Primátorka mesta

Primátorka mesta
Primátorka mesta
primátorka mesta
045 694 96 11, 0905525941
Primátor mesta je volený na funkčné obdobie štyroch rokov. Je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta. Primátor je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta, v administratívno – právnych vzťahoch je správnym orgánom. Sídli v historickej radnici mesta Banská Štiavnica na Radničnom námestí.
Podľa § 11 ods. 4, písm. i) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je plat primátorky mesta Banskej Štiavnice v zmysle Zákona NRSR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšený o 10%.