Oddelenie regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov

ČINNOSŤ ODDELENIA

Oddelenie zabezpečuje plnenie úlohy na úseku regionálneho rozvoja mesta, cestovného ruchu, ktoré sú jednými z hlavných priorít samosprávy mesta.

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Oddelenie regionálneho rozvoja

Rubigall, Námestie sv. Trojice č. 3, Banská Štiavnica

RNDr. Zuzana Šušková – poverená zastupovaním vedenia oddelenia, riadi činnosť oddelenia, vyhľadáva výzvy na podávanie žiadostí o dotácie  a riadi projekty z externých zdrojov financovania na úrovni regionálneho rozvoja a medzinárodných projektov.

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Mesto Banská Štiavnica je od roku 1993 zapísané v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Úlohou oddelenia je komunikácia so zahraničnými partnermi orgánmi UNESCO na Slovensku a v zahraničí a všeobecne zahraničím v rámci spolupráce s partnerskými mestami, Organizáciou miest svetového dedičstva a medzinárodných projektov. Túto agendu vedie Mgr. Henrieta Godová.

REGIONÁLNY ROZVOJ A CESTOVNÝ RUCH

Oddelenie má za úlohu realizovať prípravu, vypracovanie, monitoring a vyhodnocovanie strategických a koncepčných materiálov mesta, koordinovať spoluprácu subjektov pri vypracovávaní, realizácií a vyhodnocovaní rozvojových aktivit. V rámci toho vypracúva projekty na získanie grantov pre jednotlivé oblasti rozvoja života mesta, koordinuje činností pri príprave, realizácií projektov, vyúčtovaní, monitoringu a vyhodnocovaní projektov. Uvedenú agendu majú v náplni práce Mgr. Henrieta Godová, RNDr. Zuzana Šušková a Mgr. Kamila Gallová.

Dôležitou úlohou mesta je koordinácia vzťahov v oblasti cestovného ruchu, povoľovanie prevádzkových hodín pre zariadenia služieb, marketing mesta, vytváranie dobrých vzťahov s verejnosťou – návštevníkmi mesta a vydávanie rôznych povolení v oblasti obchodu a služieb. Oddelenie spolupracuje s OOCR Región Banská Štiavnica.

Uvedenú problematiku má v pracovnej náplni Mgr. Andrea Benediktyová a Mgr. Henrieta Godová.

Mgr. Henrieta Godová
Vedúca oddelenia, regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy
RNDr. Zuzana Šušková
Regionálny rozvoj, životné prostredie
Mgr. Kamila Gallová
Regionálny rozvoj
Mgr. Andrea Benediktyová
Podnikateľská činnosť, Salamandrové trhy
Informačné centrum

Berggericht, Nám. sv. Trojice 6, Banská Štiavnica

Mesto v spolupráci so Slovenským banským múzeom prevádzkuje spoločné Informačné centrum pre turistov. Túto agendu má v náplni práce Ing. Ján Sedílek, Mgr. Peter Danáš a Mgr. Peter Chytil.