A A A

Verejná vyhláška

DomovÚradná tabuľaVerejná vyhláška
Autor:Jozef Siska Kategórie: Uverejnené:16. marca 2023

Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 9.12.2022 podal

Stredoslovenská distribučná, a.s., IČO 36442151, Pri Rajčianke 8, 010 47  Žilina,  ktorú zastupuje BCM Slovakia s.r.o., IČO 35906120, Tomášikova 50C, 831 04  Bratislava, ktorú zastupuje ELSPOL- SK s.r.o., IČO 36433721, Miestneho priemyslu 1085, 029 01  Námestovo

(ďalej len “stavebník”), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

s t a v e b n é   p o v o l e n i e

na stavbu ” 13551 – Banská Štiavnica – Lintich:  Rozšírenie NNK  ” Banská Štiavnica, ul. Lintich 

(ďalej len “stavba”) na pozemku register “C” parc. č. 1588/1, 5592/1, 5593/1, 5593/2, register “E” parc. č. 6567/2 v katastrálnom území Banská Štiavnica.