Strategické dokumenty

STRATEGICKÉ DOKUMENTY ROZVOJA MESTA

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská Štiavnica na roky 2023 – 2027

Komunitný plán sociálnych služieb bol schválený mestským zastupiteľstvom mesta Banská Štiavnica dňa 21. 6. 2023 uznesením č. 76/2023


ÚZEMNÝ PLÁN MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICADokument bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Banská Štiavnica dňa 15. 11. 2006 Uznesením č.163/2006.

Územný plán mesta Banská Štiavnica – textová časť:


Územný plánu mesta Banská Štiavnica – výkresová časť:


Zmeny a doplnky č. 1

schválené uznesením č.253/2008 zo dňa 16. 12. 2008


Zmeny a doplnky č. 2

schválené uznesením č.126/2009 zo dňa 14. 12. 2009


Zmeny a doplnky č. 3

schválené uznesením č.94/2013 zo dňa 30.10.2013


Zmeny a doplnky č. 4

schválené uznesením č.46/2015 zo dňa 6. 5. 2015


Zmeny a doplnky č. 5

schválené uznesením č.162/2012 zo dňa 28. 11. 2012


Zmeny a doplnky č. 6

schválené uznesením č. 54/2017 zo dňa 31. 5. 2017


Zmeny a doplnky č. 7

schválené uznesením č. 54/2017 zo dňa 31. 5. 2017


Zmeny a doplnky č. 8

schválené uznesením č. 60/2018 zo dňa 27. 6. 2018


Zmeny a doplnky č. 9

schválené uznesením č. 78/2021 zo dňa 20. 8. 2021


URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY SÍDLISKO DRIEŇOVÁ
ČERVENÁ STUDŇA – ŠTÚDIA VYUŽITEĽNOSTI ÚZEMIA
STRATEGICKÉ DOKUMENTY V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ENERGETIKY
SPRÁVA O STAVE MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA