Verejné obstarávanie

Nadlimitné zákazky
Detail
Podlimitné zákazky
Detail
Súťaž návrhov
Detail
Zákazky s nízkou hodnotou
Detail

Profil verejného obstarávateľa:

Mesto Banská Štiavnica je v podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica
Zastúpené: Mgr. Nadeždou Babiakovou, primátorkou mesta
Tel. číslo: 045/6949611, e-mail: nadezda.babiakova@banskastiavnica.sk
Bankové spojenie: VÚB, Žiar nad Hronom, Číslo účtu: SK5302000000000014525422
IČO: 00320501
DIČ: 2021107308         
IČ DPH: nie je platca DPH


Plán verejného obstarávania na rok 2018 >>>
Plán verejného obstarávania na rok 2019 >>>
Plán verejného obstarávania na rok 2020 >>>
Plán verejného obstarávania na rok 2021 >>>
Plán verejného obstarávania na rok 2022 >>>
Plán verejného obstarávania na rok 2023 >>>
Plán verejného obstarávania na rok 2024 >>>


Dátum zverejneniaPredmet obstarávaniaTyp zákazkyStav
26.07.2018Výstavba dvoch stojísk na odpad v lokalitách Drieňová a Šobov (*.pdf, 410 kB)Prílohy (*.zip, 250 kB)zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
16.11.2018Výzva na predloženie cenovej ponuky “Strategický dokument rozvoja zážitkového turizmu lokality Banská Štiavnica a okolie”
Zmluva o dielo
Príloha č.1 k zmluve o dielo
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
16.11.2018Výzva na predloženie cenovej ponuky “Multimediálna internetová prezentácia: Príbeh Štiavnice”
Zmluva o dielo
Príloha č.1 k zmluve o dielo
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
07.12.2018Výzva na predloženie cenovej ponuky “Dodávka a montáž dotykových infokioskov s nainštalovaným obsahom”
Príloha č. 1 k výzve na predloženie cenovej ponuky
Zmluva o dielo (*.rtf)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
10.01.2019Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Dodávka a montáž hracích prvkov pre detské ihrisko Drieňová (*.pdf)
Zápisnica
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
08.02.2019Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Nízkouhlíková stratégia Mesta Banská Štiavnica – strategický dokument” (*.pdf*.rtf)zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
08.02.2019Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Údržba miestnych komunikácií v meste Banská Štiavnica v roku 2019” (*.pdf)zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
18.02.2019Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Vypracovanie geometrických plánov pre Mesto Banská Štiavnica na rok 2019” (*.pdf)zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
27.02.2019Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Obnova vybraných priestorov hasičskej zbrojnice v Banskej Štiavnici” (*.pdf)
Príloha č.1 : Výkaz výmer
Príloha č.2 : Projektová dokumentácia
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
08.03.2019Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Obnova vybraných priestorov hasičskej zbrojnice v Banskej Štiavnici – Štefultov” (*.pdf)
Príloha č.1 : Rozpočtové položky
Príloha č. 2 : Projektová dokumentácia
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
17.04.2019Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Nákup a dodanie nového osobného motorového vozidla pre potreby Mestskej polície v Banskej Štiavnici”zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
24.05.2019Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Budovanie a modernizácia technického vybavenia špecializovaných učební ZŠ J. Kollára v Banskej Štiavnici – Stavebná časť” (*.pdf)
Príloha č.1 : Prílohy k výzve
Príloha č. 2 : PD Elektroinštalácie
Príloha č. 3 : Výkaz výmer – elektroinštalácie
Príloha č. 4 : PD Stavebné práce + Zdravotechnika
Príloha č. 5 : Výkaz výmer – stavebné práce + zdravotechnika
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
08.07.2019Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom „Vybudovanie detského ihriska pre Park Drieňová na sídlisku Drieňová v Banskej Štiavnici“ (*.pdf).
Príloha č. 1 – Návrh ceny (*.rtf)
Príloha č. 2 – Výkaz výmer (*.xls)
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie (*.rtf)
Príloha č. 4 – Dokumentácia, vizualizácia (*.pdf)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
zrušené
10.07.2019Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom „Obnova objektu Dom meštiansky, nárožný – Belházyovský dom – výmena vnútorných okenných výplní“ (*.pdf)
Príloha č. 1 – Návrh ceny (*.rtf)Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie (*.rtf)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
zrušené
15.07.2019Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Štúdia realizovateľnosti záchytného parkoviska Mierová, Banská Štiavnica” (*.pdf)
Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky (*.doc)
Príloha č. 2 – Návrh ceny na určenie PHZ (*.doc)
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
Príloha č. 4 – Vyjadrenie KPÚ (*.pdf)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
25.07.2019Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Automatický zavlažovací systém vrátane prečerpávacej nádrže na futbalový štadión v Banskej Štiavnici” (*.pdf)
Príloha č.1 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
Príloha č.2 – Situácia (*.pdf)Príloha č.3 – Výkaz výmer (.xls)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
26.07.2019Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Modernizácia verejného osvetlenia mesta Banská Štiavnica použitím LED technológie – časť Štefultov a časť ulice Dolná” (*.pdf)
Príloha č.1 – Návrh plnenia predmetu zákazky (cenová ponuka)(*.rtf)
Príloha č.2 – Rekapitulácia objektov stavby (*.xls)
Príloha č.3 – Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (*.rtf)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
01.08.2019Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Obnova objektu Dom meštiansky, nárožný – Belházyovský dom – výmena vnútorných okenných výplní” (.*pd)
Príloha č.1 – Návrh plnenia predmetu zákazky (cenová ponuka) (*.doc)
Príloha č.2 – Výkaz výmer (.*xls)
Príloha č.3 – Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (.*doc)
Príloha č.4 – Vyjadrenie KPÚ (.*pdf)Príloha č.5 – Zadanie okien (.*pdf)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
14.08.2019Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Nákup, dodanie a montáž hracieho prvku na detské ihrisko pri MŠ Bratská v Banskej Štiavnici v rámci projektu “Spolu na Čistinke”
Príloha č. 1 – Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (*.doc)Zrušenie verejného obstarávania (.*pdf)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
zrušené
30.08.2019Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom „Vybudovanie detského ihriska pre Park Drieňová na sídlisku Drieňová v Banskej Štiavnici“ (*.pdf)
Príloha č. 1 – Návrh ceny (*.rtf)
Príloha č. 2 – Výkaz výmer (*.xls)
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie (*.rtf)
Príloha č. 4 – Dokumentácia, vizualizácia (*.pdf)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
zrušené
30.08.2019Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Oprava fasád a klampiarskych prvkov Zsemberyovského domu v Banskej Štiavnici” (.*pdf)
Príloha č. 1 – Návrh ceny (*.doc)
Príloha č. 2 – Fotodokumentácia
Príloha č. 3 – Výkaz výmer (*.pdf)
Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
23.09.2019Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Nákup, dodanie a montáž hracích prvkov na detské ihrisko pri MŠ Bratská v Banskej Štiavnici v rámci projektu “Spolu na Čistinke”” (*.pdf)
Príloha č. 1 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk zo dňa 01.10.2019 (*.pdf)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené (pred podpisom zmluvy)
07.10.2019Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Rekonštrukcia oporného múru pod komunikáciou p.č. 5848 na ulici J. Bottu v Banskej Štiavnici – havarijný stav” (*.pdf)
Príloha č. 1 – Situácia, rez (*.pdf)
Príloha č. 2 – Návrh ceny (*.doc)
Príloha č. 3 – Výkaz výmer (*.xls)
Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
Príloha č. 5 – Obrazová dokumentácia (*.rar)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
06.11.2019Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Vybudovanie detského ihriska pre Park Drieňová na sídlisku Drieňová v Banskej Štiavnici” (*.pdf)
Príloha č. 1 – Návrh ceny (*.doc)
Príloha č. 2 – Výkaz výmer (*.xls)
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
Príloha č. 4 – Vizualizácia (*.rar)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
11.11.2019Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Projektová dokumentácia rekonštrukcie ulice J.Palárika v Banskej Štiavnici – doprojektovanie časť 3” (*.pdf)
Príloha č. 1 – Situácia (*.pdf)
Príloha č. 2 – PD ulice J. Palárika časť 1 a 2
Príloha č. 3 – Návrh ceny (*.doc)
Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
26.11.2019Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Geodetické práce a vypracovanie geometrických plánov pre Mesto Banská Štiavnica na roky 2020-2021” (*.pdf)
Príloha č. 1 – Návrh ceny (*.doc)
Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
26.11.2019Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Projektová dokumentácia na realizáciu prepojovacieho schodiska chodníka a vjazdu na ulici J. Fándlyho a chodníka na ulici Ludvíka Svobodu v Banskej Štiavnici” (*.pdf)
Príloha č. 1 – Situácia (*.pdf)
Príloha č. 2 – Situácia (*.pdf)
Príloha č. 3 – Návrh ceny (*.doc)
Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
neúspešné
12.12.2019Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Projektová dokumentácia na realizáciu prepojovacieho schodiska chodníka a vjazdu na ulici J. Fándlyho a chodníka na ulici Ludvíka Svobodu v Banskej Štiavnici” (*.pdf)
Príloha č. 1 – Situácia (*.pdf)
Príloha č. 2 – Situácia (*.pdf)
Príloha č. 3 – Návrh ceny (*.doc)
Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
28.01.2020Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Projektová dokumentácia: rekonštrukcia cestnej komunikácie a parkoviska na ulici Mládežnícka v Banskej Štiavnici” (*.pdf)
Príloha č. 1 – Situácia riešeného územia (*.pdf)
Príloha č. 2 – Návrh ceny (*.doc)
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
21.02.2020Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Kosenie verejnej zelene v meste Banská Štiavnica v roku 2020” (*.pdf)
Príloha č.1 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
06.03.2020Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Obnova a rozšírenie kamerového systému v meste Banská Štiavnica – 3.etapa” (*.pdf)
Príloha č.1 – Výkaz výmer (*.xls)
Príloha č.2 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk (*.pdf)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
08.06.2020Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Spracovanie zmien a doplnkov č. 9 ÚPN mesta Banská Štiavnica” (*.pdf)
Príloha č. 1 – Návrh ceny (*.doc)
Príloha č. 2 – čestné vyhlásenie (*.doc)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
10.06.2020Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Projektová dokumentácia na rekonštrukciu a modernizáciu atletického štadióna v Banskej Štiavnici” (*.pdf)
Príloha č. 1 – Návrh atletického štadióna (*.pdf)
Príloha č. 2 – Návrh ceny (*.doc)
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (*.doc)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
27.07.2020Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Zostavenie, grafické spracovania a tlač monografie: Mária Čelková, historička umenia: Jozef Lackovič – maliar baníkov, vinohradníkov a lesníkov” (*.pdf)
Príloha č. 1 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
zrušené
25.08.2020Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Zostavenie, grafické spracovanie a tlač monografie: Mária Čelková, historička umenia: Jozef Lackovič – maliar baníkov, vinohradníkov a lesníkov” (*.pdf)
Príloha č.1 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
02.09.2020Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Zabezpečenie karanténnej stanice pre psov na území Mesta Banská Štiavnica na roky 2021 – 2022 (*.pdf)
Príloha č. 1 – Návrh ceny (*.doc)
Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
zrušené
08.10.2020Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Dom meštiansky, Námestie sv. Trojice č. 19/15, Banská Štiavnica, č. ÚZPF 2562/1 – obnova a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky – Projektová dokumentácia” (*.pdf)
Príloha č. 1 – Návrh ceny (*.doc)
Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
Príloha č. 3 – Fotodokumentácia (*.doc)
Príloha č. 4 – Rozhodnutie KPÚ BB (*.pdf)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
30.11.2020Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Zabezpečenie karanténnej stanice pre psov na území Mesta Banská Štiavnica na roky 2021-2022“ (*.pdf)
Príloha č.1 – Návrh ceny (*.doc)
Príloha č.2 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
neúspešné
10.12.2020Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Prepojovacie schodisko, chodník a vjazd na ulicu Fándlyho a chodník na ulici Ludvíka Svobodu v Banskej Štiavnici” (*.pdf)
Príloha č. 1 – Dokumentácia (*.pdf)
Príloha č. 1a – Výkres (*.dwg/*.zip)
Príloha č. 2 – Návrh ceny (*.doc)
Príloha č. 3 – Výkaz výmer (*.xls)
Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
Príloha č. 5 – Návrh zmluvných podmienok (*.doc)
!!! Predĺženie lehoty – termínu predloženia cenovej ponuky k zákazke (*.pdf) !!!
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
04.01.2021Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Poskytnutie technickej asistencie pri verejnom obstarávaní v rokoch 2021 – 2022” (*.pdf)
Príloha č.1 – Návrh ceny (*.doc)
Príloha č.2 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
zrušené
14.01.2021Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Zabezpečenie karanténnej stanice pre psov na území Mesta Banská Štiavnica na obdobie 1. marec 2021 – 28. február 2023“ (*.pdf)
Príloha č.1 – Návrh ceny (*.rtf)
Príloha č.2 – Čestné vyhlásenie (*.rtf)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
neúspešné
23.02.2021Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom „Kosenie verejnej zelene v meste Banská Štiavnica v roku 2021“ (*.pdf)
Príloha č.1 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
11.03.2021Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry v Banskej Štiavnici” (*.pdf)
Príloha č.1 – Dokumentácia
Príloha č.2 – Návrh ceny (*.doc)
Príloha č.3 – Výkaz výmer (*.xls)
Príloha č.4 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
!!! Predĺženie lehoty – termínu predloženia cenovej ponuky k zákazke (*.pdf) !!!
