Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

ČINNOSŤ ODDELENIA

Oddelenie zabezpečuje nasledovnú agendu: vlastnú investičnú výstavbu od prípravy po realizáciu, povoľovanie drobných stavieb, územné plánovanie, vyjadrovanie sa k výstavbe realizovanej inými investormi, spracovávanie mapových podkladov,  zabezpečenie základnej technickej vybavenosti, úsek dopravy, inžinierske siete na území mesta, technickú infraštruktúru, životné prostredie, dodržiavanie Štatútu mesta z hľadiska ŽP, znečisťovanie ovzdušia, podávanie podnetov pre nariadenie povinných stavebných úprav, pamiatkovú obnovu, agendu smerného územného plánu, urbanistických štúdií, vydávanie stanovísk k výstavbe na území mesta v súlade s ÚPN, koordináciu architektonickej a urbanistickej činnosti na území mesta, posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Oddelenie zabezpečuje nosné úlohy na úseku  investičnej výstavby, zabezpečuje koordináciu výstavby a rekonštrukcie inžinierskych sietí, spoluprácu s orgánmi štátnej správy na úseku výstavby a pamiatkovej obnovy, odborné kompetencie na úseku odpadového hospodárstva z hľadiska životného prostredia. Oddelenie plní aj úlohy v rámci prechodu kompetencií na úseku výkonu úloh štátnej správy zverených zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, a to úlohy stavebného úradu ako aj výkon úloh na úseku pozemných komunikácií a agendu Štátneho fondu rozvoja bývania. Na oddelení výstavby pracuje architekt mesta, ktorého náplň práce je vypracovávať zásady tvorby prostredia mesta, plniť úlohy mesta v oblasti architektúry a urbanizmu, vypracovávať  podklady  k zadávacím  strategickým dokumentom mesta, vyhotovenie návrhov záväzných stanovísk k investičnej činnosti v meste, spracovávať ideové  návrhy a projekty súvisiace s rozvojom mesta. Okrem uvedených čínností zabezpečuje oddelenie aj agendu verejného obstarávania pre všetky oddelenia MsÚ.

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKTY

Radnica, Radničné námestie 1, Banská Štiavnica

Ing. Zuzana Kladivíková – vedúca oddelenia. Poskytovanie informácií a konzultácie so záujemcami o podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania, poskytovanie tlačív žiadostí, overovanie predložených žiadostí, predkladanie žiadostí na fond, kontrola dodržiavania zmluvných podmienok a kontrola čerpania podpory, vydávanie potvrdení o veku stavby.

Mgr. Katarína Hulinová – administratívne práce na oddelení výstavby, vrátane stavebného úradu. Vedenie evidencie prijatej a odoslanej pošty oddelenia, odovzdávanie spisov oddelenia na ich archivovanie.  V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní zabezpečuje agendu verejného obstarávania.

Dušan Vahlandt – investičná výstavba, výkon technického dozoru na stavbách realizovaných mestom Banská Štiavnica, výkon cestného správneho orgánu podľa zákona č. 135/61 Zb. v znení neskorších predpisov, výkon špeciálneho stavebného úradu podľa zákona č. 416/2001 Z. z. po prechode pôsobností na obce a zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon).

Ing. Juraj Chrenko – investičná výstavba, výkon technického  dozoru na stavbách realizovaných mestom Banská Štiavnica, vypracovanie rozpočtov.

Ing. Danka Gajdošová – na úseku územného plánovania zabezpečovanie územnoplánovacej dokumentácie mesta a územnoplánovacích podkladov, zabezpečovanie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie mesta, vypracovávanie návrhov na zmeny územnoplánovacej dokumentácie na základe požiadaviek mesta a občanov, vydávanie územnoplánovacej informácie pre občanov, vydávanie súhlasu k záberom poľnohospodárskej pôdy z hľadiska ÚPN mesta.

PhDr. Mária Sedileková – v zmysle zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní zabezpečuje agendu verejného obstarávania.

RNDr. Zuzana Šušková – prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva a posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Ing. Zuzana Kladivíková
Vedúci oddelenia
Mgr. Katarína Hulinová
Sekretariát vedúceho, verejné obstrávanie
Dušan Vahlandt
Doprava, investičná výstavba
Ing. Juraj Chrenko
Investičná výstavba
Ing. Danka Gajdošová
Územné plánovanie
PhDr. Mária Sedíleková
Verejné obstarávanie

Žemberovský dom, Nám. sv. Trojice 1, Banská Štiavnica

Ing. Janka Koreňová – výkon činnosti v rozsahu pôsobnosti výkonu štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) na území mesta Banská Štiavnica, t. j. v katastrálnych územiach Banská Štiavnica a Banky, konanie a vydávanie rozhodnutí o informačných, reklamných a propagačných zariadeniach, výkon štátneho stavebného dohľadu.

Ing. arch. Jakub Melicherčík – architekt mesta, výkon činnosti v rozsahu pôsobnosti výkonu štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku v zmysle zákona č. 50/1976 (stavebný zákon) na území mesta Banská Štiavnica, t. j. v katastrálnych územiach Banská Štiavnica a Banky, konanie a vydávanie rozhodnutí o informačných, reklamných a propagačných zariadeniach, výkon štátneho stavebného dohľadu.

Ing. Janka Koreňová
Stavebný úrad
Ing. Jakub Melicherčík
Architekt mesta