Rokovania Mestského zastupiteľstva

Dokumenty z rokovania mestského zastupiteľstva

VOLEBNÉ OBDOBIE 23. 11. 2022 – 2026