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
13.04.2021Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Zmena účelu stavby – Kammerhofská 177/1, Banská Štiavnica – stavebné úpravy v súlade s Projektom požiarneho zabezpečenia” (*.pdf)
Príloha č.1 – Dokumentácia
Príloha č.2 – Návrh ceny (*.doc)
Príloha č.3 – Výkaz výmer / rozpočet (*.xls)
Príloha č.4 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
Príloha č.5 – Záväzné stanovisko KPÚ (*.pdf)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
zrušené
03.05.2021Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Rekonštrukcia oporného múru pod komunikáciou parc. č. 2333 na ulici Novozámocká v Banskej Štiavnici – havarijný stav” (*.pdf)
Príloha č.1 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
Príloha č.2 – Statický posudok (*.pdf)
Príloha č.3 – Súčasný stav (*.pdf)
Príloha č.4 – Mapa (*.pdf)

zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
zistená PHZ
17.05.2021Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Rekonštrukcia oporného múru pod komunikáciou parc.č. 2333 na ulici Novozámocká v Banskej Štiavnici – havarijný stav” (*.pdf)
Príloha č.1 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
Príloha č.2 – Statický posudok (*.pdf)
Príloha č.3 – Súčasný stav (*.pdf)
Príloha č.4 – Mapa (*.pdf)

zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
26.05.2021Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Osadenie parkovacieho automatu pod Novým zámkom v Banskej Štiavnici” (*.pdf)
Príloha č.1 – Návrh ceny (*.doc)
Príloha č.2 – Výkaz výmer (*.xls)
Príloha č.3 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
Príloha č.4 – Dokumentácia (*.rar)
Príloha č.5 – Rozhodnutie KPÚ – predbežné (*.pdf)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
zrušené
02.06.2021Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Zmeny účely stavby – Kammerhofská 177/1, Banská Štiavnica – stavebné úpravy v súlade s Projektom požiarneho zabezpečenia” (*.pdf)
Príloha č.1 – Dokumentácia
Príloha č.2 – Návrh ceny (*.doc)
Príloha č.3 – Výkaz výmer / rozpočet (*.xls)
Príloha č.4 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
Príloha č.5 – Záväzné stanovisko KPÚ (*.pdf)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
09.06.2021Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Vytvorenie webovej stránky www.banskastiavnica.sk primárne určenou občanovi s prehľadným dizajnom a s mobilnou aplikáciou 2021 (2) (*.pdf)
Príloha č.1a – Metodické usmernenie k monitorovaniu prístupnosti webových sídel (*.pdf)
Príloha č.1b – Metodické usmernenie – Jednotný dizajn manuál elektronických služieb VS (*.pdf)
Príloha č.2 – Návrh ceny (*.doc)
Príloha č.3 – Hodnotenie kritéria A (*.xls)
Príloha č.4 – Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (*.doc)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
08.07.2021Výzva na predloženie cenovej ponuky „Štúdia modernizácie Mestských kúpeľov – plavárne v Banskej Štiavnici“
Prílohy
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
13.07.2021Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom “Spracovanie projektovej dokumentácie pre úpravu okraja cesty oporným múrom s osadením oplotenia na ulici Zvonová v Banskej Štiavnici” (*.pdf)
Príloha č.1 – Statický posudok (*.pdf)
Príloha č.2 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
13.07.2021Výzva na predloženie predbežnej cenovej ponuky pre účely zistenia predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie tovaru s názvom “Komunálne vozidlo – hákový nosič kontajnerov do 7,5 t a hákové kontajnery” (*.pdf)
Príloha č.1 – Návrh ceny na určenie predpokladanej hodnoty zákazky (*.doc)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
22.07.2021Výzva na predloženie cenovej ponuky “Oprava vojnových hrobov – obnova pamätníkov: 1.Obnova Ústredného pamätníka SNP a osadenie tabule v Banskej Štiavnici v miestnej časti Počúvadlianske Jazero, 2.Obnova Pamätníka popravených v SNP v Banskej Štiavnici v lokalite “Teplý potok”, 3.Obnova Pamätníka pri ŽSR v Banskej Štiavnici, 4.Obnova Pamätníka padlým vo svetovej vojne v Banskej Štiavnici v miestnej časti Banky” (*.pdf)
Príloha č.1 – Architektonická štúdia Ústredný pamätník SNP na Počúvadle (*.pdf)Príloha č.1a (*.pdf)
Príloha č.2 – Výkaz výmer A,B,C,D (*.xls)
Príloha č.3 – Návrh ceny (*.doc)
Príloha č.4 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
Príloha č.5 – Návrh zmluvných podmienok (*.doc)
Príloha č.6 – Obrazová príloha jednotlivých vojnových hrobov (*.doc)
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk (*.pdf)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
03.08.2021Výzva na predloženie cenovej ponuky “Komunálne vozidlo – hákový nosič kontajnerov do 7,5t a hákové kontajnery” (*.pdf)
Príloha č.1 – Návrh ceny (*.doc)
Príloha č.2 – Návrh zmluvných podmienok – kúpna zmluva (*.doc)
Príloha č.3 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
10.08.2021Výzva na predloženie cenovej ponuky “Kostol – rímskokatolícky kostol Panny Márie Snežnej, Frauenbergský kostol, evidovaný v ÚZPF č. 2487/1, J.K.Hella 1, parc.č. CKN 2396, k.ú. Banská Štiavnica – PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA” (*.pdf)
Príloha č.1 – Rozhodnutie KPÚ (*.pdf)
Príloha č.2 – Návrh zmluvy o diielo (*.doc)
Príloha č.3 – Návrh ceny (*.doc)
Príloha č.4 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
10.08.2021Výzva na predloženie cenovej ponuky “Dom meštiansky, nárožný, Námestie Svätej Trojice 8/4, Szitnayovský dom (ZUŠ), evidovaný v ÚZPF č. 2551/1, parc.č. CKN 3209/1, 3209/2, k.ú. Banská Štiavnica – Obnova šindľovej strešnej krytiny s chemickou sanáciou” (*.pdf)
Príloha č.1 – Rozhodnutie KPÚ (*.pdf)
Príloha č.2 – Návrh zmluvy o dielo (*.doc)
Príloha č.3 – Návrh ceny (*.doc)
Príloha č.4 – Zadanie – výkaz výmer (*xls)Príloha č.5 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
!!! Predĺženie lehoty – termínu na predloženie cenovej ponuky (*.pdf) !!!
