Úprava verejného priestranstva Pomníka padlých hrdinov

Verejná anonymná kombinovaná architektonicko-krajinárska súťaž návrhov

 ,,ÚPRAVA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA „POMNÍK PADLÝCH HRDINOV“

Mesto Banská Štiavnica vyhlasuje, podľa §§ 119 – 125 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“), vyhlášky č.157/2016 Z.z. o súťažiach návrhov a v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov z 13. apríla 2016 (ďalej len „SP SKA“), s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

Verejnú anonymnú kombinovanú architektonicko-krajinársku projektovú súťaž návrhov

,,ÚPRAVA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA „POMNÍK PADLÝCH HRDINOV””.

Predmetom – cieľom tejto kombinovanej súťaže návrhov je získať architektonicko-krajinárske riešenie revitalizácie Mestského verejného priestranstva „Pomník padlých hrdinov“ na ulici Kammerhofská v Banskej Štiavnici.

Účelom súťaže je výber optimálneho a najkvalitnejšieho riešenia Mestského verejného priestranstva, t.j. výber víťaza, ktorého návrh bude predmetom ďalšieho procesného konania – rokovania v priamom rokovacom konaní o zmluvných podmienkach pre zadanie zákazky na poskytnutie služby – spracovanie projektovej dokumentácie ” ÚPRAVA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA „POMNÍK PADLÝCH HRDINOV“ “pre územné konanie a stavebné konanie vrátane inžinierskych činností (pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia – ďalej len „inžinierska činnosť“) a autorského dozoru počas spracovania ďalších stupňov projektovej dokumentácie a počas realizácie stavby (ďalej len „autorský dozor“) v súlade s § 81 písm. h a § 82 ZVO. a v súlade s Autorským zákonom č.185/2015 Z.z..

Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby alebo tím – kolektív zložený z architekta, resp. z kolektívu architektov a navrhovateľov, z ktorých minimálne jeden člen riešiteľského kolektívu musí spĺňať požiadavku na odbornú spôsobilosť – autorizáciu SKA v súlade s § 4 (architekt), resp. § 4a (krajinný architekt), zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších zmien a predpisov, alebo je rovnocenne oprávnenou osobou podľa príslušnej legislatívy v niektorom zo štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie znení neskorších predpisov, ktorá má autorské práva k predmetnému súťažnému návrhu.

Zloženie poroty:  

Členovia poroty:

1. predseda poroty: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.,  AA,  (nezávislý na vyhlasovateľovi)
2. podpredseda poroty: Ing. Arch. Štefan Moravčík,  AA,        (nezávislý na vyhlasovateľovi)
3. Ing. Anna Dobrucká.,  AKA,                                            (nezávislá na vyhlasovateľovi)
4. Ing. arch. Zuzana Klasová, KPÚ BB,                                  (nezávislý na vyhlasovateľovi)
5. Ing. arch. Katarína Vošková, PhD.,                                   (nezávislý na vyhlasovateľovi) 

Náhradní členovia poroty:

1. akad. soch. Vladimír Oravec                                  (nezávislý na vyhlasovateľovi)
2. Ing. Zuzana Kladivíková (vedúci odd. výst., ÚPaŽP)  (závislý na vyhlasovateľovi)                          

Experti poroty:

1. Dušan Vahlandt, rozpočtár, stavebný dozor            (závislý na vyhlasovateľovi)
2. Mgr. Mária Celková, expert na históriu,                   (nezávislý na vyhlasovateľovi)

Ceny:

V súťaži návrhov budú udelené nasledujúce ceny:

1. cena vo výške 1.800 €,

2. cena vo výške 800 €,

3. cena vo výške 450 €,

Odmeny sa neudeľujú, režijné náklady sa neuhrádzajú. Porota si vyhradzuje právo prerozdeliť ceny.

Lehoty:

Dátum vyhlásenia súťaže:                                            27.06. 2017

Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov :   do 19.09.2017 do 15:00 hod.

Termín odovzdania návrhov:                                      do 19.09.2017 do 15:00 hod.

Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty:         do 22.09.2017 o 10:00 hod

Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže:                       do 02.10.2017

Lehota na preplatenie cien a odmien:                         do 1 mesiaca od ukončenia súťaže

Aktuálne súbory so súťažnými podmienkami :

Súťažné podmienky

Informačný list

Overenie Slovenskej komory architektov

Súťažné podklady :

Súťažné pomôcky pre riešenie návrhu:

Súťažné pomôcky pre formu návrhu:

Doplňujúce súťažné pomôcky:

Odpovede a otázky: