Podávanie podnetov na udelenie verejných ocenení mesta Banská Štiavnica


Na základe VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009, Štatútu mesta Banská Štiavnica a jeho Dodatku č. 1 vyzývame občanov a inštitúcie na predloženie podnetov, odporučení na udelenie:

  • Čestného občianstva mesta Banská Štiavnica. V zmysle citovaného nariadenia čestné občianstvo mesta Banská Štiavnica možno udeliť fyzickej osobe, ktorá nie je občanom mesta Banská Štiavnica a významným spôsobom sa zaslúžila o rozvoj mesta a šírenie jeho dobrého mena v SR a zahraničí,
  • Ceny za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoja mesta Banská Štiavnica. V zmysle citovaného nariadenia Cenu za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta možno udeliť osobám, ktoré a významným spôsobom zaslúžili o záchranu hodnôt kultúrneho dedičstva v regióne a v meste Banská Štiavnica,
  • Výročnej ceny mesta Banská Štiavnica. Výročná cena mesta sa v zmysle citovaného nariadenia môže udeliť občanom mesta, ktorí sa výrazným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta alebo šírenie jeho dobrého mena v SR alebo zahraničí,
  • Ceny primátora mesta Banská Štiavnica. Primátor mesta môže udeliť Cenu primátora mesta osobám, ktoré sa výrazným spôsobom angažovali vo verejnom živote mesta.

Občania a inštitúcie môžu svoje podnety na udelenie uvedených cien podať poštou, elektronicky alebo osobne do 31. júla 2024 na Mestský úrad, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica, msu@banskastiavnica.sk.

Podnet musí obsahovať:

  • názov verejného ocenenia,
  • identifikačné údaje oceňovaného – meno a priezvisko osoby alebo názov spoločnosti, adresa,
  • zásluhu verejného ocenenia,
  • identifikačné údaje podávateľa podnetu – meno a priezvisko, adresa,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov navrhovanej osoby (dotknutej osoby).

Podnetmi sa budú zaoberať primátorka mesta a poslanci MsZ, ktorí v zmysle nariadenia mesta podajú návrhy na udelenie čestného občianstva a cien mesta na rozhodnutie mestskému zastupiteľstvu.

Podobné články

11. júla 2024
Zmena úradných hodín na matričnom úrade

V dňoch 15.7.2024 až 26.7.2024 budú úradné hodiny na matričnom úrade zmenené nasledovne: Pondelok   ...

11. júla 2024
DOPRAVNÉ OBMEDZENIA V CENTRE MESTA UŽ ODDNES

Významné športové podujatie XTERRA, ktoré sa koná prvýkrát v Banskej Štiavnici prináša so sebou aj...

7. júla 2024
Dotazník pre obyvateľov mesta

Vážení obyvatelia, Mesto Banská Štiavnica pripravuje strategický dokument Plán hospodárskeho rozvoja...

4. júla 2024
Ochrana úrody pred požiarmi

Vážení občania ! Príchodom teplých, slnečných dní sa zvyšuje pracovná aktivita pri zbere a skladova...