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
11.08.2021Na základe zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi Mestom Banská Štiavnica a OZ A. Sládkoviča zverejňujeme:
Výzva na predloženie predbežnej cenovej ponuky “Obnova Pamätníka padlých v SNP v Banskej Štiavnici v miestnej časti Štefultov” (*.pdf)
Príloha č.1 – Zjednodušený rozpočet (*.xls)
Príloha č.2 – Obrazová príloha (*.doc)
Príloha č.3 – Návrh ceny (*.doc)
prieskum trhu v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z.z.ukončené
13.08.2021Výzva na predloženie cenovej ponuky “Rekonštrukcia časti ulice SNP v Banskej Štiavnici” (*.pdf)
Príloha č.1 – Dokumentácia (*.rar)
Príloha č.2 – Návrh ceny (*.doc)
Príloha č.3 – Výkaz výmer (*.xls) 
Príloha č.4 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
Príloha č.5 – Návrh zmluvných podmienok (*.doc)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
10.09.2021Výzva na predloženie cenovej ponuky “Dom meštiansky Zsemberyovský dom č. ÚZPF 2503/12 – oprava fasády – obnova korunnej rímsy v celom rozsahu a klampiarskych prvkov” (*.pdf)
Príloha č.1 – Rozhodnutie KPÚ BB (*.pdf)
Príloha č.2 – Návrh zmluvy o dielo (*.doc)
Príloha č.3 – Návrh ceny (*doc)
Príloha č.4 – Zadanie (*.xls)
Príloha č.5 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
24.09.2021Výzva na predloženie predbežnej cenovej ponuky pre účely zistenia predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby “Projektová dokumentácia záchytného parkoviska Mierová v Banskej Štiavnici” (*.pdf)
Príloha č.1 – Štúdia realizovateľnosti (*.rar)
Príloha č.2 – ODI ZH vyjadrenie (*.pdf)
Príloha č.2a – úprava pre ODI ZH (*.pdf)
Príloha č.3 – Návrh ceny (*.doc)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
neúspešné
06.10.2021Výzva na predloženie cenovej ponuky “Havária športového povrchu telocvične – Výmena drevenej odpruženej podlahy v telocvični ZŠ J. Kollára v Banskej Štiavnici” (*.pdf)
Príloha č.1 – Odborný posudok (*.pdf)
Príloha č.2 – Návrh zmluvy o dielo (*doc)
Príloha č.3 – Návrh ceny (*.doc)
Príloha č.4 – Zadanie – výkaz výmer (*.xls)
Príloha č.5 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
Zrušenie verejného obstarávania (.pdf)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
zrušené
15.10.2021Výzva na predloženie predbežnej cenovej ponuky pre účely zistenia predpokladanej hodnoty zákazky s názvom “Modernizácia a zvýšenie hygienických štandardov Kultúrneho centra v Banskej Štiavnici” (*.pdf)
Príloha č.1 – Špecifikácia predmetu zákazky (*.xls)
!!! Informácia k verejnému obstarávaniu – Oprava rozsahu a zmena termínu (*pdf) !!!
