Symboly mesta

erb-mesto

Za predlohu erbu Banskej Štiavnice slúži odtlačok mestskej pečate, ktorej vznik sa datuje do prvej polovice 13.storočia.

Erb mesta Banskej Štiavnice tvorí v modrom štíte strieborné priebežné hradby s cimburím hradby, uprostred s otvorenou bránou vo veži, sprevádzané zlatým náradím: v hlave štítu vyrastá z veže doprava položený čakan, z ľavého okraja motyka, pod vežou z ľavého okraja vyrastá položené kladivo bijúce na klin, smerujúci do špičky štítu (Erb je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou B-3/91).

Erb mesta Banskej Štiavnice sa používa:

 • na pečati mesta
 • na insígniách primátora mesta
 • na listinách o udelení čestného občianstva mesta Banská Štiavnica, ceny mesta, ceny primátora mesta a čestných uznaniach orgánov mesta
 • na označenie katastrálneho územia mesta
 • na budovách, v ktorých majú sídlo orgány mesta a iných budovách v majetku mesta, v zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva a úradnej miestnosti primátora mesta
 • na listinách a úradných pečiatkovadlách primátora mesta,
 • na listinách  a úradných pečiatkovadlách mesta ak tieto obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia primátora mesta a orgánov mesta alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.Ďalej sa používa na pracovných materiáloch, ktoré sú určené na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisií a iných orgánov mesta. V bežnej administratívnej praxi a pri výkone prenesenej štátnej správy sa listiny a pečiatkovadlá s erbom mesta nepoužívajú
 • v preukazoch poslancov mestského zastupiteľstva, zamestnancov mesta, na rovnošatách príslušníkov mestskej polície a mestského hasičského zboru a na označenie vozidiel mestskej polície a mestského hasičského zboru.

Právo používať erb mesta možno udeliť pre fyzické a právnické osoby na určitý čas a je viazané na súhlas Mesta Banská Štiavnica za úhradu alebo bezplatne za stanovených zmluvných podmienok. Súhlas Mesta sa vydáva maximálne na dobu jedného roka. Záujemca o používanie erbu uvedie v písomnej žiadosti formu erbu a spôsob jeho používania. Žiadosť musí obsahovať úplný grafický návrh použitia erbu, presné vymedzenie účelu použitia erbu a stanovenie obdobia, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia).

Za správne používanie erbu a jeho ochranu zodpovedá tá fyzická a právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný na základe výzvy mesta a jeho orgánov strpieť odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu mesta Banskej Štiavnice.

Vyobrazenie erbu mesta Banská Štiavnica je záväzné. Erb mesta Banskej Štiavnice sa vyobrazuje farebne. V erbe možno použiť len čisté a netieňované heraldické farby, pričom zlatú a striebornú farbu možno nahradiť žltou a bielou farbou. Farebnosť erbu je možné nahradiť aj heraldickým šrafovaním (zlato-štvorčekové šrafovanie, striebro-šikmé šrafovanie zľava nadol, modrá farba – vertikálne šrafovanie) alebo môže byť zobrazený len v jednofarebnej linke.

V prípade pečate mesta Banskej Štiavnice, okrúhlych pečiatkovadiel, úradných listín, tlačív a dokumentov sa používa zásadne jednofarebné vyobrazovanie erbu. Za erb mesta sa považuje aj jeho vyobrazenie alebo stvárnenie z kovu, kameňa dreva, z keramického alebo iného materiálu, ak vyobrazením zodpovedá vyobrazeniu erbu mesta.

zasava-mesta-bs

Vlajka mesta Banskej Štiavnice je modrá s bielym lemom. Farba mestskej vlajky vychádza z farieb erbu mesta. Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená dvomi cípmi, zástrih siaha do jednej tretiny jej dĺžky.

Vlajku mesta používa primátor mesta a mestské zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach mestského, resp. štátneho charakteru a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, resp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Vlajka mesta sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti. Výzvu na vztýčenie vlajky mesta vydáva primátor mesta, ktorý zároveň určí aj spôsob a trvanie výzdoby.

