Názov podniku: Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
Sídlo podniku: E. M. Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica
Forma hospodárenia: Príspevková organizácia mesta
Dátum zriadenia podniku: 1. júla 1997
IČO: 00185213
IČ DPH: SK 2021107220
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
č. účtu: SK84 5600 0000 0014 1547 0009

Kontaktovať nás môžete aj na stránke www.facebook.com: fb.me/tsbanskastiavnica
Správy nám môžete zasielať: m.me/tsbanskastiavnica

Dispečing
Katarína Bukátová
ekonóm podniku
Iveta Pastierová
vedúca strediska č.1
Anna Sýkorová
administratívny pracovník – register podniku, práce na stredisku dopravy
Eva Suchá
fakturácia, príspevky, vymáhanie pohľadávok
Ing. Michaela Benková
mzdy, personalistika, projekty ÚPSVaR, sťažnosti, GDPR, BOZP, pokladňa, zmluvy, objednávky
Ing. Nino Barák
verejné obstarávanie
Ing. Miloš Janovský
Mestské komunikácie, čistenie mesta, parkoviská, prenájom reklamných plôch, verejné osvetlenie
Ing. Miloš Veverka
Zberný dvor – vedúci strediska, separovaný odpad, komunálny odpad, stavebný odpad
Petra Vicianová
administratívny pracovník na zbernom dvore – obsluha váhy, fakturácia, evidencia, podklady k mzdám
Mgr. Katarína Gajdošová
administratívny pracovník na zbernom dvore – obsluha váhy, fakturácia, evidencia odpadov