Príloha č.1 – Špecifikácia predmetu zákazky – Oprava rozsahu (*xls)
prieskum trhu v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z.z.ukončené
18.10.2021Výzva na predloženie cenovej ponuky “Bašta pri Piargskej bráne – oprava krovu a výmena strešnej krytiny” (*.pdf)
Príloha č.1 – Projektová dokumentácia (link)
Príloha č.2 – Návrh zmluvy o dielo (*.doc)
Príloha č.3 – Návrh ceny (*.doc)
Príloha č.4 – Zadanie – výkaz výmer (*.xls)
Príloha č.5 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
18.10.2021Výzva na predloženie predbežnej cenovej ponuky pre účely zistenia predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby “Projektová dokumentácia záchytného parkoviska Mierová v Banskej Štiavnici” (*.pdf)
Príloha č.1 – Štúdia realizovateľnosti (*.rar)
Príloha č.1a – ODI ZH vyjadrenie (*.pdf)
Príloha č.1b – Úprava pre ODI ZH (*.pdf)
Príloha č.2 – Geologický prieskum (*.rar)
Príloha č.3 – Projekt geologicko-prieskumných prác (*.pdf)
Príloha č.4 – Návrh ceny (*.doc)
!!! Informácia k verejnému obstarávaniu – Predĺženie lehoty predkladania (*.pdf) !!!
prieskum trhu v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z.z.ukončená
08.11.2021Výzva na predloženie cenovej ponuky “Havária športového povrchu telocvične – Výmena drevenej odpruženej podlahy v telocvični ZŠ J. Kollára v Banskej Štiavnici” (*.pdf)
Príloha č.1 – Odborný posudok (*.pdf)
Príloha č.2 – Návrh zmluvy o dielo (*.doc)
Príloha č.3 – Návrh ceny (*.doc)
Príloha č.4 – Zadanie – výkaz výmer (*.xls)
Príloha č.5 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
19.11.2021Výzva na predloženie cenovej ponuky “Poskytnutie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Banská Štiavnica v roku 2022” (*.pdf)
Príloha č.1 – Technická špecifikácia (*.doc)
Príloha č.2 – Návrh ceny (*.doc)
Príloha č.3 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
22.11.2021Výzva na predloženie cenovej ponuky “Zabezpečenie karanténnej stanice pre psov na území Mesta Banská Štiavnica na obdobie 01.03.2022 – 28.02.2027” (*.pdf)
Príloha č.1 – Návrh ceny (*.doc)
Príloha č.2 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
30.12.2021Výzva na predloženie predbežnej cenovej ponuky na poskytnutie služby “Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu diela : Modernizácia plavárne – mestských kúpeľov v zmysle spracovanej štúdie využitia objektu v Banskej Štiavnici” (*.pdf)
Príloha č.1 – Situácia – riešené územie (*.pdf)
Príloha č.2 – Štúdia využitia objektu od spoločnosti ARCHICO s.r.o. (*.rar)
Príloha č.3 – Zameranie skutkového stavu spoločnosťou Richard Murgaš ARCHITECTS s.r.o. (*.rar)
Príloha č.5 – Záväzné stanovisko KPÚ Banská Bystrica č. KPUBB-2021/20819-3/89599/HUD zo dňa 29.10.2021 (*.pdf)
Príloha č.6 – Návrh ceny (*.doc)
prieskum trhu v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z.z.ukončené
11.01.2022Výzva na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby “Geodetické práce a vypracovanie geometrických plánov pre Mesto Banská Štiavnica na roky 2022 – 2023” (*.pdf)
Príloha č.1 – Návrh plnenia predmetu zákazky (*.doc)
Príloha č.2 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
zrušené
17.01.2022Starostlivosť o verejnú zeleň a výsadba novej mobilnej zelene v meste Banská Štiavnica v roku 2022zákazka s nízkou hodnotouukončená
26.01.2022Výzva na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby „Geodetické práce a vypracovanie geometrických plánov pre Mesto Banská Štiavnica na roky 2022-2023 (2)“
Príloha č.1 – Návrh plnenia predmetu zákazky (*.doc)
Príloha č.2 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
03.02.2022
Výzva na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby “Manažér kybernetickej bezpečnosti, audit kybernetickej bezpečnosti” (*.pdf)
Príloha č.1 – Návrh ceny (*.doc)
Príloha č.2 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
!!! Oprava vo výzve (*.pdf) !!!