Pri používaní a vyvesovaní vlajky mesta sa musia dodržať tieto pravidlá:

 • vlajka je vyhotovená z textilu a na stožiar sa vyťahuje lankom,
 • na vlajke mesta nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak,  kytica, smútočný závoj a podobne,
 • na stožiari (žrdi) okrem vlajky mesta nesmie byť upevnená žiadna iná vlajka,
 • vlajka mesta sa nesmie použiť poškodená ani zašpinená a nesmie sa tiež zväzovať do ružice

Keď sa pri výzdobe používa štátna vlajka Slovenskej republiky a mestská vlajka spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo. Ak sa pri výzdobe používa vlajka iného štátu, štátna vlajka a vlajka mesta spoločne, všetky sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom vlajka Slovenskej republiky sa umiestňuje doprostred, vlajka iného štátu z čelného pohľadu sa umiestňuje vľavo a vlajka mesta sa umiestňuje vpravo od vlajky Slovenskej republiky. Ak sa pri výzdobe použije vlajka Európskej únie, poradie z čelného pohľadu je nasledovné: zľava vlajka Európskej únie, vlajka Slovenskej republiky a vlajka mesta. Použitie viacerých vlajok sa riadi odporúčaním Ministerstva vnútra SR číslo SVS 204-2004/00329 z 19. apríla 2004 na používanie vlajky Európskej únie pre štátne orgány a územnú samosprávu, nimi zriadené právnické osoby a verejnoprávne inštitúcie v Slovenskej republiky.
Z vlajky mesta Banskej Štiavnice sú odvodené ďalšie mestské symboly, a to:

 • zástava,
 • koruhva.

Zástava mesta Banskej Štiavnice má rovnakú farebnú kompozíciu ako vlajka mesta. Pomer jej strán nie je záväzne stanovený. Zástava môže byť dlhšia ako vlajka, ale nesmie byť kratšia. Je vyhotovená z textilu, je pevne spojená so žrďou a vyvesuje sa spolu s ňou.

Koruhva je zvislý typ zástavy, ktorá má textil pevne pripojený k priečnemu rahnu a spolu s ním sa vztyčuje na stožiar. Pomer jej strán nie je záväzne určený, ale nesmie byť menší ako je 2:4. V prípade, že sa zmenšenina koruhvy používa ako stolná zástavka, je pomer jej strán 2:3.

Vlajka sa na stožiar vztyčuje za pomoci lanka. Zástava sa vyvesuje spolu so žrďou, na ktorej je upevnená. Koruhva sa vztyčuje na stožiar za pomoci lanka spolu s priečnym rahnom, na ktoré je upevnená.

Vlajka mesta a z nej odvodené mestské symboly sú vyhotovené z textilu a používajú netieňované heraldické farby. Linka na oddelenie jednotlivých farebných plôch sa nepoužíva.

Spôsob použitia, špecifikáciu odvodených mestských symbolov a dobu trvania ich vyvesenia alebo použitia vyhlasuje primátor mesta Banskej Štiavnice. Za správne zaobchádzanie s vlajkou mesta a z nej odvodenými symbolmi ako aj za ich ochranu  zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ich použila alebo používa.

obrazok

Pečaťou sa rozumie pečatidlom zhotovený reliéfny obraz erbu mesta Banskej Štiavnice obkolesený kruhopisom s názvom mesta.Kruhopis okolo erbu obsahuje text MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA tvorený veľkými tlačenými písmenami. Priemer pečate mesta je 40 mm.

Pečatidlo mesta Banskej Štiavnice je vyhotovené v jedinom exemplári a uschováva ho primátor mesta. Pečatidlo je určené výhradne pre použitie primátorom mesta a používa sa na:

 • pečatenie originálov najvýznamnejších listín vydaných primátorom alebo mestským zastupiteľstvom,
 • na listinách o udelení čestného občianstva mesta Banská Štiavnica,
 • v osobitných prípadoch schválených mestským zastupiteľstvom.

Z pečate mesta Banskej Štiavnice sú odvodené úradné pečiatkovadlá mesta Banská Štiavnica.