Hlavný kontrolór

Ing. Marián Láslo

Hlavný kontrolór
Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica
Tel.: 045/6949618; 0905503934
marian.laslo@banskastiavnica.sk

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva atď.


Plán práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na 1. polrok 2023

Január 2023:

 • Kontrola plnenia opatrení a ich účinnosti na základe výsledkov  kontrol vykonaných v 2. polroku 2022.
 • Vypracovanie súhrnnej – záverečnej správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022.
 • Kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií podľa VZN mesta č. 2/2018, v znení dodatku č. 1 –  v roku  2022.

Február 2023:

 • Následná finančná kontrola vedenia a nakladania s finančnou hotovosťou pokladnice mesta za druhý polrok 2022 – podklad pre vypracovanie Stanoviska hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2022, v zmysle ustanovenia § 18f, odst.1, písmena c), zákona SNR č. 369/1991 Zb. o Obecnom zriadení, v platnom znení.

Marec 2023:

 • Kontrola čerpania výdavkov z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica prostredníctvom jednotlivých účtov Mesta Banská Štiavnica – bežný účet, uskutočnených v roku 2022 – podklad pre vypracovanie Stanoviska k záverečnému účtu za rok 2022 v zmysle vyššie cit. zákona.

Apríl 2023:

 • Príprava a vypracovanie Stanoviska hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica k záverečnému účtu mesta za rok 2022.

Máj 2023 :

 • Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta, so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri nakladaní s majetkom mesta vo vybranej rozpočtovej organizácii mesta.

Jún 2023:

 • Vypracovanie  správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Banská Štiavnica za 1. polrok 2023.

Banská Štiavnica dňa 11.11.2022

                                                                         Ing. Marián Láslo, hlavný kontrolór Mesta Banská Štiavnica


Plán práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na 2. polrok 2023

 1. Kontrola  súladu finančných operácií pri narábaní s finančnou hotovosťou na MsÚ v Banskej Štiavnici, kontrola vedenia pokladničnej hotovosti, preukaznosti účtovných záznamov a k nim prislúchajúcich dokladov.

     Kontrola výdavkov z rozpočtu mesta zameraných na uplatňovanie § 34 zákona NR SR

     č. 523/2004 Z.z.  – výdavky na reprezentačné a propagačné účely v roku 2023. 

 1. Kontrola účtovných dokladov, účtovných zápisov a interných dokladov MsÚ v Banskej Štiavnici zameraná na formálnu a vecnú správnosť ,dodržiavanie náležitostí účtovného dokladu, účtovného zápisu, účtovnej knihy a pod. v zmysle §§ 9 až 16 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení nesk. zmien a doplnkov pri bezhotovostných prevodoch peňažných prostriedkov.
 1. Kontrola  vyúčtovania finančných prostriedkov mesta Banská Štiavnica poskytnutých v roku 2023 z rozpočtu mesta Banská Štiavnica, v zmysle VZN mesta č. 2/2018, v znení dodatku č. 1 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica.
 1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2023 v zmysle § 18f, ods.1) písmena e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v platnom znení.
 1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu Mesta Banská Štiavnica na rok 2024

Banská Štiavnica dňa 24.05.2023

                                                                     Ing. Marián Láslo, hlavný kontrolór Mesta Banská Štiavnica


Plán práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na 1. polrok 2024

Január 2024:

 • Kontrola plnenia opatrení a ich účinnosti na základe výsledkov kontrol vykonaných v 2. polroku 2023.
 • Vypracovanie súhrnnej – záverečnej správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2023.
 • Kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií podľa VZN mesta č. 2/2018, v znení dodatku č. 1 – v roku 2023

Február 2024:

 • Kontrola prevodov nehnuteľného majetku mesta Banská Štiavnica v zmysle príslušných ustanovení § 18 f, ods. 1, písmena i) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v platnom znení.

Marec 2024:

 • Kontrola čerpania výdavkov z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica prostredníctvom jednotlivých účtov a pokladnice Mesta Banská Štiavnica, uskutočnených v druhom polroku 2023 – podklad pre vypracovanie Stanoviska k záverečnému účtu za rok 2023 v zmysle vyššie cit. zákona.

Apríl 2024:

 • Príprava a vypracovanie Stanoviska hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica k záverečnému účtu mesta za rok 2023.

Máj 2024 :

 • Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta, so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri nakladaní s majetkom mesta vo vybranej rozpočtovej organizácii mesta.

Jún 2024:

 • Vypracovanie správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Banská Štiavnica za 1. polrok 2024.

Banská Štiavnica dňa 03.11.2023

Ing. Marián Láslo, hlavný kontrolór Mesta Banská Štiavnica