prieskum trhu v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z.z.ukončené
04.02.2022
Výzva na predloženie predbežnej cenovej ponuky pre účely zistenia predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby “Úprava verejných priestranstiev – rekonštrukcia ulica Dolná Banská Štiavnica – urbanisticko-architektonická štúdia (*.pdf)
Príloha č.1 – Riešené územie Dolná – vlastnícke vzťahy
Príloha č.2 – Riešené územie Dolná – ortofoto
Príloha č.3 – Mapa trasovania historickej štôlne
Príloha č.4 – Pôvodné čiastočné zameranie územia (bez parkoviska Dolná) (*.rar)
Príloha č.5 – Návrh ceny pre PHZ (*.doc)
prieskum trhu v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z.z.ukončená
04.02.2022Výzva na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby “Kosenie verejnej zelene v meste Banská Štiavnica v roku 2022 (*pdf)
Príloha č.1 – Návrh ceny (*.doc)
Príloha č.2 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
ukončené
24.02.2022
Výzva na predloženie predbežnej cenovej ponuky pre účely zistenia predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby “Úprava verejných priestranstiev – lokalita Klinger Banská Štiavnica – urbanisticko-architektonická štúdia” (*.pdf)
Príloha č.1 – Riešené územie (*.pdf)
Príloha č.2 – Zameranie územia (*.rar)
Príloha č.3 – Rozhodnutie KPÚ (*.pdf)
Príloha č.3 – Záväzné stanovisko KPÚ (*.pdf)
Príloha č.4 – Návrh ceny pre PHZ (*.doc)
prieskum trhu v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z.z.ukončené
01.03.2022Výzva na predloženie cenovej ponuky “Manažér kybernetickej bezpečnosti, audit kybernetickej bezpečnosti” (*.pdf)
Príloha č.1 – Návrh ceny (*.doc)
Príloha č.2 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
zákazka s nízkou hodnotou
(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )
zrušené
15.03.2022Výzva na predloženie cenovej ponuky “Úprava verejných priestranstiev – rekonštrukcia – ulica Dolná Banská Štiavnica – urbanisticko-architektonická štúdia” (*.pdf)
Príloha č.1 – Riešené územie Dolná vlastnícke vzťahy (*.doc)
Príloha č.2 – Riešené územie Dolná ortofoto (*.doc)
Príloha č.3 – Mapa trasovanie historickej štôlne (*.doc)
Príloha č.4 – Pôvodné čiastočné zameranie územia (bez parkoviska Dolná) (*.rar)
Príloha č.5 – Návrh ceny (*.doc)
Príloha č.6 – Čestné vyhlásenie (*.doc)
Príloha č.7 – Info – siete (*.doc)
Vysvetlenie k zákazke (*.pdf)
zákazka s nízkou hodnotou(§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. )ukončené
16.03.2022Výzva na predloženie predbežnej cenovej ponuky pre účely zistenia predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby “Urbanisticko – architektonická štúdia (s dopravným riešením) – lokalita Červená studňa (Paradajz) Banská Štiavnica” (*.pdf)
Príloha č.1 – Rozsah prehĺbenie riešeného územia (*.doc)
Príloha č.2 – Rozsah územia širšie vzťahy (*.doc)
Príloha č.3 – Vyjadrenie k parkovisku v zmysle štúdie (*.rar)
Príloha č.4 – Návrh ceny pre PHZ (*.doc)
Vysvetlenie k zákazke (*.pdf)
prieskum trhu v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z.z.ukončené
05.05.2022Výzva na predloženie cenovej ponuky “Stavebné úpravy bezprostredného okolia atletického štadióna”
Príloha č.1
Príloha č.2
Príloha č.3
Príloha č.4
zákazka s nízkou hodnotouukončená
08.06.2022Rekonštrukcia terás na objekte Materskej školy 1.mája v Banskej Štiavnicizákazka s nízkou hodnotouzrušená
13.06.2022Vybudovanie detského ihriska na sídlisku Drieňová v Banskej Štiavnicizákazka s nízkou hodnotouzrušená
17.06.2022Aktualizácia Manažment plánu lokality UNESCO “Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky v jeho okolí” – 1.etapazákazka s nízkou hodnotouukončená
21.06.2022Elektronická navigačná tabula, so systémom monitorovania parkovacích miest Ul. Pod Kalváriouzákazka s nízkou hodnotouukončená
22.06.2022Stavebné práce na úpravách okolia tribúny a budovy šatne štadióna v Banskej Štiavnicizákazka s nízkou hodnotouukončená
30.06.2022Kaplnka sv. Alžbety, č. ÚZPF 2488/1, ul. Dolná 902/29, Banská Štiavnica – sanácia obvodového muriva voči vzlínaniu vlhkostizákazka s nízkou hodnotouzrušené
30.06.2022Dom meštiansky, nárožný, Námestie Svätej Trojice 8/4, Szitnayovský dom (ZUŠ), evidovaný v ÚZPF č. 2551/1, parc. č. CKN 3209/1, 3209/2, k.ú. Banská Štiavnica – Obnova šindľovej strešnej krytiny s konzerváciou II. etapa – obnova strechy a súvisiacich konštrukcií, obnova komínazákazka s nízkou hodnotouukončená
