelenia (písanie kúpnych zmlúv a iných právnych úkonov, dohôd, protokolov majetku mesta a pod. v zmysle pokynov vedúceho oddelenia PaSM), vedie evidenciu kúpno-predajných zmlúv, zmlúv o vecnom bremene, zmlúv o budúcej zmluve, nájomných zmlúv a pod. za oddelenie PaSM, sleduje, triedi a zakladá agendu vymáhania pohľadávok a súdnych spisov (exekúcie, príkazy exekútora a pod.), píše správy vedúceho oddelenia PaSM pre Mestské zastupiteľstvo, vedie došlú a odoslanú poštu oddelenia PaSM, odovzdáva spisy oddelenia na ich archivovanie, vybavuje písomnú, administratívnu agendu hlavného kontrolóra (písanie správ a zápisníc z kontrol, poverení, záznamov a pod.), vedie písomnú agendu Ing. Jána Hlinku, pracovníka oddelenia PaSM.

Bc. Vladimíra Lempochnerová – odborná referentka, koordinuje a zabezpečuje úlohy samosprávy vo vzťahu k neziskovej organizácii Regionálna nemocnica, n. o., spolupracuje a zabezpečuje úlohy samosprávy pri zriaďovaní špecializovaných zariadení ambulantnej starostlivosti, agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ambulancií vrátane staníc lekárskej služby prvej pomoci a ambulancií v zariadeniach sociálnych služieb, vedie evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku Regionálnej nemocnice, n. o., sleduje a dohliada na pohyb majetku, inventarizáciu majetku a ochranu vypožičaného a prenajatého majetku, vedie evidenciu zmlúv o prenájme majetku mesta medzi Mestom Banská Štiavnica a Regionálnou nemocnicou, n. o. Banská Štiavnica a medzi Regionálnou nemocnicou, n. o. a neštátnymi zariadeniami, vedie evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta, vedie evidenciu nájmov, kontrolu platby nájomného za nebytové priestory, zabezpečuje vymáhanie nedoplatkov na nájomnom, zabezpečuje údržbu a ochranu majetku mesta, fyzicky preberá majetok, ktorý mesto nadobúda prevodom, darom, kúpou a pod, fyzicky odovzdáva majetok, ktorý mesto odpredalo alebo dalo do správy tretím osobám, dojednáva poistenie majetku mesta. Okrem toho eviduje žiadosti a vypracováva zoznam uchádzačov o pridelenie bytu, spracováva podklady a rozhodnutia pre pridelenie, výmenu, podnájom bytov a sleduje využívanie bytového fondu, spracováva podklady a rozhodnutia k vyjadreniu mesta k prenájmu nebytových. priestorov v meste, vedie agendu spojenú s ochranou a inventarizáciu majetku v správe Štátnych hmotných rezerv SR.

Oľga Nigríniová, Martina Žilová – odborná referentka, vybavuje ucelenú odbornú agendu vo vymedzenej oblasti samosprávy (na úseku vodného hospodárstva, pozemkov a lesov v majetku mesta, na úseku poľnohospodárstva), vedie evidenciu a spravuje majetok mesta vo vymedzenej oblasti, vykonáva kontrolu užívania pozemkov v majetku mesta a spracováva a zodpovedá za stav inventarizácie tohto majetku, vedie evidenciu LV majetku mesta, zabezpečuje majetkovoprávne urovnania nehnuteľného majetku – pozemkov pre potreby Mesta Banská Štiavnica v súlade so záujmami mesta v nadväznosti na majetkovoprávne usporiadanie miestnych komunikácií, ciest, ostatných plôch, zastavaných plôch budovami, školami a školskými zariadeniami v majetku mesta, skládky TKO atď. Spracováva návrh na vysporiadanie nehnuteľného majetku, vypracováva nájomné zmluvy na prenájom pozemkov v majetku mesta, na základe žiadostí a vykonaných kontrol o užívaní pozemkov. Kontroluje dodržiavanie podmienok zmlúv uzatvorených na prenájom pozemkov, vykonáva a zabezpečuje stanoviská k predaju pozemkov posúdením na tvare miesta a vydáva posúdenie z hľadiska majetku mesta, vydáva a spracováva v spolupráci s KÚ SSŠ Osvedčenia samostatne hospodáriacim roľníkom. Vedie evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov (ďalej len SHR), vydáva potvrdenia o trvaní osvedčení, vydáva rozhodnutia o zrušení osvedčení SHR a vedie ich evidenciu, vedie evidenciu včelích staníc a povoľuje výnimky chovať iné včelstvá v chránenom obvode.

Ing. Ján Hlinka – organizuje verejnoprospešné služby, spracováva návrhy plánu údržby miestnych komunikácií, oporných múrov a verejného osvetlenia. Zabezpečuje za týmto účelom rozpočty na jednotlivé akcie, zabezpečuje dodávateľsky cez Technické služby, m. p. resp. iné organizácie práce na úseku neplatených služieb: zimná údržba, údržba miestnych komunikácií, verejné osvetlenie, zvoz a likvidácia komunálneho odpadu, verejná zeleň a kontroluje kvalitu a množstvo vykonanej práce na tomto úseku, odsúhlasuje faktúry a vedie evidenciu čerpania nákladov za vykonané práce, kontroluje dodržiavanie plánu zimnej údržby, stanovuje čistenie a posýpanie chodníkov, miestnych komunikácií a schodíšť, vypracováva harmonogram čistenia, rieši pripomienky, sťažnosti občanov na úseku zabezpečovania zimnej údržby, miestnych komunikácií, čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, schodíšť. Na úseku verejného osvetlenia, na úseku zvozu a likvidácie komunálneho odpadu, kontroluje dodržiavanie štatútu mesta na úseku čistoty mesta, odvozu a likvidácie komunálneho odpadu, tvorby, ochrany a údržby verejnej zelene a rieši s tým súvisiace úlohy a sťažnosti, dohliada na údržbu a správu existujúcej zelene, navrhuje vytvorenie nových plôch verejnej zelene a osadenia mobilnej zelene. Zabezpečuje likvidáciu divokých skládok. Kontroluje zabezpečenie dopravného značenia miestnych komunikácií z hľadiska vydaných rozhodnutí.

Miroslav Peťko – spravuje pohrebiská, vypracováva prevádzkový poriadok cintorínov, stará sa o chránené hroby v meste, vedie evidenciu hrobových miest, vydáva hrobové miesta, uzatvára nájomné zmluvy na prenájom hrobových miest a vedie evidenciu nájomných zmlúv a poplatku nájomného za hrobové miesta, zabezpečuje údržbu zelene, kosenie cintorínov podľa potreby a úpravu ciest a chodníkov v cintorínoch. Má na starosti odstraňovanie suchých stromov a kríkov a ich odpadnutých časti a tiež opadaného lístia z verejných priestranstiev v cintorínoch.

JUDr. Emília Jaďuďová
Vedúci oddelenia, právnik mesta
Oľga Nigríniová
Správa majetku
Mgr. Martina Kováčiková
Správa majetku
Martina Žilová
Správa majetku
Bc. Vladimíra Lempochnerová
Správa majetku
Ing. Ján Hlinka
Verejnoprospešné služby
Miroslav Peťko
Správa cintorínov, domu smútku