A A A

Hlavný kontrolór

DomovObčanSamosprávaHlavný kontrolór

Ing. Marián Láslo

Hlavný kontrolór
Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica
Tel.: 045/6949618; 0905503934
Fax: 045/6921207
marian.laslo@banskastiavnica.sk

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva atď.

Pracovná doba hlavného kontrolóra je v dňoch pondelok – piatok v čase medzi 14:00 – 15:00  až 18:00 – 19:00 hod.


Plán práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na 2. polrok 2022

júl 2022:

 • Kontrola plnenia opatrení a ich účinnosti na základe výsledkov  kontrol vykonaných v 1. polroku 2022.
 • Vypracovanie  správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2022.

august 2022:

 • Kontrola vedenia a nakladania s finančnou hotovosťou pokladnice mesta za obdobie 1. polroku 2022 – podklad pre vypracovanie Stanoviska hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2022, v zmysle ustanovenia § 18f, odst.1, písmena c), zákona SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení, v platnom znení.

september 2022:

 • Kontrola účtovných dokladov, účtovných zápisov a interných dokladov MsÚ v Banskej Štiavnici zameraná na vecnú a formálnu správnosť (dodržiavanie náležitostí účtovného dokladu, účtovného zápisu a účtovnej knihy a pod…) – podklad pre vypracovanie Stanoviska k záverečnému účtu za rok 2022 v zmysle vyššie cit. zákona.

október 2022:

 • Kontrola zameraná na dodržiavanie zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. v podmienkach samosprávy Mesta Banská Štiavnica

 november  2022:

 • Kontrola plnenia uznesení MsZ prijatých  v prvom polroku 2022

 december 2022:

 • Príprava a vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Banská Štiavnica a programovému rozpočtu na rok 2023, v súlade so zákonom SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov.

Banská Štiavnica dňa 18.5.2022

                                                                         Ing. Marián Láslo

                                                     hlavný kontrolór Mesta Banská Štiavnica


Plán práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na 1. polrok 2022

Január 2022:

 • Kontrola plnenia opatrení a ich účinnosti na základe výsledkov  kontrol vykonaných v 2. polroku 2021.
 • Vypracovanie súhrnnej – záverečnej správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021.
 • Kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií podľa VZN mesta č. 2/2018, v znení dodatku č. 1 –  v roku  2021

Február 2022: 

 • Následná finančná kontrola vedenia a nakladania s finančnou hotovosťou pokladnice mesta za rok 2021 – podklad pre vypracovanie Stanoviska hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2021, v zmysle ustanovenia § 18f, odst.1, písmena c), zákona SNR č. 369/1991 Zb. o Obecnom zriadení, v platnom znení.

Marec 2022:

 • Kontrola čerpania výdavkov z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica prostredníctvom jednotlivých účtov Mesta Banská Štiavnica – bežný účet, uskutočnených v roku 2021 – podklad pre vypracovanie Stanoviska k záverečnému účtu za rok 2021 v zmysle vyššie cit. zákona.

Apríl 2022:

 • Príprava a vypracovanie Stanoviska hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica k záverečnému účtu mesta za rok 2021.

Máj 2022 :

 • Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta, so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri nakladaní s majetkom mesta vo vybranej rozpočtovej organizácii mesta.

Jún 2022:

 • Vypracovanie  správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Banská Štiavnica za 1. polrok 2022.

Banská Štiavnica dňa 12.11.2021

Ing. Marián Láslo
hlavný kontrolór Mesta Banská Štiavnica