A A A

Zástupca primátorky

DomovObčanSamosprávaZástupca primátorky

Primátorku mesta počas jej neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jej zástupca, ktorého si poverila primátorka mesta na celé funkčné obdobie.


——–

Poverenie na zastupovanie primátorky mesta v zmysle § 13 b ods. 1 a 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov:

Zverejnenie odmeny podľa § 25 ods. 7 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

S účinnosťou od 1. mája 2019 určila primátroka mesta Banská Štiavnica Ing. Mariánovi Zimmermannovi, zástupcovi primátorky mesta, dlhodobo uvoľnenému zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátorky mesta podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie odmenu vo výške 1 954,- €.