Zástupca primátorky

Zástupca primátorky
Zástupca primátorky
Zástupca primátorky mesta——–

V zmysle §13 b ods. 3 zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov týmto ako štatutárny orgán POVERUJEM poslanca Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici Mgr. Petra Erneka, nar. 28.05.1970, trvale bytom Križovatka 913/6, 969 01  Banská Štiavnica, zastupovaním primátorky mesta Banská Štiavnica, t. j. výkonom zástupcu primátorky mesta Banská Štiavnica počas celého jeho funkčného obdobia na plný pracovný úväzok s účinnosťou od 1. decembra 2022 v rozsahu:

 • rokuje za Mesto Banská Štiavnica s orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy a ďalšími orgánmi a organizáciami v oblastiach, ku ktorým ho poverí primátorka mesta,
 • podieľa sa na rozpracovaní koncepčných materiálov súvisiacich s rozvojom (zámermi) mesta, jednotlivých oblastí života v meste,
 • je oprávnený požadovať od prednostu Mestského úradu podklady, ktoré potrebuje pre plnenie svojich úloh,
 • predkladá materiály na rokovanie  mestského zastupiteľstva a na pracovné rokovania v rozsahu stanovenom primátorkou mesta a v súlade s plánom zasadnutí týchto orgánov,
 • predkladá materiály na porady vedenia Mestského úradu, ktorých spracovaním bol poverený primátorkou mesta,
 • pripravuje a pripomienkuje všeobecne záväzné nariadenia, interné predpisy a iné riadiace akty,
 • zabezpečuje kontakt medzi poslancami mestského zastupiteľstva, primátorom mesta a prednostom mestského úradu,
 • prijíma podnety a pripomienky poslancov MsZ a občanov mesta a zúčastňuje sa prerokovávania sťažností, oznámení, podnetov a petícií občanov mesta,
 • poskytuje súčinnosť pri kontrolných akciách, prešetrovaní sťažností a petícií v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. Zákon o sťažnostiach,
 • podieľa sa na vykonávaní občianskych obradov a slávností,
 • vykonáva funkciu sobášiaceho na občianskych sobášoch v súlade so zákonom č. 36/2005 Z. z. Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • spolupracuje s orgánmi Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest a obcí Slovenskej republiky, orgánmi mimovládnych a neziskových organizácií, kde zastupuje záujmy mesta, ku ktorým bol primátorkou osobitne poverený,
 • koordinuje dopravu v meste, riešiť statickú a dynamickú dopravu, parkovanie, dopravné značenie, ako i skvalitnenie dopravy s dopravcami do a z Banskej Štiavnice a okolitých miest a obcí,
 • pripravuje všeobecne záväzné nariadenie týkajúce sa dopravy a parkovania v meste, pešej zóny a dopravno-technickej infraštruktúry,
 • koordinuje a zodpovedá za činnosť Technických služieb, m. p., vrátane zimnej údržby ciest a chodníkov, odpadového hospodárstva, letnej a zimnej údržby verejných priestranstiev a čistoty mesta, koordinuje opravy a funkčnosť verejného osvetlenia v meste,
 •  koordinuje verejný poriadok v meste Banská Štiavnica,
 • podieľa sa na tvorbe vnútorných predpisov a smerníc mesta,
 • podieľa sa na získavaní finančných prostriedkov pre potreby mesta,
 • plní úlohy určené primátorkou mesta, mestským zastupiteľstvom,
 • podpisuje platobné výmery na výrub miestnych daní a poplatkov,
 • podpisuje platobné výmery za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
 • po dohode s primátorkou mesta je oprávnený zastupovať mesto v oblasti spoločenskej, kultúrnej a reprezentačnej,
 • plní ďalšie úlohy na základe usmernení primátorky mesta.

Počas krátkodobej neprítomnosti primátorky mesta:

 • Vedie rokovanie pracovných stretnutí  a mestského zastupiteľstva.

Neprítomnosťou primátorky mesta sa rozumie:

 • dočasná práceneschopnosť primátorky mesta,
 • dovolenka primátorky mesta,
 • pracovná cesta primátorky mesta v rozsahu viac ako 5 pracovných dní.

Rozsah právomocí zastupovania sa v čase neprítomnosti primátorky nemení.


Zverejnenie odmeny podľa § 25 ods. 7 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

S účinnosťou od 1.12.2022 primátorka mesta Banská Štiavnica Mgr. Petrovi Ernekovi, zástupcovi primátorky mesta, dlhodobo uvoľnenému zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátorky mesta podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie odmenu vo výške 2 079,- €.