Upozornenie občanov na splnenie daňových povinností


Blíži sa koniec roka 2023 a preto chceme upozorniť občanov na splnenie daňových povinností za rok 2023. Každý občan je povinný uhradiť svoje záväzky voči Mestu Banská Štiavnica, a to uhradiť miestne dane a poplatky na základe rozhodnutí, ktoré mu boli vydané v zmysle platných VZN mesta Banská Štiavnica. Radi by sme upozornili občanov, fyzické a právnické osoby, ktoré si tieto svoje záväzky neuhradia do 30. 12. 2023, budú zverejnené na stránke mesta počas celého nasledujúceho roka ako dlžníci.

Zároveň by sme radi upozornili, že do 31. 1. 2024 si musia daňovníci t. j. občania, fyzické, právnické osoby splniť povinnosti vyplývajúce zo Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatkoch.

Povinnosťou všetkých vlastníkov nehnuteľností na území mesta je podanie daňového priznania na daň z nehnuteľností. Priznanie je povinný podať vlastník, u ktorého nastali akékoľvek zmeny vo vlastníctve nehnuteľností k 1. 1. 2024. Takou zmenou je napr. kúpa, predaj, darovanie domu, pozemku, bytu, nadobudnutie nehnuteľnosti v dedičskom konaní, dražbou, vydanie stavebného povolenia alebo zmena geometrického plánu a pod. Vlastník, u ktorého nenastali zmeny daňové priznanie nemusí podať. Termín na podanie daňového priznania na daň z nehnuteľností je do 31. 1. 2024. Za nepodanie priznania v lehote do 31. 1. 2024 bude daňovníkovi vyrubená pokuta od 5,- € do 3 000,- €, najviac do výšky vyrubenej dane. Daňové priznanie je možné poslať poštou, elektronicky cez ústredný portál verejnej správy slovensko.sk, resp. osobne v podateľni Klientskeho centra MsÚ. Daňové priznanie je daňovník povinný podať aj v priebehu roka, ak nadobudne nehnuteľnosť dedením alebo vydražením, najneskôr do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti dedičského osvedčenia alebo po dni schválenia príklepu súdom.

Daňové priznanie sa podáva aj v prípade, že daňovník nadobudol psa, kde vlastník, resp. držiteľ psa má povinnosť podať daňové priznanie na predpísanom tlačive do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. V prípade, že vznikne alebo zanikne daňová povinnosť po podaní daňového priznania (napr. kúpa ďalšieho psa, úmrtie psa), daňovník je povinní podať do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti čiastkové daňové priznanie príslušnému správcovi dane (podáva sa na rovnakom tlačive). V čiastkovom priznaní sa uvádzajú iba zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu. Ak však nenastanú žiadne zmeny po podaní daňového priznania, v ďalších zdaňovacích obdobiach sa daňové priznanie nepodáva.

V januári je už možnosť doručenia dokladov preukazujúcich nárok na úľavu, alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad. Ide väčšinou o doklady preukazujúce pobyt, štúdium alebo prácu v zahraničí, mimo miesta trvalého pobytu a pod.

Podnikajúce subjekty, ktoré majú množstvový zber KO sú taktiež povinné ohlásiť vznik, zánik do 30 dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť a akúkoľvek inú zmenu subjektu najneskôr do 31. 3. 2024. Každá ďalšia zmena nahlásená po 31. 3. 2024 bude platná až od 1. 1. 2025. Subjekty, ktoré sú prihlásené na kontajnerovo – intervalový systém zberu KO a nemajú žiadnu zmenu, bude doručený predpis poplatku/dane automaticky. Subjekty, ktoré sú prihlásené na vrecový systém zberu KO, sú povinné nahlásiť zmenu na kontajnerovo – intervalový systém zberu KO v zmysle platného VZN č. 4/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady do 31. 1. 2024. K nahláseným nádobám budú prebiehať kontroly počas celého roka. Preto je nevyhnutné, aby každá nádoba bola označená názvom prevádzky.
Zároveň oznamujeme občanom, že od 1. 12. 2023 do 31. 1. 2024 došlo k dočasnej zmene úradných hodín na ekonomickom oddelení MsÚ, a to nasledovne:

  • Pondelok 8.00 – 11.30 hod. 12.00 – 15.00 hod.
  • Utorok 8.00 – 11.30 hod. 12.00 – 15.00 hod.
  • Streda 8.00 – 11.30 hod. 12.00 – 16.30 hod.
  • Štvrtok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
  • Piatok 8.00 – 11.30 hod. 12.00 – 13.30 hod.

Ekonomické odd. MsÚ

 

Podobné články

27. februára 2024
Miesto na umiestňovanie volebných plagátov

Dňa 23. 3. 2024 sa uskutočnia Voľby prezidenta Slovenskej republiky. Pre účely volebnej kampane sú z...

23. februára 2024
Harmonogram orientačného jarného upratovania a čistenia mesta po zimnej údržbe 2023/2024

Čistenie mesta po zimnej údržbe 2023/2024 bude prebiehať postupne v závislosti od poveternostných po...

22. februára 2024
Výberové konanie

Mesto Banská Štiavnica vyhlasuje výberové konanie v zmysle zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v...

17. februára 2024
Spoznaj stredné školy v Banskej Štiavnici

Pozývame žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a ich zákonných zástupcov 5.3.2024 o 16:30 do ZŠ Jozefa Kollára na stretnutie o ponuke stredných škôl.