Oddelenie správy majetku

ČINNOSŤ ODDELENIA

Oddelenie sa zameriava, v súlade so zákonmi, na ochranu a zveľaďovanie majetku vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica.

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Oddelenie správy majetku

Žemberovský dom, Námestie sv.Trojice 1, Banská Štiavnica

Mgr. Bc. Martina Kováčiková – vedúca oddelenia správy majetku, kontroluje a riadi činnosť oddelenia, pripravuje a vypracováva úkony za Mesto Banská Štiavnica, vrátane účasti na konaní štátnych úradov, prípadne iných potrebných zasadaní. Vypracováva materiály pre Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici. Po prijatí uznesenia Mestského Zastupiteľstva vypracováva jeho obsah, aby mohlo byť realizované. Zabezpečuje vymáhanie daňových nedoplatkov.

Bc. Vladimíra Lempochnerová – odborná referentka, koordinuje a zabezpečuje úlohy samosprávy vo vzťahu k neziskovej organizácii Regionálna nemocnica, n. o., spolupracuje a zabezpečuje úlohy samosprávy pri zriaďovaní špecializovaných zariadení ambulantnej starostlivosti, agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ambulancií vrátane staníc lekárskej služby prvej pomoci a ambulancií v zariadeniach sociálnych služieb, vedie evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku Nemocnica Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica, s.r.o.., sleduje a dohliada na pohyb majetku a ochranu vypožičaného a prenajatého majetku, vedie evidenciu zmlúv o prenájme majetku mesta medzi Mestom Banská Štiavnica a Nemocnicou Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica, s.r.o. a neštátnymi zariadeniami, vedie evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta, vedie evidenciu nájmov, kontrolu platby nájomného za nebytové priestory, dojednáva poistenie majetku mesta. Okrem toho eviduje žiadosti a vypracováva zoznam uchádzačov o pridelenie bytu, spracováva podklady a rozhodnutia pre pridelenie, výmenu, podnájom bytov a sleduje využívanie bytového fondu, spracováva podklady a rozhodnutia k vyjadreniu mesta k prenájmu nebytových. priestorov v meste, vedie agendu spojenú s ochranou a inventarizáciu majetku v správe Štátnych hmotných rezerv SR. Pripravuje podklady  kúpno-predajných zmlúv, nájomných zmlúv za oddelenie správy majetku a zabezpečuje ich zverejňovanie. Vedie došlú a odoslanú poštu oddelenia SM. Odovzdáva spisy oddelenia SM na ich archivovanie.

Mgr. Patrícia Bačíková – odborný referent, vybavuje ucelenú odbornú agendu vo vymedzenej oblasti samosprávy (na úseku vodného hospodárstva, pozemkov a lesov v majetku mesta, na úseku poľnohospodárstva), vedie evidenciu a spravuje majetok mesta vo vymedzenej oblasti, vykonáva kontrolu užívania pozemkov v majetku mesta a spracováva a zodpovedá za stav inventarizácie tohto majetku, vedie evidenciu LV majetku mesta, zabezpečuje majetkovoprávne urovnania nehnuteľného majetku – pozemkov pre potreby Mesta Banská Štiavnica v súlade so záujmami mesta v nadväznosti na majetkovoprávne usporiadanie miestnych komunikácií, ciest, ostatných plôch, zastavaných plôch budovami, školami a školskými zariadeniami v majetku mesta, skládky TKO atď. Spracováva návrh na vysporiadanie nehnuteľného majetku, vypracováva nájomné zmluvy na prenájom pozemkov v majetku mesta, na základe žiadostí a vykonaných kontrol o užívaní pozemkov. Kontroluje dodržiavanie podmienok zmlúv uzatvorených na prenájom pozemkov, vykonáva a zabezpečuje stanoviská k predaju pozemkov posúdením na tvare miesta a vydáva posúdenie z hľadiska majetku mesta, vydáva a spracováva v spolupráci s KÚ SSŠ Osvedčenia samostatne hospodáriacim roľníkom. Vedie evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov (ďalej len SHR), vydáva potvrdenia o trvaní osvedčení, vydáva rozhodnutia o zrušení osvedčení SHR a vedie ich evidenciu, vedie evidenciu včelích staníc a povoľuje výnimky chovať iné včelstvá v chránenom obvode. Vybavuje agendu objektívnej zodpovednosti/priestupky.

Ing. Marián Zimmermann – organizuje verejnoprospešné služby, spracováva návrhy plánu údržby miestnych komunikácií, oporných múrov a verejného osvetlenia. Zabezpečuje za týmto účelom rozpočty na jednotlivé akcie, zabezpečuje dodávateľsky cez Technické služby, m. p. resp. iné organizácie práce na úseku neplatených služieb: zimná údržba, údržba miestnych komunikácií, verejné osvetlenie, zvoz a likvidácia komunálneho odpadu, verejná zeleň a kontroluje kvalitu a množstvo vykonanej práce na tomto úseku, odsúhlasuje faktúry a vedie evidenciu čerpania nákladov za vykonané práce, kontroluje dodržiavanie plánu zimnej údržby, stanovuje čistenie a posýpanie chodníkov, miestnych komunikácií a schodíšť, vypracováva harmonogram čistenia, rieši pripomienky, sťažnosti občanov na úseku zabezpečovania zimnej údržby, miestnych komunikácií, čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, schodíšť. Na úseku verejného osvetlenia, na úseku zvozu a likvidácie komunálneho odpadu, kontroluje dodržiavanie štatútu mesta na úseku čistoty mesta, odvozu a likvidácie komunálneho odpadu, tvorby, ochrany a údržby verejnej zelene a rieši s tým súvisiace úlohy a sťažnosti, dohliada na údržbu a správu existujúcej zelene, navrhuje vytvorenie nových plôch verejnej zelene a osadenia mobilnej zelene. Zabezpečuje likvidáciu divokých skládok. Kontroluje zabezpečenie dopravného značenia miestnych komunikácií z hľadiska vydaných rozhodnutí.

Miroslav Peťko – spravuje pohrebiská, vypracováva prevádzkový poriadok cintorínov, stará sa o chránené hroby v meste, vedie evidenciu hrobových miest, vydáva hrobové miesta, uzatvára nájomné zmluvy na prenájom hrobových miest a vedie evidenciu nájomných zmlúv a poplatku nájomného za hrobové miesta, zabezpečuje údržbu zelene, kosenie cintorínov podľa potreby a úpravu ciest a chodníkov v cintorínoch. Má na starosti odstraňovanie suchých stromov a kríkov a ich odpadnutých časti a tiež opadaného lístia z verejných priestranstiev v cintorínoch.

Mgr. Bc. Martina Kováčiková
Vedúca oddelenia
Bc. Vladimíra Lempochnerová
Správa majetku
Mgr. Patrícia Bačíková
Správa majetku
Miroslav Peťko
Správa cintorínov, domu smútku
Ing. Marián Zimmermann
Správa majetku