Rokovania Mestského zastupiteľstva

Dokumenty z rokovania mestského zastupiteľstva

Zápisnice:

rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026
23.11.2022

14.12.2022

15.02.2023

24.03.2023

12.04.2023

21.06.2023

23.08.2023

18.10.2023

07.12.2023

31.01.2024

 

Uznesenia:

rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026
23.11.2022

14.12.2022

15.02.2023

24.03.2023

12.04.2023

21.06.2023

23.08.2023

18.10.2023

07.12.2023

31.01.2024