10.08.2022Vybudovanie detského ihriska na sídlisku Drieňová v Banskej Štiavnicizákazka s nízkou hodnotouukončená
11.08.2022Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. SNP v Banskej Štiavnicizákazka s nízkou hodnotouzrušená
12.08.2022Kaplnka sv. Alžbety, č. ÚZPF 2488/1, ul. Dolná 902/29, Banská Štiavnica – sanácia obvodového muriva voči vzlínaniu vlhkostizákazka s nízkou hodnotouzrušená
16.08.2022Obnova materskej školy na Štefultove, Nám. Padlých hrdinov 2, Banská Štiavnicazákazka s nízkou hodnotouzrušená
18.08.2022Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Banská Štiavnica v rokoch 2023-2026zákazka s nízkou hodnotouukončená
03.10.2022Nákup zemného plynu pre mesto Banská Štiavnica a jeho organizáciezákazka s nízkou hodnotouukončená
03.10.2022Nákup elektrickej energie pre mesto Banská Štiavnica a jeho organizáciezákazka s nízkou hodnotouukončená
04.10.2022Rekonštrukcia miestnej cesty ul. Malá Okružná v Banskej Štiavnicizákazka s nízkou hodnotouzrušená
18.10.2022Rekonštrukciu existujúceho chodníka pre peších pred bytovým domom 120 b.j., na ulici Križovatka v Banskej Štiavnicizákazka s nízkou hodnotouukončená
07.11.2022Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. SNP v Banskej Štiavnici (3)zákazka s nízkou hodnotouukončená
12.12.2022Rekonštrukcia miestnej cesty ul. Malá Okružná v Banskej Štiavnici (2) zákazka s nízkou hodnotouzrušená
23.01.2023Havária sociálnych zariadení ZŠ J. Kollára v Banskej Štiavnicizákazka s nízkou hodnotouukončená
22.02.2023Údržba miestnych komunikácií v meste Banská Štiavnica v roku 2023zákazka s nízkou hodnotouukončená
27.02.2023Kaplnka sv. Alžbety, č. ÚZPF 2488/1, ul. Dolná 902/29, Banská Štiavnica
sanácia obvodového muriva voči vzlínaniu vlhkosti
zákazka s nízkou hodnotouukončená
27.02.2023Kosenie verejnej zelene v meste Banská Štiavnica v rokoch 2023 – 2024zákazka s nízkou hodnotouukončená
17.03.2023Rekonštrukcia miestnej cesty ul. Malá Okružná v Banskej Štiavnici (3)zákazka s nízkou hodnotouukončená
22.03.2023Doplnenie zázemia futbalovej infraštruktúry štadióna v BŠ-kontajner so sociálnym zariadenímzákazka s nízkou hodnotouukončená
23.03.2023Starostlivosť o verejnú zeleň a výsadba novej mobilnej zelene v meste BŠ v roku 2023zákazka s nízkou hodnotouukončená
03.04.2023Spracovanie zmien a doplnkov č. 11 ÚPN mesta Banská Štiavnicazákazka s nízkou hodnotouukončená
04.05.2023Panna Mária Immaculata – reštaurátorský výsku a návrh reštaurovaniaprieskum trhu v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z.z.ukončená
04.05.2023Reštaurátorský výskum a návrh reštaurovania – Kalvária Horná Roveňprieskum trhu v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z.z.ukončená
18.05.2023Aktualizácia Manažment plánu lokality UNESCO “Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky v jeho okolí” – 2.etapazákazka s nízkou hodnotouzrušená
01.06.2023Aktualizácia Manažment plánu lokality UNESCO “Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky v jeho okolí”-2.etapa (2)zákazka s nízkou hodnotouukončená
05.06.2023Fotografická publikácia: Banská Štiavnica a okoliezákazka s nízkou hodnotouukončená
03.07.2023Pamiatkový výskum – meštiansky dom – Szitnyayovský dom, Nám. Sv. Trojici 8/4, Banská Štiavnica (budova ZUŠ) po požiari
prieskum trhu v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z.zukončená
01.08.2023Poskytnutie technickej asistencie pri verejnom obstarávaní na zákazky Revitalizácia vnútrobloku na ul. J.Straku v Banskej Štiavnici a PD Plaváreň (2)zákazka s nízkou hodnotouukončená
23.10.2023Poskytnutie služieb lokálneho televízneho vysielaniazákazka s nízkou hodnotouukončená
30.11.2023Poistenie majetku a zodpovednosti za škoduzákazka s nízkou hodnotouukončená
23.01.2024PD objektu KaSS pre stavebné povoleniezákazka s nízkou hodnotou – prieskum trhuukončená
01.03.2024Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Štiavnica 2025-2035prieskum trhu v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z.z.ukončená
22.04.2024Zmena organizácie dopravy na miestnej ceste ul. 1.mája v meste Banská Štiavnicazákazka s nízkou hodnotouukončená
04.06.2024Vypracovanie PD na komplexnú rekonštrukciu bytového domu na ulici Farská č.1 v Banskej Štiavniciprieskum trhu v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z.z.aktuálna